7 maja 2018 r. w Pałacu Staszica w Warszawie odbyła się konferencja „Polska w Unii Europejskiej, osiągniecia zagrożenia perspektywy”

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Patronat nad konferencją objął Prezes Polskiej Akademii Nauk prof. Jerzy Duszyński

Głównym celem konferencji było zaprezentowanie i upowszechnienie Raportu środowiska naukowego PAN dotyczącego integracji europejskiej i miejsca Polski w tym procesie, przygotowanego przez zespół działający pod przewodnictwem prof. Jerzego Wilkina, a złożony z przedstawicieli komitetów naukowych i problemowych Wydziału I PAN.

W pierwszej części konferencji, którą poprowadził Dziekan Wydziału I PAN prof. Stanisław Filipowicz, wzięli udział autorzy Raportu, prezentując opracowania dotyczące takich zagadnień jak polityka migracyjna, podział kompetencji między UE a państwami członkowskimi, stosunek Polaków do członkostwa w UE, system oświaty w Polsce w kontekście UE, ekonomiczne i społeczne korzyści z członkostwa w Unii, wejście Polski do strefy euro. Część druga konferencji, prowadzona przez prof. Jerzego Wilkina, miała formę panelu, w którym wzięli udział komentatorzy Raportu: prof. Jan Barcz, prof. Józef Niżnik, prof. Witold Orłowski. Po krótkich wystąpieniach panelistów odbyła się dyskusja, której główna konkluzja dotyczyła zwiększenia wysiłków, zmierzających do upowszechnienia wiedzy o UE i korzyściach wypływających z członkostwa wśród Polaków, szczególnie wśród młodzieży.

Raport środowiska naukowego PAN dotyczący integracji europejskiej i miejsca Polski w tym procesie w formacie PDF

Rejestracja konferencji dostępna jest na profilu FB Video-KOD