solidarnosczukraina_ukr.jpg

20postaci_promo.jpg

PAN Stacja Naukowa w Wiedniu przekazuje muzeum historyczne tablice

Historyczne tablice pamiątkowe z dawnego Domu Polskiego w Wiedniu zostały oficjalnie przekazane Muzeum Historii Polski. W uroczystości, która odbyła się 23 stycznia br. w siedzibie MKiDN, uczestniczyli: Jarosław Sellin ‒ wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego, prof. Paweł Rowiński – wiceprezes Polskiej Akademii Nauk, Teresa Kopeć – prezes Forum Polonii z Wiednia, Artur Warzocha – senator RP oraz Robert Kostro ‒ dyrektor Muzeum Historii Polski.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media

Polska Akademia Nauk powitała nowych członków

Uroczystość powitania w Polskiej Akademii Nauk nowych uczonych z różnych ośrodków akademickich w kraju, odbyła się dziś w warszawskim Pałacu Staszica. Nominacje na członków korespondentów z rąk prezesa Akademii prof. Jerzego Duszyńskiego odebrało 34 uczonych, w tym dziewięć kobiet. Jednocześnie 28 osób zostało członkami rzeczywistymi. O ich wyborze zdecydowało Zgromadzenie Ogólne PAN 1 grudnia 2016 r.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media

Twinning i ERA Chairs. Aplikowanie, przygotowanie i realizacja projektów

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (KPK PB UE) zaprasza do udziału w dniu informacyjnym „Upowszechnianie doskonałości i zapewnienie szerszego uczestnictwa (Widening)”. Wydarzenie organizowane jest przez KPK PB UE w związku z planowanymi naborami wniosków do programów Twinning i ERA Chairs, które zostaną ogłoszone w I kwartale 2017 r.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media

Prof. dr hab. Violetta Koseska-Toszewa Doktorem Honoris Causa Bułgarskiej Akademii Nauk

26 maja 2016 roku w Sali Pałacowej Bułgarskiej Akademii Nauk w Sofii odbyła się uroczysta ceremonia wręczenia prof. dr hab. Violetcie Koseskiej-Toszewej, uczonej z Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, honorowego tytułu doktora honoris causa. Prezes Bułgarskiej Akademii Nauk, prof. Stefan Vodenitcharov przedstawił zgromadzonym na uroczystości gościom dorobek naukowy prof. Violetty Koseskiej-Toszewej i ogłosił decyzję Prezydium Bułgarskiej Akademii Nauk, dotyczącą nadania pani profesor tytułu doktora honoris causa.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media

Prof. Andrzej Jajszczyk w Radzie Naukowej ERC

Prof. Andrzej Jajszczyk z Katedry Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, członek korespondent Polskiej Akademii Nauk, został powołany przez Komisję Europejską do Rady Naukowej określającej działania Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC), m.in. decydującej o zasadach, na jakich uczeni otrzymują prestiżowe granty. Będzie jedynym Polakiem w składzie.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media

Nowi członkowie Akademii Młodych Uczonych PAN powołani

W dniu 20 grudnia 2016 r. odbyła się uroczystość wieńcząca kadencję pierwszych członków Akademii Młodych Uczonych oraz wręczenia powołań nowym członkom Akademii Młodych Uczonych. Gospodarzem spotkania był prof. Edward Nęcka, Wiceprezes PAN, który otwierając spotkanie podkreślił istotną rolę Akademii Młodych Uczonych w korporacji Polskiej Akademii Nauk, a także wyraził swoje uznanie dla dotychczasowej aktywności członków AMU oraz całego gremium.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media

Granty TEAM dla ośmiorga uczonych z PAN

Dr hab. Rafał Ciosk, prof. dr hab. inż. Janusz Lewiński, prof. dr hab. Marta Miączyńska, dr hab. Marcin Nowotny, prof. dr hab. Piotr Garstecki, prof. dr hab. Czesław Skierbiszewski oraz prof. dr hab. Bożena Kamińska-Kaczmarek i dr inż. Bartosz Wojtas zostali laureatami konkursów TEAM, TEAM-TECH oraz TEAM-TECH Core Facility Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Z przeznaczonych na granty 27 mln zł sfinansowanych zostanie 15 projektów badawczych.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media

PAN w sprawie języka polskiego w szkole podstawowej

„Zaproponowany dokument wprowadzi chaos do edukacji polonistycznej, tym samym wymaga gruntownej zmiany, a przede wszystkim odwołania się do aktualnej wiedzy, w tym także (a może nawet przede wszystkim) z zakresu dydaktyki języka polskiego”. Rada Języka Polskiego przy Prezydium PAN przedstawiła uwagi do projektu podstawy programowej MEN: „Język polski – Szkoła podstawowa – klasy IV-VIII”.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media

Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla prof. Agnieszki Dobrzyń

Prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyń, kierownik Pracowni Sygnałów Komórkowych i Zaburzeń Metabolicznych Instytutu Nenckiego, otrzymała nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za Wybitne Osiągnięcia Naukowe. Tematyką Jej badań są szlaki sygnałowe i mechanizmy regulujące ekspresję genów zaangażowanych w patogenezę cukrzycy typu 2.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media

Różnorodność biologiczna lasów i ich produktywność w skali globalnej

Poszukiwanie zależności między różnorodnością biologiczną a produktywnością ekosystemów było i jest przedmiotem licznych badań ekologicznych prowadzonych przez badaczy w wielu krajach. Dotychczas zebrano liczne dowody na istnienie tej relacji w badaniach obejmujących rośliny zielne i tworzone przez nie zbiorowiska, jednakże były to głównie prace o zasięgu lokalnym i regionalnym, a zdecydowanie rzadziej skupiano się na roślinach drzewiastych i ekosystemach leśnych, dominującą częścią których są drzewa.

Czytaj więcej
Nadrzędna kategoria: Media