Miliony na badania podstawowe w ramach konkursów NCN przyznane

Nadrzędna kategoria: Media

92 naukowców związanych z instytutami Polskiej Akademii Nauk znalazło się wśród laureatów dwunastej edycji najpopularniejszych konkursów Narodowego Centrum Nauki – OPUS, PRELUDIUM i SONATA. Trzeci raz rozstrzygnięty został także POLONEZ. Naukowcom prowadzącym badania podstawowe przyznano we wszystkich czterech konkursach ponad 463 mln zł.

 

OPUS, PRELUDIUM i SONATA to najpopularniejsze konkursy Narodowego Centrum Nauki, krakowskiej agencji, finansującej badania podstawowe. W maju rozstrzygnięto je dwunasty raz, przyznając polskim naukowcom niemal 435 mln zł. Znane są również wyniki konkursu POLONEZ 3, w którym finansowanie przyznawane jest naukowcom przyjeżdżającym do Polski z zagranicy. W trzeciej edycji zwycięskie projekty otrzymają łącznie 28 mln zł.

We wszystkich czterech konkursach zgłoszono łącznie 4219 projektów, z czego do finansowania skierowano 1042 projekty. W konkursach OPUS, PRELUDIUM i SONATA współczynnik sukcesu wyniósł 26%. Znacznie trudniej było uzyskać pozytywny wynik w konkursie POLONEZ – tam finansowanie otrzymało 10% zgłoszonych projektów.

W konkursie OPUS 12 startować mógł każdy naukowiec, niezależnie od stażu i stopnia naukowego. Nic dziwnego, że złożono w nim najwięcej wniosków, bo aż 1786. Do finansowania zakwalifikowanych zostało 409 projektów, których autorzy otrzymają łącznie 304 mln zł.

PRELUDIUM 12 dedykowane jest osobom rozpoczynającym karierę naukową, które nie posiadają stopnia naukowego doktora. Tym razem początkujący naukowcy złożyli 1171 wniosków, z których finansowanie w wysokości 39 mln zł otrzyma 372.

SONATA 12 to natomiast konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy doktora, uzyskany do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Program ma na celu wsparcie osób rozpoczynających karierę naukową w prowadzeniu innowacyjnych badań o charakterze podstawowym z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury lub oryginalnego rozwiązania metodologicznego. W konkursie złożono 882 wnioski, z czego do finansowania wybrano 224. Budżet konkursu wyniesie 91 mln zł.

POLONEZ 3 należy do grupy konkursów NCN nakierowanych na umiędzynarodowienie nauki w Polsce. Program umożliwia przyjazd zagranicznych uczonych na staże badawcze do Polski. Na 380 złożonych wniosków do sfinansowania skierowano 37 na łączną kwotę 28 mln zł.


Związani z PAN laureaci konkursu OPUS 12

Semantyka substancjalna dla języka normatywnego (na przykładzie analizy znaczenia zdań z "powinien")
dr Joanna Magdalena Klimczyk
Instytut Filozofii i Socjologii PAN
181 250 zł

Wyższa aktualność. Współczesne wizualne adaptacje "Boskiej komedii" Dantego
dr Paweł Mościcki
Instytut Badań Literackich PAN
194 108 zł

Program książkowy dla Polski 1956-1989
dr hab. Paweł Kazimierz Sowiński     
Instytut Studiów Politycznych PAN     
166 760 zł

AFRYKA-EUROPA-AZJA: znaczenie międzykontynentalnego handlu w okresie rzymskim dla historii zwierząt hodowlanych. Nowe dane archeozoologiczne z czerwonomorskiego portu Berenike (Egipt)
dr Marta Osypińska     
Instytut Archeologii i Etnologii PAN
384 747 zł

Modele przekształceń gospodarki rolnej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej po upadku Bloku Wschodniego – bilans dokonań, determinanty i scenariusze rozwoju
prof. dr hab. Jerzy Bański     
Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN     
407 090 zł

Ponadnarodowe sieci organów administracji publicznej i ich wpływ na krajowy porządek prawny (na przykładzie sieci organów ochrony konkurencji)
dr Mateusz Bolesław Błachucki     
Instytut Nauk Prawnych PAN     
159 360 zł

