151 x PAN, czyli miliony na naukę

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe
zdjecie: Wikimedia Commons

85 na projekty badawcze, 38 dla doktorantów, 28 dla doktorów rozpoczynających karierę – 151 naukowców z Polskiej Akademii Nauk znalazło się wśród 827 laureatów konkursów OPUS, PRELUDIUM i SONATA, które właśnie rozstrzygnęło Narodowe Centrum Nauki. W sumie w dziesiątej edycji grantów na badania podstawowe przeznaczono ponad 350 milionów złotych.

Badania podstawowe są esencją nauki. Bez prac eksperymentalnych lub teoretycznych niemożliwe byłoby zdobycie nowej wiedzy o podstawach zjawisk, która pozawala na rozwój ludzkości. Właśnie rozstrzygnięto dziesiątą edycję największych i najpopularniejszych konkursów NCN, dzięki którym możliwe jest wspieranie naukowców w ich pracach badawczych.

Łącznie w rozstrzygniętych po raz dziesiąty konkursach OPUS, PRELUDIUM i SONATA polscy naukowcy złożyli do Narodowego Centrum Nauki 3710 wniosków, z czego finansowanie otrzyma 827 projektów. – Cieszymy się, że od kilku ostatnich edycji konkursowych wskaźnik sukcesu stopniowo wzrasta. W dziesiątej edycji naszych sztandarowych konkursów wyniósł aż 24%. Dzięki zwiększonemu budżetowi możemy jeszcze mocniej wspierać badania podstawowe, finansując więcej wartościowych projektów naukowych – podkreślił prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN.

W rozstrzygniętym właśnie konkursie OPUS 10 startować mógł każdy badacz, niezależnie od stażu i stopnia naukowego. Konkurs ten niezmiennie cieszy się największą popularnością w ofercie NCN. Tym razem konkurowało w nim 1808 wniosków. Do finansowania zakwalifikowanych zostało 414, zaś jego laureaci otrzymają ponad 257,5 mln zł. Osobom rozpoczynającym karierę naukową, które nie posiadają stopnia naukowego doktora dedykowane jest PRELUDIUM. W dziesiątej edycji tego konkursu początkujący badacze złożyli 1170 wniosków, a finansowanie w wysokości niemal 30,5 mln zł otrzyma 290 projektów.

Z kolei SONATA 10 to konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Jego celem jest wsparcie osób rozpoczynających karierę naukową w prowadzeniu innowacyjnych badań o charakterze podstawowym z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury lub oryginalnego rozwiązania metodologicznego. W konkursie złożono 732 wnioski, z czego do finansowania wybrano 168 na kwotę ponad 62 mln zł.

Laureaci PAN konkursu OPUS:

* Narodziny tomizmu. Edycja i studium Lectura Thomasina Wilhelma z Godino – prof. dr hab. Mikołaj Olszewski – Instytut Filozofii i Socjologii PAN – 312 000
* Mechanizmy poznania geometrycznego – dr Mateusz Leszek Hohol – Instytut Filozofii i Socjologii PAN – 183 600
* Historyczne i współczesne międzynarodowe aspekty operacji "Wisła" w 1947 r.: współpraca polityczna i wojskowa Polski, ZSRR i Czechosłowacji, propagandowe uzasadnienia wysiedleń i zwalczania partyzantki, współczesne zagraniczne odbicia w historiografii i polityce pamięci – dr hab. Grzegorz Motyka – Instytut Studiów Politycznych PAN – 128 160
* Społeczności schyłkowego neolitu w południowo-wschodniej Polsce w świetle badań archeologicznych i interdyscyplinarnych analiz – dr hab. Anita Szczepanek – Instytut Archeologii i Etnologii PAN – 741 951
* Atlas historyczny miast polskich: Kalisz – dr hab. Urszula Marianna Sowa – Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN – 177 800
* Osadnictwo na Krecie i wyspach Dodekanezu w okresie kryzysu (ok. 1250-1200 przed Chr.), załamania (ok. 1200-1100 przed Chr.) i rekonstrukcji (ok. 1100-900 przed Chr.) – prof. dr hab. Krzysztof Nowicki – Instytut Archeologii i Etnologii PAN – 174 656
* Historia pojęć społeczno-politycznych w Polsce XVIII-XX wieku – prof. dr hab. Maciej Janowski – Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN – 450 248
* Inscenizowana inność. Ludzkie odmienności w Europie Środkowej, 1850-1939 – dr hab. Dagnosław Tadeusz Demski – Instytut Archeologii i Etnologii PAN – 401 812
* „Druga Holandia” czy naturalna forteca? Kwestia osuszenia Polesia w II Rzeczpospolitej – dr hab. inż. Sławomir Michał Łotysz – Instytut Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów PAN – 322 388
