Miliony dla uczonych od Narodowego Centrum Nauki

Nadrzędna kategoria: Media

43 naukowców pracujących w jednostkach PAN znalazło się na liście laureatów konkursów MAESTRO 8, HARMONIA 8 i SONATA BIS 6 Narodowego Centrum Nauki. Ogółem dofinansowanie na szeroko zakrojone badania podstawowe, które wymagają współpracy większego grona uczonych, otrzyma 161 naukowców z Polski. Wysokość grantów to ponad 225 mln zł.


W rozstrzygniętych właśnie konkursach realizowane będą szeroko zakrojone badania, które wymagają współpracy większego grona uczonych. SONATA BIS pozwala naukowcom założyć nowy zespół badawczy, laureaci konkursu HARMONIA realizują projekty wspólnie z zagranicznymi ośrodkami, natomiast w ramach MAESTRO najbardziej doświadczeni badacze kierują pracami o charakterze pionierskim. Do trzech konkursów zgłoszono łącznie 672 projekty, z których 161 uzyskało finansowanie. Daje to średni współczynnik sukcesu na poziomie prawie 24%, czyli o cztery punkty procentowe więcej niż w poprzedniej edycji tych samych konkursów.

– Podobnie jak rok temu możemy pochwalić się wzrostem wskaźnika sukcesu, co wiąże się ze zwiększeniem budżetu Narodowego Centrum Nauki na rok 2017. Nie bez znaczenia są również zmiany w samym środowisku naukowym – komentuje prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN.

– Wnioskodawcy lepiej rozumieją funkcjonowanie systemu grantowego – dodaje prof. Janusz Janeczek, przewodniczący Rady NCN. – Coraz częściej nie zrażają się pierwszymi odrzuconymi wnioskami, ale wykorzystują zawarte w recenzjach uwagi, żeby udoskonalić projekt i spróbować swoich sił w kolejnej edycji konkursu.

MAESTRO to konkurs przeznaczony dla doświadczonych naukowców, którzy chcą prowadzić pionierskie badania, wykraczające poza dotychczasowy stan wiedzy. Kierownikiem projektu może zostać osoba, która publikowała swoje wcześniejsze prace w uznanych czasopismach naukowych, kierowała innymi badaniami sfinansowanymi na drodze konkursowej, a także aktywnie uczestniczy w życiu środowiska, np. zasiadając w komitetach naukowych międzynarodowych konferencji czy przynależąc do międzynarodowych stowarzyszeń. W ósmej edycji konkursu finansowanie otrzyma 14 z 88 nadesłanych wniosków. Łączny budżet konkursu wyniesie niemal 42 mln zł.

Zgłaszane do MAESTRO projekty często mają interdyscyplinarny charakter. Przykładem na to może być projekt prof. Tomasza Ważnego z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, poświęcony datowaniu prehistorii i weryfikacji historii, a dokładniej zastosowaniu dendrochronologii w badaniach cywilizacji Europy Południowo-Wschodniej i wschodniej części basenu Morza Śródziemnego. Toruński zespół wykorzysta metody znane z archeologii, historii, geografii, klimatologii czy leśnictwa do stworzenia „archiwum biologicznego” – zestawu chronologii przyrostowych, które zostaną zestawione z wydarzeniami historycznymi datowanymi metodami konwencjonalnymi. Badania otrzymały finansowanie w wysokości ponad 3 mln zł.

Do konkursu HARMONIA można zgłaszać projekty badawcze, przeznaczone do realizacji w ramach współpracy międzynarodowej. Może ona polegać zarówno na bezpośredniej kooperacji z zagraniczną instytucją naukową, udziale w dwu- lub wielostronnych programach międzynarodowych, jak i na wykorzystaniu przez polskie zespoły wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych. Do ósmej edycji konkursu zgłoszono 196 projektów, z których 51 otrzyma finansowanie o łącznej wysokości ponad 40 mln zł.

Wśród zwycięskich propozycji znalazł się między innymi projekt dr. hab. Pawła Lisowskiego z Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu. Polacy podejmą współpracę z niemieckim Centrum Medycyny Molekularnej im. Maksa Delbrücka w celu zbadania predyspozycji genetycznej do rzadkich chorób neurorozwojowych. Na prace przeznaczono prawie 1,5 mln zł.

SONATA BIS to konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego. Kierownikiem nowo uformowanej grupy badawczej może być osoba, która uzyskała stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Finansowanie o łącznej wartości ponad 143,5 mln zł otrzyma 96 z 388 zgłoszonych projektów.

Jednym z utworzonych w ramach konkursu SONATA BIS 6 zespołów pokieruje dr Michał Drahus z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Krakowscy astronomowie przeanalizują spontaniczny rozpad małych ciał Układu Słonecznego, tj. komet i planetoid. Do przeprowadzenia badań, na które przeznaczono kwotę 1,8 mln zł, zostaną wykorzystane światowe teleskopy najwyższej klasy.

Listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w konkursach rozstrzygniętych 31 stycznia dostępne są na www.ncn.gov.pl.

