Biała Księga IAHR

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Biała Księga IAHR opisuje ścieżki demokratyzacji danych i obserwacji w badaniach środowiska wodnego. W gronie ekspertów, współautorów publikacji jest dr hab. Michael Nones z Instytutu Geofizyki PAN.

Problemy związane z wodą wpływają na życie kilku miliardów ludzi i co roku stanowią wyzwanie oceniane na wiele miliardów dolarów, co znalazło potwierdzenie w kluczowych Celach Zrównoważonego Rozwoju ONZ (United Nations Sustainable Development Goals). Zapobieganie bezpośrednim i pośrednim skutkom związanym z nadmiarem lub niedoborem wody, wymaga od ekspertów decyzji opartej na wiarygodnych informacjach. Dlatego też, obserwacje i pomiary są warunkiem koniecznym postępu naukowego. Obecna tendencja w kierunku otwartej nauki (repozytoria otwartych danych, społeczności otwartego oprogramowania, ogólnodostępne publikacje) jest szansą na demokratyzację danych, musi być jednak wspierana przez zaufanych naukowców, którzy potrafią interpretować dane i są świadomi związanych z tym ograniczeń.

W nowej Białej Księdze IAHR szerokie grono ekspertów z różnych środowisk naukowych, wśród których jest prof. Michael Nones z Zakładu Hydrologii i Hydrodynamiki Instytutu Geofizyki PAN, prezentuje wspólne stanowisko ukierunkowane na wykorzystanie standardowych oraz nowatorskich metod, które ułatwią dostęp do obserwacji środowiska wodnego.

Jak podkreśla prof. Michael Nones z Zakładu Hydrologii i Hydrodynamiki IGF PAN: „Demokratyzację obserwacji i danych rozumiemy jako uzyskanie powszechnego dostępu do informacji przez środowiska naukowe, zainteresowane podmioty oraz ogół społeczeństwa. Przykład stanowi coraz częstsze wykorzystywanie nauki obywatelskiej do monitorowania zagrożeń związanych z wodą, a także rosnąca dostępność do bezpłatnych zdjęć satelitarnych. W czasie zbliżonym do rzeczywistego dostarczają nam one informacji, które mogą być wykorzystane w zarządzaniu rzekami lub reagowaniu kryzysowym”. Profesor podkreśla ogromną rolę komunikacji w procesie wymiany i pozyskiwania danych, traktując ją jako pewnego rodzaju wyzwanie. Cytując Białą Księgę IAHR: „Komunikacja i współpraca pomiędzy naukowcami jest niezwykle ważna, ale powinna dotyczyć również wszystkich zainteresowanych stron. Przekazywanie informacji pomiędzy różnymi branżami i społecznościami jest niezbędne i można je polepszyć poprzez dostosowanie języka specjalistycznego do zwykłych odbiorców”.

Organizacja IAHR (International Association for Hydro-Environment Engineering and Research), (Międzynarodowe Stowarzyszenie Inżynierii i Badań Wodno-Środowiskowych, IAHR), założona w 1935 roku, jest światową, niezależną organizacją inżynierów i specjalistów pracujących w dziedzinach związanych z naukami o środowisku wodnym. Zakres podejmowanych zagadnień jest bardzo szeroki – obejmuje hydraulikę rzeczną i morską, rozwój zasobów wodnych i ekohydraulikę, poprzez inżynierię lodową, hydroinformatykę, włączając edukację i szkolenia. Stowarzyszenie IAHR promuje zarówno badania, jak i ich zastosowanie, a tym samym stara się przyczyniać do zrównoważonego rozwoju, optymalizacji w zarządzaniu światowymi zasobami wodnymi oraz przemysłowymi procesami przepływu.

White_Paper_Series_IAHRbg.jpg

Biała Księga IAHR w języku angielskim „Pathways towards democratization of hydro-environment observations and data”.