Reforma prawa wykroczeń
dr hab. Paweł Daniluk     
Instytut Nauk Prawnych PAN     
228 342 zł

Patentowa ochrona wynalazków dotyczących ciała ludzkiego a prawa podstawowe
dr hab. Helena Żakowska-Henzler     
Instytut Nauk Prawnych PAN     
206 523 zł

Głos polityczny a nierówności ekonomiczne w przekroju międzykrajowym i czasowym
dr Joshua Kjerulf Dubrow     
Instytut Filozofii i Socjologii PAN     
764 725 zł

Zaangażowanie obywatelskie: Charakterystyka zjawiska, zmienność w czasie i psychospołeczne uwarunkowania
prof. dr hab. Krzysztof Korzeniowski     
Instytut Psychologii PAN     
563 700 zł

Molekularny mechanizm kontroli tempa elongacji PolII przez splicing.
dr Szymon Świeżewski     
Instytut Biochemii i Biofizyki PAN     
1 520 900 zł

Badanie uszkodzeń 2-tiourydyno- tRNA zachodzących w komórkach poddanych stresowi oksydacyjnemu
dr inż. Małgorzata Barbara Sierant     
Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN     
846 010 zł

Całogenomowe poszukiwanie mutacji regulomu w płaskonabłonkowym raku krtani
dr hab. Maciej Witold Giefing     
Instytut Genetyki Człowieka PAN     
1 650 295 zł

Aneksyny jako znaczniki nieprawidłowego funkcjonowania śródbłonka naczyniowego w warunkach insulinooporności indukowanej in vitro
dr hab. Joanna Bandorowicz-Pikuła     
Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN     
633 600 zł

Rola kinaz SnRK2 w regulacji alternatywnego splicingu pre-mRNA i biogenezie miRNA w odpowiedzi roślin na zasolenie
prof. dr hab. Grażyna Anna Dobrowolska     
Instytut Biochemii i Biofizyki PAN     
1 631 250 zł

Poznanie mechanizmu funkcjonowania mitochondrialnej syntazy ATP poprzez badanie fenotypów mutacji patologicznych w mitochondrialnym DNA na modelu drożdżowym
dr hab. Róża Kucharczyk     
Instytut Biochemii i Biofizyki PAN     
1 061 800 zł

Patomechanizm choroby Charcot-Marie-Tooth typu 4A – w poszukiwaniu terapii
prof. dr hab. Andrzej Kochański     
Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN     
1 448 700 zł

Sieć neuronalna generująca oscylacje wysokoczęstotliwościowe (HFO) w węchowych strukturach mózgu w szczurzym modelu schizofrenii
dr Mark Jeremy Hunt     
Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN     
882 000 zł

Wrażliwość na negatywne informacje zwrotne jako kognitiywny biomarker depresji w modelu zwierzęcym    
dr hab. Rafał Ryguła     
Instytut Farmakologii PAN     
854 951

Rola syntezy glutaminy w fazie inicjacji padaczki skroniowej w modelu litowo-polikarpinowym u młodych szczurów: mechanizm pobudzenia syntetazy glutaminy
prof. dr hab. czł. koresp. PAN Jan Albrecht    
Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN    
1 089 200 zł

Charakterystyka molekularna fenotypu opornego na stres z wykorzystaniem modeli mysich.
prof. dr hab. Marta Dziedzicka-Wasylewska     
Instytut Farmakologii PAN     
1 542 039 zł

Matczyna otyłość, a przeprogramowanie epigenetyczne: od gametogenezy do rozwoju zarodkowego
dr Antonio Miguel Galvao     
Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN     
795 756 zł

Rola zależnej od cGMP ścieżki sygnałowania komórkowego w regulacji ekspresji i aktywności deacetylazy SIRT1: nowy mechanizm indukcji insulinooporności podocytów eksponowanych na wysokie stężenie glukozy
dr Dorota Rogacka     
Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN     
1 102 805 zł

Rola białek opiekuńczych Hsp90 w replikacji ludzkiego adenowirusa 5
dr hab. Paweł Bieganowski     
Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN     
677 560 zł

Ocena skuteczność ligandów cholinergicznych receptorów nikotynowych podypu alfa7 w szczurzych modelach autyzmu
dr hab. Agnieszka Anna Nikiforuk     
Instytut Farmakologii PAN     
937 600 zł