Związani z PAN laureaci konkursu HARMONIA

- Program ikonograficzny kaplic Ozyrysa w Karnaku: kuszycka kaplica Ozyrysa Ptaha Neb-anch – dr Aleksandra Hallmann-Mikołajczak – Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN – 397 440 zł
- Relacje pierwszego państwa Piastów ze światem skandynawskim widziane poprzez depozyty srebra – dr hab. Władysław Duczko – Instytut Archeologii i Etnologii PAN – 378 690 zł
- Badanie predyspozycji genetycznej do rzadkich chorób neurorozwojowych: Integracja analiz genomu, transkryptomu i metylomu z modelowaniem przy użyciu technik inżynierii genomu indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych człowieka różnicowanych do neuronów funkcjonalnych – dr hab. Paweł Lisowski – Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN – 1 474 850 zł
- Molekularne podstawy tworzenia spoidła wielkiego – dr hab. Katarzyna Bartkowska – Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN – 716 300 zł
- Regulacja ekspresji genu półkarłowatości sdw1/denso u jęczmienia (Horedeum vulgare L.) i jej związek z architekturą i fizjologią roślin – prof. dr hab. Paweł Krajewski – Instytut Genetyki Roślin PAN – 923 780 zł
- Czy zakręt zębaty hipokampa kontroluje poszukiwanie alkoholu? – dr hab. Katarzyna Anna Radwańska – Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN – 978 900 zł
- Określenie struktury i funkcji helikaz RECQL4 i BLM oraz wyjaśnienie roli nowoodkrytych zmian w genach kodujących te enzymy w patogenezie glejaków – prof. dr hab. Bożena Kamińska-Kaczmarek – Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN – 1 252 800
- Badania egzotycznych stanów wzbudzonych w niestabilnych nuklidach z użyciem wielkoskalowych spektrometrów promieniowania jądrowego – dr hab. Piotr Adam Bednarczyk – Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN – 1 493 648 zł
- Badanie fundamentalnych właściwości materii jądrowej w eksperymencie ALICE na Wielkim Zderzaczu Hadronów LHC w CERN – prof. dr hab. Marek Wiesław Kowalski – Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN – 1 481 823 zł
- Astrofizyka bardzo wysokich energii z wykorzystaniem obserwatoriów H.E.S.S. i MAGIC – prof. dr hab. Rafał Marcin Moderski – Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN – 1 481 728 zł
- Układy Liego i wybrane metody teorii Liego w równaniach różniczkowych – prof. dr hab. Janusz Roman Grabowski – Instytut Matematyczny PAN – 351 000 zł
- Synteza, samoorganizacja i długodystansowe przeniesienie elektronu w samorganizujacych się amido-korolach – prof. dr hab. Daniel Tomasz Gryko – Instytut Chemii Organicznej PAN – 932 100 zł
- Błędy ułożenia w strukturze wurcytu jako źródła dyslokacji przechodzących w azotkowych heterostrukturach epitaksjalnych – dr inż. Julita Wiktoria Smalc-Koziorowska – Instytut Wysokich Ciśnień PAN – 761 150 zł
- Profil głębokich sondowań sejsmicznych TTZ-South – dr hab. Tomasz Krzysztof Janik – Instytut Geofizyki PAN – 1 494 977 zł


Związani z PAN laureaci konkursu MAESTRO

- Mechanizmy onkogenezy związanej z mutacjami w DIS3 – prof. dr hab. Andrzej Stanisław Dziembowski – Instytut Biochemii i Biofizyki PAN – 3 490 750 zł
- Analiza somatycznych mutacji w genach miRNA i w genach biogenezy miRNA w celu identyfikacji nowych celów terapii i biomarkerów chorób nowotworowych – dr hab. Piotr Kozłowski – Instytut Chemii Bioorganicznej PAN – 3 419 300 zł
- Ustalenie biologicznej roli wariantów histonu H1 w adaptacji Arabidopsis do stresu środowiskowego – prof. dr hab. czł. koresp. PAN Andrzej Jerzmanowski – Instytut Biochemii i Biofizyki PAN – 3 499 900 zł
- Korekcja zaburzeń odwzorowania optycznego za pomocą czasowo-przestrzennej modulacji fazy światła – prof. dr hab. Maciej Daniel Wojtkowski – Instytut Chemii Fizycznej PAN – 3 536 380 zł
- Ultrastabilne i jasne fluorofory do badań pojedynczych cząsteczek – prof. dr hab. czł. koresp. PAN Jacek Waluk – Instytut Chemii Fizycznej PAN – 2 892 000 zł
- Nowa metoda do wyznaczania stałej równowagi tworzenia kompleksów, stężeń oraz współczynników dyfuzji w roztworach i żywych komórkach przy nano do picomolarnej koncentracji reagentów – prof. dr hab. Robert Hołyst – Instytut Chemii Fizycznej PAN – 2 382 800 zł