* Sumaryzacja Metryki Koronnej 140 – dr hab. Krzysztof Chłapowski – Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN – 17 280
* Ekonomia polityczna reform agrarnych – dr hab. Marta Błąd – Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN – 172 973
* Waloryzacja zasobów lokalnych i ich zróżnicowanie przestrzenne w regionach wschodniej Polski – prof. dr hab. Jerzy Bański – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN – 222 400
* Kierunki i czynniki przemian funkcji małych miast Północno-Wschodniej Polski – prof. zw. dr hab. czł. rzecz. PAN Piotr Korcelli – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN – 282 000
* Małoletni wobec rodziców i państwa.Współczesne, polskie uwarunkowania prawe realizacji zasad dobra dziecka oraz partycypacji – dr hab. Marek Andrzejewski – Instytut Nauk Prawnych PAN – 123 096
* Neuronalne korelaty zarażania emocjonalnego u ludzi – dr hab. Ewelina Anna Knapska – Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN – 999 400
* Wpływ poziomu samooceny na preferencyjne przetwarzanie informacji dotyczących własnej osoby: badanie elektrofizjologiczne – dr hab. Anna Mirosława Nowicka – Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN – 471 600
* Status, sprawiedliwość i legitymizacja nierówności: wpływ płci i statusu rodzicielskiego na ocenę sprawiedliwości zarobków – dr Kinga Anna Wysieńska – Instytut Filozofii i Socjologii PAN – 320 200
* Mechanizmy chroniące przed uszkodzeniami oksydacyjnymi podczas starzenia – dr Ulrike Topf – Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej – 1 200 800
* Rola mikroRNA w regulacji metabolizmu zelaza w ataksji Friedreicha – dr hab. Marek Napierała – Instytut Chemii Bioorganicznej PAN – 1 094 800
* Interakcje kanału potasowego ROMK2 z białkami mitochondrialnym – dr Piotr Rajmund Koprowski – Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN – 875 800
* Struktura RNA wirusa grypy w warunkach in vivo i in vitro. Uwarunkowania strukturalne inhibicji namnażania wirusa za pomocą modyfikowanych antysensowych oligonukleotydów, siRNA oraz niskocząsteczkowych ligandów – dr hab. Elżbieta Kierzek – Instytut Chemii Bioorganicznej PAN – 985 100
* Poszukiwanie molekularnych mechanizmów progresji miażdżycy w przewlekłej chorobie nerek – dr Magdalena Łuczak – Instytut Chemii Bioorganicznej PAN – 893 817
* Identyfikacja białek wiążących się do powtórzeń CAG i badanie interakcji RNA-białko w komórkach – prof. dr hab. czł. koresp. PAN Włodzimierz Krzyżosiak – Instytut Chemii Bioorganicznej PAN – 1 899 440
* SLC6A14 - transporter aminokwasów o podwyższonym poziomie w komórkach nowotworowych: Rola białek opiekuńczych w procesie wychodzenia transportera z siateczki śródplazmatycznej w perspektywie traktowania nowotworów – prof. dr hab. Katarzyna Anna Nałęcz – Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN – 690 000
* Zrozumienie roli zależnych od chityny odpowiedzi obronnych roślin podczas infekcji Plasmodiophora brassicae – dr William Matthew, Donald Truman – Instytut Genetyki Roślin PAN – 895 460
* Poszukiwanie aktywowanego przez aneksynę 1 mechanizmu molekularnego ochrony chloroplastów przed stresem oksydacyjnym w Arabidopsis thaliana – dr Dorota Marta Konopka-Postupolska – Instytut Biochemii i Biofizyki PAN – 1 213 200
* Charakterystyka mitochondrialnej ścieżki importu białek TIM23 w komórkach ssaków – dr Michał Szymon Wasilewski – Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej – 1 198 600
* Wpływ proteolizy i translokacji dystroglikanu na plastyczność strukturalną synaps – dr Izabela Joanna Figiel-Ożóg – Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN – 865 000
* Rola N-metylotransferazy nikotynoamidowej (NNMT) i mechanizmów mitochondrialnych w dysfunkcji śródbłonka – prof. dr hab. Krzysztof Olaf Zabłocki – Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN – 1 415 832
* Użycie modelu drożdżowego do badania funkcji białek Vps13 zaangażowanych w patogenezę rzadkich genetycznych chorób neurodegeneracyjnych – prof. dr hab. Teresa Grażyna Żołądek – Instytut Biochemii i Biofizyki PAN – 971 280
* Uszkodzenie bariery krew-mózg w encefalopatii wątrobowej: rola mikroRNA – dr hab. Magdalena Zielińska – Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN – 1 092 280