Rola systemu glutaminianergicznego mózgu w neuroendokrynnej regulacji ekspresji i aktywności cytochromu P450 w wątrobie
prof. dr hab. Władysława Anna Daniel     
Instytut Farmakologii PAN     
1 290 799 zł

Znaczenie aktywności synowiocytów błony maziowej w bólu związanym z chorobą zwyrodnieniową stawów
dr hab. Katarzyna Maria Starowicz-Bubak     
Instytut Farmakologii PAN     
1 649 791 zł

Ocena interakcji arypiprazolu, atypowego leku przeciwpsychotycznego z wybranymi lekami przeciwdepresyjnymi w szczurzych modelach schizofrenii. Badania behawioralne i biochemiczne
dr hab. Zofia Maria Rogóż     
Instytut Farmakologii PAN     
978 200 zł

Dynamika przestrzenna, zmienność genetyczna oraz wpływ wirusa choroby aleuckiej norek na introdukowaną norkę amerykańską oraz rodzime gatunki łasicowatych
dr hab. Andrzej Zalewski     
Instytut Biologii Ssaków PAN     
670 493 zł

Fenotypowy polimorfizm piskląt i ko-ewolucyjny wyścig zbrojeń między gospodarzem i pasożytem lęgowym na Nowej Kaledonii
dr Alfredo Attisano     
Muzeum i Instytut Zoologii PAN     
842 200 zł

Ewolucja muchówek (Diptera, Nematocera) na tle zmian w środowisku przyrodniczym mezozoiku oraz ich znaczenie dla poznania ewolucji całego rzędu
prof. dr hab. Wiesław Krzemiński     
Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN     
936 550 zł

Funkcjonowanie arktycznego bentosu – odpowiedź na związane z ociepleniem klimatu zmiany w adwekcji ciepłych mas wodnych i dostępności pokarmu (ABeFun)
dr hab. Maria Anna Włodarska-Kowalczuk     
Instytut Oceanologii PAN     
793 339 zł

Zmiany w ekosystemie w wyniku inwazji Reynoutria japonica: powiązanie ilości i chemicznej jakości biomasy roślinnej z właściwościami gleby
dr Anna Monika Stefanowicz     
Instytut Botaniki im. Władysława Szafera PAN     
955 156 zł

Zastosowanie innowacyjnych narzędzi badawczych do poznania sieci molekularno-genetycznychu warunkowań szlaku biosyntezy hiperycyny.
dr Franklin Gregory     
Instytut Genetyki Roślin PAN     
1 174 700 zł

Odżywcze i prozdrowotne właściwości diet suplementowanych nasionami lub olejami z nasion niektórych roślin
dr hab. Adam Jurgoński     
Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie     
522 548 zł

Wyjaśnianie współdziałania hormonów i jego roli w kształtowaniu architektury roślin jęczmienia (Hordeum vulgare L.)
dr hab. Anetta Krystyna Kuczyńska     
Instytut Genetyki Roślin PAN     
1 418 618 zł

Wgląd w molekularne mechanizmy tolerancji deficytu wody i regeneracji po jego ustąpieniu u wybranych gatunków i mieszańców traw pastewnych kompleksu Lolium-Festuca
dr hab. Arkadiusz Kosmala     
Instytut Genetyki Roślin PAN     
796 283 zł

Plastyczność odpowiedzi poliploidów na stresy środowiskowe: zbadanie regulonu ABI1/HB6 w warunkach stresów solnego i suszy u rzepaku (Brassica napus L.)
dr Danuta Anna Babula-Skowrońska     
Instytut Genetyki Roślin PAN     
975 450 zł

Podłoże genetyczne nieuleczalnej choroby posthitis u samców żubra Bison bonasus
dr hab. inż. Małgorzata Tokarska     
Instytut Biologii Ssaków PAN     
695 200 zł

Zastosowanie metod probabilistycznych w niektórych zagadnieniach fizyki matematycznej.
prof. dr hab. Tomasz Andrzej Komorowski     
Instytut Matematyczny PAN     
195 850 zł