Związani z PAN laureaci konkursu SONATA BIS

- Nabywanie umiejętności czytania oraz problematyczne czytanie w brajlu - różnice i podobieństwa do czytania wzrokowego – dr Katarzyna Maria Jednoróg – Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN – 2 288 000 zł
- Zniszczenia wojenne w Rzeczypospolitej w XVII wieku: analiza porównawcza zjawiska na obszarze Rusi Czerwonej i Wielkopolski w perspektywie kryzysu gospodarczego XVII wieku – dr Andrzej Gliwa – Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN – 723 190 zł
- Struktura RNA i jego oddziaływania z białkiem Gag warunkujące funkcje RNA Ty1 na różnych etapach replikacji retrotranspozonu – dr Katarzyna Pachulska-Wieczorek – Instytut Chemii Bioorganicznej PAN – 1 152 060 zł
- Niepoznane obszary aktywności ludzkiej rybonukleazy Dicer – dr Anna Kurzyńska-Kokorniak – Instytut Chemii Bioorganicznej PAN – 1 959 600 zł
- Neuromedyna U jako nowy potencjalny regulator przerzutowania w raku jelita grubego i odbytnicy – dr Patrycja Justyna Przygodzka – Instytut Biologii Medycznej PAN – 1 315 716 zł
- Badania oddziaływań i dynamiki białek o istotnym stopniu nieuporządkowania strukturalnego w fundamentalnych procesach biologicznych metodami biofizyki molekularnej, w tym m. in. spektroskopii pojedynczych cząsteczek – dr Anna Zofia Niedźwiecka – Instytut Fizyki PAN – 2 271 306 zł
- Udział szlaków sygnałowych zależnych od desaturazy stearoilo-CoA w dysfunkcji okołosercowej i okołonaczyniowej tkanki tłuszczowej oraz w zaburzeniach funkcjonowania naczyń wieńcowych towarzyszących otyłości i miażdżycy – dr hab. Paweł Dobrzyń – Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN – 1 986 400 zł
- Nowe stany kwantowe w polarytonowych płynach światła – dr hab. Michał Jan Matuszewski – Instytut Fizyki PAN – 1 129 420 zł
- Ewolucja regulacji genów jako proces stochastyczny: Teoria zapotrzebowania Savageau, koszt regulacji i szum – dr Anna Maria Ochab-Marcinek – Instytut Chemii Fizycznej PAN – 628 200 zł
- Przejściowe źródła fal grawitacyjnych związane z gwiazdami neutronowymi: modele i analiza danych – dr hab. Michał Stanisław Bejger – Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN – 1 181 500 zł
- Ultradługie nanodruty metaliczne jako plazmonowe falowody - most pomiędzy nano- i makroświatem – dr hab. inż. Joanna Niedziółka-Jönsson – Instytut Chemii Fizycznej PAN – 1 700 000 zł
- Metody kombinatoryczne w geometrii algebraicznej i algebrze przemiennej – dr Mateusz Michałek – Instytut Matematyczny PAN – 902 650 zł
- Wzajemne powiązania teorii ergodycznej i dynamiki topologicznej – dr Jonatan Gutman – Instytut Matematyczny PAN – 688 360 zł
- Dwuskładnikowe mieszaniny kilku przyciągających się ultrazimnych fermionów – dr hab. Tomasz Sowiński – Instytut Fizyki PAN – 1 759 600 zł
- Połączone mikro-krople jako model tkanki: eksperymenty przy użyciu urządzeń mikroprzepływowych – dr Jan Guzowski – Instytut Chemii Fizycznej PAN – 1 481 300 zł
- Lokalny relatywistyczny rachunek zaburzeń w hydrodynamice i ogólnej teorii względności oraz jego zastosowania w kosmologii – dr Mikołaj Konrad Korzyński – Centrum Fizyki Teoretycznej PAN – 1 541 499 zł
- W kierunku molekularnego zrozumienia nieklasycznych ścieżek nukleacji: od minerałów do białek – dr hab. Piotr Paweł Zarzycki – Instytut Chemii Fizycznej PAN – 980 678 zł
- Własności typowych kwantowych kanałów komunikacyjnych – dr hab. Zbigniew Włodzimierz Puchała – Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN – 1 396 200 zł
- Katalizowane palladem tandemowe addycje enolanów do alkinów z następczym sprzęganiem z halogenkami (hetero)arylowymi – dr Wojciech Chaładaj – Instytut Chemii Organicznej PAN – 1 994 900 zł
- Szkła i kompozyty grafenowe w skali nano o zwiększonej bioaktywności i fotoaktywności – dr inż. Anna Łukowiak – Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN – 954 600 zł
- Badanie rozmieszczenia czujników piezoelektrycznych i ich oddziaływania z elementami konstrukcji – dr Paweł Henryk Malinowski – Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN – 1 199 200 zł
- Defekty objętościowe i międzypowierzchniowe w strukturach i stopach półprzewodnikowych bazujących na ZnO – dr Ramon Schifano – Instytut Fizyki PAN – 1 989 920 zł
- Lateralne diody Schottky jako nowatorskie narzędzia do badania wysokoczęstotliwościowych właściwości struktur azotkowych – dr inż. Grzegorz Cywiński – Instytut Wysokich Ciśnień PAN – 1 439 600 zł