* Czy powstawanie cichych synaps reguluje nawrót alkoholowy? – dr hab. Katarzyna Anna Radwańska – Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN – 1 210 000
* Rola MBD3 (methyl-binding protein 3) w epileptogenezie dr hab. Katarzyna Łukasiuk – Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN – 1 056 600
* Rola wybranych szlaków przekazywania sygnału w deficycie cynku – prof. dr hab. Gabriel Piotr Nowak – Instytut Farmakologii PAN – 1 083 100
* Zmiany parametrów krążeniowych u szczura na skutek prezentacji wokalizacji ultradźwiękowych – dr hab. Robert Jakub Filipkowski – Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN – 532 000
* Poza świadomym widzeniem - potencjalne źródło terapii wzroku – dr hab. Kalina Anna Burnat-Kuijpers – Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN – 1 099 500
* Weryfikacja hipotezy stresu oksydacyjnego, apoptozy i czynnika immunologicznego jako mechanizmów odpowiedzialnych za niską jakość nasienia u mężczyzn narażonych na szok temperaturowy jąder – dr Monika Frączek – Instytut Genetyki Człowieka PAN – 807 320
* RecA niezależna odpowiedź prątków gruźlicy na uszkodzenia DNA – dr Anna Brzostek – Instytut Biologii Medycznej PAN – 908 400
* Fosforylacja domeny A/B jako mechanizm decydujący o specyficzności substratowej dwóch izoform (RORgamma i RORgammaT) receptora jądrowego RORC – dr Marcin Marek Ratajewski – Instytut Biologii Medycznej PAN – 561 132
* Przeciwciała stymulujące endocytozę transporterów oporności wielolekowej jako nośniki leków – dr hab. Łukasz Pułaski – Instytut Biologii Medycznej PAN – 715 200
* Określenie roli białek neuronalno-mikoglejowych CX3CL1-CX3CR1 oraz CD200-CD200R w molekularnych mechanizmach działania leków przeciwpsychotycznych w neurorozwojowych modelach schizofrenii: badania in vivo i in vitro – prof. dr hab. Agnieszka Basta-Kaim – Instytut Farmakologii PAN – 1 164 868
* Neurorozwojowe patomechanizmy działania triklokarbanu i dichlorodifenylodichloroetylenu: znaczenie apoptozy i autofagii oraz szlaków angażujących receptory dla estrogenów, węglowodorów aromatycznych i androstanu – dr hab. Małgorzata Kajta – Instytut Farmakologii PAN – 745 000
* Funkcjonowanie zespołów bentosowych w strefie występowania lodu morskiego w zmieniającym się Oceanie Arktycznym, w okresie wiosennym (SeaIceFun) – dr Monika Katarzyna Kędra – Instytut Oceanologii PAN – 463 200
* Rola transporterów błonowych w kaskadzie sygnałowej cytokinin podczas symbiozy bobowatych z bakteriami brodawkowymi – dr hab. Michał Jasiński – Instytut Chemii Bioorganicznej PAN – 830 400
* Allopregnanolon, jako główny ośrodkowy czynnik kształtujący aktywność sekrecyjną osi podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczowej oraz jej odpowiedź na stres u ciężarnej owcy – prof. dr hab. Tomasz Misztal – Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN – 1 192 060
* Molekularne podstawy reakcji pszenicy (Triticum aestivum L.) na kolonizację korzeni przez gatunki Trichoderma – dr Lidia Błaszczyk – Instytut Genetyki Roślin PAN – 608 400
* Uporządkowane zmienne losowe stosowane w statystyce i teorii niezawodności – prof. dr hab. Tomasz Paweł Rychlik – Instytut Matematyczny PAN – 364 800
* Homologie Hopf-cykliczne dla algebr nieunitalnych z zastosowaniami do algebr dróg – prof. dr hab. Piotr Mieczysław Hajac – Instytut Matematyczny PAN – 424 800
* Badanie fizyki Modelu Standardowego w zderzeniach proton-proton przy energii 13 TeV – prof. dr hab. Barbara Krystyna Wosiek – Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN – 360 000
* Dynamika gazów kwantowych – prof. dr hab. Kazimierz Rzążewski – Centrum Fizyki Teoretycznej PAN – 371 520
* Współistnienie nadprzewodnictwa i antyferromagnetyzmu w układach ciężkofermionowych z nierównoważnymi podsieciami Kondo – prof. dr hab. inż. Dariusz Kaczorowski – Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN – 1 547 800
* Termodynamika statystyczna płynów z niejednorodnościami w skali mezoskopowej – prof. dr hab. Alina Maria Ciach – Instytut Chemii Fizycznej PAN – 683 000
* Teoretyczne podstawy spektroskopii środowiskowego szumu z wykorzystaniem kubitów - rozróżnianie między kwantowym a klasycznym oraz gaussowskim a niegaussowskim szumem – dr hab. Łukasz Cywiński – Instytut Fizyki PAN – 566 800
* Oddziaływania peptydów amyloidu beta z jonami metali i błonami lipidowymi: Spojrzenie z symulacji sieciowych i pełnoatomowych – prof. dr hab. Mai Suan Li – Instytut Fizyki PAN – 395 200
* Hydrofobowa solwatacja halogenowanych ligandów. Pomiary termodynamiczne umożliwiające określenie energii swobodnej wiązania halogenowego – prof. dr hab. Jarosław Poznański – Instytut Biochemii i Biofizyki PAN – 998 100
* Transfer chiralności w widmach oscylacyjnej spektroskopii chiralooptycznej – dr Joanna Ewa Rode – Instytut Chemii Organicznej PAN – 297 220
* Badania nad zastosowaniem polimerów wdrukowanych molekularnie do analizy substancji farmaceutycznych w układach biologicznych – dr inż. Krzysztof Robert Noworyta – Instytut Chemii Fizycznej PAN – 1 147 668
* Dwuniciowe sondy, w których obydwa składowe oligonukleotydy hybrydyzują dzięki oddziaływaniom Hoogsteena, zawierające P-stereozdefiniowane tiofosforanowe oligonukleotydy zbudowane z jednostek DNA, RNA, (2'-OMe)-RNA i/lub LNA - synteza i właściwości kompleksujące w stosunku do matryc DNA i RNA – dr hab. inż. Piotr Jerzy Guga – Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN – 684 400
* In-situ modyfikacje nowych materiałów 1D i 2D oraz ich heterostruktur przy wykorzystaniu spektroskopii Ramana oraz transmisyjnej mikroskopii elektronowej – prof. dr Mark Hermann Rummeli – Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN – 1 355 560
* Projektowanie i synteza pH- lub redox-czułych dimerycznych dendronów jako nanonarzędzia do transportu siRNA lub leków do komórek glejaka – prof. dr hab. Zofia Lipkowska – Instytut Chemii Organicznej PAN – 713 000
* Nowe strategie modyfikacji powierzchni metalowych implantów do zastosowań medycznych – prof. dr hab. inż. Janusz Edward Kasperczyk – Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN – 778 939
* Nanoczastki zbudowane z RNA stosowane do regulacji ekspresji genow w ukladzie modelowym – dr hab. Arkadiusz Chworoś – Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN – 668 500
* Wzrost i domieszkowanie półprzewodników w procesach z fazy gazowej - analiza ab initio – prof. dr hab. Stanisław Adam Krukowski – Instytut Wysokich Ciśnień PAN – 365 100
* Otrzymywanie i badania biokompozytów na bazie nanoapatytów przenaczonych do teranostyki – dr hab. Rafał Jakub Wiglusz – Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN – 1 426 200
* Modelowanie i optymalizacja oddziaływań wirowych wektorowych wiązek optycznych z planarnymi strukturami plazmonowymi – prof. dr hab. Wojciech Marian Nasalski – Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN – 567 000
* Procesy transportu w zawiesinach w mikro i nano skali – prof. dr hab. Eligiusz Wajnryb – Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN – 502 600
* Bio-zgodne, anty-zużyciowe, dekoracyjne powłoki do oddziaływania z biologicznymi, korozyjnymi płynami ustrojowymi- opracowanie oraz ich wieloskalowa diagnostyka – dr hab. inż. Roman Major – Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN – 813 396
* Optymalizacja technologii wytwarzania platform SERS na funkcjonalizowanych trawieniem podłożach GaN jako sensorów do badania preparatów medycznych i biologicznych – dr hab. inż. Jan Weyher – Instytut Wysokich Ciśnień PAN – 1 044 400
* Nowe sformułowanie metody odkształcalnych elementów dyskretnych – dr hab. inż. Jerzy Rojek – Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN – 453 804
* Mikrofalowe metody generacji i badania właściwości płaszczyzny plazmowej – dr hab. inż. Mariusz Jasiński – Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN – 519 400
* Polioksazolinowe rusztowania o termosterowalnej rozpuszczalności: dobór materiału i metod przetwórstwa – dr hab. inż. Wojciech Michał Wałach – Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN – 598 400
* Splątania makrocząsteczek w polimerach częściowo krystalicznych - powstawanie i wpływ na właściwości – dr hab. inż. Andrzej Wacław Pawlak – Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN – 552 200
* Właściwości termodynamiczne i struktura ciekłych stopów Ag-Li-Sb – dr hab. inż. Przemysław Fima – Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN – 444 800
* Mikro-geometria a propagacja i pochłanianie dźwięku w ośrodkach porowatych i poro-sprężystych – dr inż. Tomasz Gracjan Zieliński – Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN – 437 600
* Struktura i ewolucja ultra-jasnych astrofizycznych źródeł rentgenowskich – prof. dr Jean-Pierre Joseph Lasota-Hirszowicz – Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN – 678 800
* Ośrodek międzygwiazdowy w okolicy Słońca: wnioski z analizy obserwacji strumieni atomów neutralnych – dr hab. Maciej Stanisław Bzowski – Centrum Badań Kosmicznych PAN – 898 680
* Rentgenowski spektrometr obrazujący STIX: symulacje rekonstrukcji widm i obrazów rentgenowskich – prof. dr hab. Janusz Andrzej Sylwester – Centrum Badań Kosmicznych PAN – 626 400
* Struktura i funkcjonowanie systemu kwasowo-zasadowego w Morzu Bałtyckim – dr Karol Paweł Kuliński – Instytut Oceanologii PAN – 617 400
* Rola białek w biomineralizacji węglanowych receptorów grawitacyjnych kopalnych i dzisiejszych ryb – prof. dr hab. Jarosław Hubert Stolarski – Instytut Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego PAN – 880 001
* Trójwymiarowy model litosfery obszaru Polski z rozpoznaniem sejsmicznych parametrów pola falowego – dr hab. Mariusz Majdański – Instytut Geofizyki PAN – 549 000
* Tryb i środowisko życia skafitów (amonity) jako klucz do zrozumienia ich ewolucji u schyłku kredy – dr hab. Marcin Mikołaj Machalski – Instytut Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego PAN – 369 916
* Struktura skorupy ziemskiej strefy brzeżnej Kratonu Wschodnioeuropejskiego w północnej Polsce na podstawie nowych danych geofizycznych – dr hab. inż. Michał Malinowski – Instytut Geofizyki PAN – 499 600
* Czynniki kontrolujące morfogenezę i biomineralizację szkieletu otwornic – dr hab. Jarosław Tyszka – Instytut Nauk Geologicznych PAN – 893 130
* Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych i metod z zakresu rozpoznawania obrazów do kompleksowej analizy zlewniowej wpływu antropogenicznych zanieczyszczeń chemicznych i mikrobiologicznych na jakość zasobów wodnych – dr Edyta Anna Kiedrzyńska - Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN - 634 000
* Zapis reakcji środowiska na zmiany klimatu ostatnich 15 tysięcy lat na linii europejskiego transektu W-E w oparciu o nowe, zintegrowane analizy wysokiej rozdzielczości osadów jeziora Gościąż – dr hab. Mirosław Błaszkiewicz – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN – 1 297 180

Laureaci PAN konkursu PRELUDIUM:

* Uwarunkowania rozwoju fundamentalizmu muzułmańskiego w północnej Nigerii. Przypadek Boko Haram – mgr Sabina Brakoniecka – Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN – 145 466
* Środowiskowa ocena i rachunek kosztów cyklu życia produkcji roślin zbożowych w różnych systemach uprawy roli – mgr inż. Małgorzata Holka – Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN – 139 390
* Rola styku skroniowo-ciemieniowego w ocenie zgodności bodźców nadchodzących i przewidywanych – mgr Katarzyna Jurewicz – Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN – 100 000
* Mózgowe mechanizmy pamięci asocjacyjnej materiału werbalnego w kontekście komunikacyjnym - rola spójności emocjonalnej i emocji podstawowych – mgr Monika Riegel – Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN – 150 000
* Regulacja aktywności ludzkiej metylotransferazy kapu RNA CMTr1 przez helikazę RNA – mgr inż. Magdalena Maria Zielińska – Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej – 49 800
* Agregacja amyloidu Ab indukowana jonami miedzi. Symulacje reakcji - dyfuzji w realistycznej trójwymiarowej rekonstrukcji szczeliny synaptycznej – mgr Wojciech Goch – Instytut Biochemii i Biofizyki PAN – 38 560
* Molekularny mechanizm interakcji receptorów z rodziny GPCR z białkiem G – mgr Stefan Mateusz Mordalski – Instytut Farmakologii PAN – 99 760
* Fosforylacja czynnika inicjacji translacji eIF2alpha jako regulator syntezy prozapalnych i sygnałowych cytokin przez komórki białaczki; wpływ na autokrynną aktywację szlaków JAK/STAT i oporność na terapię – mgr inż. Wioleta Dudka-Ruszkowska – Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN – 100 000
* Rola nowo odkrytych mutacji w genie helikazy RECQL4 w patobiologii ludzkiego glejaka – mgr Sylwia Katarzyna Król – Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN – 150 000
* Rola ścieżki sygnałowej Hippo w rozwoju drzewa dendrytycznego i synaptogenezie w ośrodkowym układzie nerwowym – mgr inż. Katarzyna Olga Rojek – Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN – 150 000
* Badanie roli Lipokaliny-2 w nieprawidłowych procesach plastyczności neuronalnej – mgr inż. Marta Szychowska – Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN – 150 000
* Badanie mechanizmu regulacji ekspresji genu Ttyh1 – mgr Małgorzata Górniak-Walas – Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN – 100 000
* AP-1: nowy czynnik w regulacji fenotypu sekrecyjnego związanego ze starzeniem komórek nowotworowych – mgr Anna Aneta Strzeszewska – Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN – 100 000
* Neuronalne korelaty powstawania i wygaszania długotrwałej pamięci strachu – mgr Kacper Łukasiewicz – Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN – 100 000
* Badanie farmakokinetyki wirusów bakteryjnych w modelu zwierzęcym za pomocą nowego narzędzia - bakteriofaga znakowanego białkiem fluorescencyjnym – mgr Zuzanna Maria Kaźmierczak – Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN – 150 000
* Rola lipryny-alpha-1 w rozwoju i stabilizacji maszynerii postsynaptycznej synapsy nerwowo-mięśniowej – mgr Krzysztof Marian Bernadzki – Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN – 150 000
* Zmiany w składzie białkowym i własnościach elektrofizjologicznych synapsy glutamatergicznej w mysim modelu ostrej encefalopatii wątrobowej: rola tkankowego czynnika wzrostu β1 (TGF β1) – mgr inż. Mariusz Paweł Popek – Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN – 149 400
* Ocena aktywności przeciwnowotworowej chemioimmunoterapii z udziałem nanokoniugatów metotreksatu oraz szczepionek na bazie komórek dendrytycznych z wyciszoną ekspresją receptora IL-10 – mgr Agnieszka Anna Szczygieł – Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN – 150 000
* Ocena znaczenia miRNA-335-5p w potranskrypcyjnej regulacji ekspresji genu PNPLA3 u chorych z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C – mgr Ewelina Maria Kałużna – Instytut Genetyki Człowieka PAN – 149 880
* Synteza, właściwości fizykochemiczne i biologiczne koniugatów tymozyna beta4 - klastery boru. Nowa strategia polepszania parametrów farmakokinetycznych peptydów terapeutycznych – mgr inż. Krzysztof Konrad Fink – Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN – 49 800
* Analiza zmian zachodzących w korzeniach pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.) w wyniku interakcji tych roślin z grzybami Trichoderma – mgr inż. Aneta Anna Basińska – Instytut Genetyki Roślin PAN – 97 872
* Wzajemny wpływ namagnesowania i prądu elektrycznego w rozcieńczonych półprzewodnikach ferromagnetycznych – mgr Grzegorz Piotr Mazur – Instytut Fizyki PAN – 149 500
* Wzmocnienie plazmoniczne z nowej perspektywy: fotofizyka porfiryn przyłączonych do nanocząstek złota z otoczką krzemionkową – mgr Anna Maria Kelm – Instytut Chemii Fizycznej PAN – 99 840
* Synteza oksokompleksów metali przejściowych jako prekursorów materiałów funkcjonalnych mgr inż. Piotr Krupiński – Instytut Chemii Fizycznej PAN – 100 000
* Synteza nowego chiralnego bloku budulcowego i jego zastosowanie w totalnej syntezie krzyżowo-sprzężonego cyklopentenonowego prostanoidu wykazującego aktywność przeciwnowotworową – mgr Beata Dominika Łukasik – Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN – 49 960
* Synteza mocznikowych/tiomocznikowych pochodnych sacharozy i wykorzystanie ich jako organokatalizatorów w asymetrycznej reakcji Michaela – mgr Katarzyna Łęczycka – Instytut Chemii Organicznej PAN – 99 960
* Zbadanie zjawiska białej szerokopasmowej emisji indukowanej laserowo w niedomieszkowanych nanokryształach krzemianów, perowskitów i granatów – mgr Robert Andrzej Tomala – Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN – 77 200
* Synteza niepłaskich heterocyklicznych analogów węglowodorów aromatycznych zawierających rdzeń 1,4-dihydropirolo[3,2-b]pirolu – mgr inż. Maciej Radosław Krzeszewski – Instytut Chemii Organicznej PAN – 49 200
* Badanie mechanizmu regulacji rozmiaru nanocząstek ZnO otrzymywanych w mikrofalowej syntezie solwotermalnej – mgr inż. Jacek Wojnarowicz – Instytut Wysokich Ciśnień PAN – 48 000
* Nanoinżynieria funkcjonalizowanych powierzchni Au/GaN: Dynamika labilnych oddziaływań międzycząsteczkowych na granicy faz – mgr inż. Igor Stanisław Dzięcielewski – Instytut Wysokich Ciśnień PAN – 100 000
* Wpływ wybranych dodatków stopowych (Cr, Mn, Co, Si) na tworzenie się i stabilizację fazy kwazikrystalicznej w proszku Al-Cu-Fe otrzymywanym metodą mechanicznej syntezy – mgr inż. Mikołaj Mitka – Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN – 98 400
* Supertwarde cienkie warstwy z borków wolframu- wpływ mikrostruktury i składu chemicznego na własności fizyko- chemiczne – mgr inż. Justyna Ilona Chrzanowska – Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN – 99 620
* Analiza oddziaływań hydrodynamicznych pojedynczych cząstek przy użyciu pęsety optycznej – mgr inż. Krzysztof Ryszard Zembrzycki – Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN – 147 600
* Skalowalne metody obliczeniowe dla zagadnień oddziaływania płyn-ciało stałe – mgr inż. Michał Tomasz Wichrowski – Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN – 107 722
* Przyczyny, przebieg i skutki zmian obecności nadrzecznego lasu i zadrzewionych kęp w dolinach rzek polskich Karpat w XX wieku – mgr Hanna Karolina Hajdukiewicz – Instytut Ochrony Przyrody PAN – 101 420
* Wpływ podniesienia bazy erozyjnej wywołanego przez zbiornik zaporowy na hydrodynamikę i układ roślinności w korycie i na równinie zalewowej górskiej rzeki żwirodennej – mgr Maciej Tomasz Liro – Instytut Ochrony Przyrody PAN – 87 860
* Oscylacja Preborealna w świetle wysokiej rozdzielczości analiz multiproxy - laminowane osady jeziora Jelonek, Bory Tucholskie – mgr Mateusz Aleksander Kramkowski – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN – 145 200
* Zęby Mosasauridae z górnej kredy Europy jako morfologiczne, mikrostrukturalne i izotopowe nośniki informacji taksonomicznej oraz ekologicznej – mgr Daniel Madzia – Instytut Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego PAN – 137 384

Laureaci PAN konkursu SONATA

* Biografie kulturowe ozdób z muszli w społecznościach okresu neolitu i wczesnej epoki brązu z terenu Polski i Europy Środkowej – dr Aldona Kurzawska – Instytut Archeologii i Etnologii PAN – 233 056
* Funkcjonowanie społeczne architektury wybranych fragmentów przestrzeni publicznej w miastach ziem polskich (ok. 1850-1914) – dr Aleksander Łupienko – Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN – 233 100
* Edycja akt sejmiku kowieńskiego z lat 1733-1795 – dr Monika Anna Jusupović – Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN – 166 800
* Koprodukcja usług społecznych na przykładzie polityki edukacji i pomocy społecznej w Polsce po 1989 r. – dr Anna Ciepielewska-Kowalik – Instytut Studiów Politycznych PAN – 228 338
* Wyznaczenie struktury i specyficzności enzymu CMTr2 modyfikującego kap RNA – dr Veronika Martina Fluegel – Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej – 670 800
* Badanie endocytozy receptora AXL i jej roli w regulowaniu szlaków sygnałowych zależnych od AXL – dr inż. Daria Paulina Zdżalik-Bielecka – Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej – 762 929
* Lokalizacja komórkowych korelatów pamięci – dr Anna Elżbieta Suska – Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN – 712 000
* Desaturaza stearoilo-CoA 1 jako regulator biogenezy i magazynowania kropli lipidowych w indukowanej kwasami tłuszczowymi dysfunkcji komórek beta trzustki – dr Justyna Janikiewicz Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN – 692 200
* Biopsja Blastomerów i powstanie Zespołu Metabolicznego: próba oszacowania ryzyka na modelu mysim – dr Federica Zacchini – Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN – 867 804
* Translacja inicjowana na powtórzonych sekwencjach CAG w ataksji rdzeniowo-móżdżkowej typu 3 – dr Magdalena Jazurek – Instytut Chemii Bioorganicznej PAN – 699 048
* Wybiórcze blokowanie aktywności receptora NMDAR podczas epileptogenezy, jako podejście terapeutyczne w leczeniu padaczki skroniowej – dr Adam Gorlewicz – Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN – 763 000
* Ideały toryczne stowarzyszone z matroidami, grupami, drzewami, oraz inne problemy kombinatoryczne – dr Michał Lasoń – Instytut Matematyczny PAN – 257 000
* Wpływ nanostrukturyzacji na własności magnetotransportowe magnetycznych złączy metal/półprzewodnik wytworzonych metodą anodyzacji – dr Arkadiusz Zarzycki – Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN – 486 200
* Identyfikacja mechanizmów fizycznych prowadzących do zmian własności nadprzewodzących wywołanych syntezą pod wysokim ciśnieniem nadprzewodników żelazowych oraz MgB2 – dr inż. Tomasz Cetner Instytut Wysokich Ciśnień PAN – 594 000
* Bio oligo/polisacharydy pod wpływem sił zewnętrznych – dr Agnieszka Brzyska – Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN – 260 020
* Zintegrowane systemy AFM-Raman i AFM-IR jako nowoczesne narzędzia w analizie uszkodzeń radiacyjnych – dr Maciej Roman – Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN – 378 000
* Badanie zjawiska samoregeneracji nanokrystalicznych katalizatorów na bazie tlenku ceru – dr Michalina Kurnatowska – Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN – 432 200
* Katalizowane metalami przejściowymi ukierunkowane reakcje aktywacji wiązania C-H nitro-podstawionych związków aromatycznych i olefin wraz z dalszą transformacją grupy nitrowej – dr Viktor Iaroshenko – Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN – 698 800
* Zastosowanie nowych katalitycznych reakcji chiralnych 4-winylo- oraz 4-etynylo-azetydyn-2-onów w stereodywergentnej syntezie nieracemicznych związków heterocyklicznych – dr Bartosz Zambroń Instytut Chemii Organicznej PAN – 412 000
* Elektroczułe wielowarstwowe filmy polimerowe jako nowoczesne nano-przetworniki – dr Magdalena Elżbieciak-Wodka – Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN – 426 000
* Badanie mechanizmów krzepnięcia krwi w kontakcie z nanowłóknami – dr inż. Paweł Nakielski – Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN – 324 000
* Trójwymiarowa charakterystyka granic międzyziarnowych w metalach o strukturze regularnej ściennie centrowanej po odkształceniu plastycznym i rekrystalizacji – dr inż. Piotr Bobrowski Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. Aleksandra Krupkowskiego PAN – 299 600
* Elektroprzędzone implanty hydrożelowe o własnościach adaptowalnych strukturą ciekłokrystaliczną – dr Filippo Pierini – Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN – 315 600
* Zewnętrzne i wewnętrzne efekty skali oraz ich sprzężenie w pojedynczych kryształach oraz materiałach nanokrystalicznych badane przy pomocy ściskania, rozciągania i zgnania nanokolumn oraz nanodrutów – dr inż. Dariusz Jarząbek – Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN – 538 800
* Badania numeryczne i eksperymentalne sedymentacji chiralnych, splątanych włókien – dr Magdalena Marta Gruziel – Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN – 203 400
* Składy chemiczne olbrzymów symbiotycznych i ich osobliwości jako wskaźniki ewolucji w układzie podwójnym – dr Cezary Gałan – Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN – 459 920
* Paleogentyczna rekonstrukcja adwekcji wód Atlantyckich do Oceanu Arktycznego w holocenie – dr Joanna Pawłowska – Instytut Oceanologii PAN – 397 400
* Rekonstrukcja warunków paleośrodowiskowych w oparciu o nacieki jaskiniowe dla północnych i południowych Karpat dla interglacjału eemskiego i początku Vistulianu – dr Jacek Pawlak – Instytut Nauk Geologicznych PAN – 228 367

Listy rankingowe wszystkich projektów zakwalifikowanych do finansowania w konkursach OPUS 10, PRELUDIUM 10 i SONATA 10 znajdują się pod adresem: www.ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/2016-05-09-opus10-preludium10-sonata10.

Zdjęcie: Wikimedia Commons
Źródło: Narodowe Centrum Nauki