Metody sterowania stochastycznego z zastosowaniami
prof. dr hab. Łukasz Stettner     
Instytut Matematyczny PAN     
280 400 zł


Związani z PAN laureaci konkursu PRELUDIUM 12

Odpowiedzialność za zbrodnie popełniane przez zbrojnych aktorów niepaństwowych – perspektywa krajowa i międzynarodowa
mgr Agata Kleczkowska     
Instytut Nauk Prawnych PAN     
69 000 zł

Badanie homogeniczności psychologicznego, behawioralnego i fizjologicznego mechanizmu kompulsywnych zachowań seksualnych.
mgr Małgorzata Iwona Wordecha     
Instytut Psychologii PAN     
149 780 zł

Egzogenna modulacja przetwarzania informacji wzrokowej w procesach detekcji, dyskryminacji oraz adaptacji w układzie nerwowym człowieka
mgr Piotr Dzwiniel     
Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN     
150 000 zł

Charakterystyka ekstraktów roślinnych zapobiegających przyłączaniu toksyny Shiga do receptorów Gb3.
mgr Magdalena Komiażyk-Mikulska     
Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN     
100 000 zł

Zróżnicowane losy chromosomów łubinów
mgr Wojciech Krzysztof Bielski     
Instytut Genetyki Roślin PAN     
99 912 zł

Epigenetyczna regulacja ekspresji genów skupiska EDC w różnicowaniu naskórka
mgr inż. Barbara Maria Sobiak     
Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN     
100 000 zł

CCDC96, nowe białko rzęskowe – lokalizacja i rola w powstawaniu i funkcjonowaniu rzęski
mgr inż. Rafał Jan Bazan     
Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN     
100 000 zł

Promutagenne działanie pseudoubikwitynazy Mms2 w komórkach drożdży S. cerevisiae.
mgr Michał Roman Krawczyk     
Instytut Biochemii i Biofizyki PAN     
149 900 zł

Rola białka FMRP w regulacji translacji BRCA1 w komórkach białaczki.
mgr Magdalena Wołczyk     
Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN     
100 000 zł

Ocena potencjału modulacji aktywności SLC22A5 w uwrażliwianiu komórek glejaka na hamowanie utleniania kwasów tłuszczowych inhibitorami CPT1.
mgr Barbara Elżbieta Juraszek     
Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN     
100 000 zł

Rola współzależnej sygnalizacji receptorów 5-HT1A i 5-HT7 w hipokampalnej odpowiedzi na stres
mgr Marcin Siwiec     
Instytut Farmakologii PAN     
149 760 zł

Obrazowanie fluorescencyjne procesu mineralizacji w przezroczystych narządach
mgr Łukasz Bożycki     
Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN     
49 800 zł

Wpływ treningu ruchowego i elektrycznej stymulacji nerwu piszczelowego na organizację sieci perineuronalnych wokół alfa-motoneuronów u szczurów z całkowicie przeciętym rdzeniem kręgowym
mgr inż. Kamil Łukasz Grycz     
Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN     
100 000 zł 

Czy projekcje z jądra łączącego do pola CA1 hipokampa kontrolują wygaszanie pamięci strachu?
mgr Magdalena Elżbieta Ziółkowska     
Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN     
150 000 zł

Czy akamprozat reguluje powstawanie cichych synaps u myszy pijących alkohol?
mgr Maria Nalberczak-Skóra     
Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN     
100 000 zł

Wpływ stresu we wczesnym okresie życia na dojrzewanie i przepuszczalność bariery krew-mózg oraz aktywację procesów neurozapalnych w rozwoju ontogenetycznym
mgr inż. Anna Katarzyna Solarz     
Instytut Farmakologii PAN     
149 994  zł

Rola stresu oksydacyjnego oraz ceramidu w patogenezie depresji i w mechanizmie działania leków przeciwdepresyjnych
mgr Justyna Józefa Brodowicz     
Instytut Farmakologii PAN     
149 952 zł

Szlak sygnałowy związany z kinazą białkową B w komórkach glioblastoma transfekowanych glutaminazą typu wątrobowego (GAB)
mgr inż. Ewelina Julia Majewska     
Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN     
99 950 zł

Charakterystyka swoistości i immunogenności rekombinowanego regionu wiążącego liganda EBA-181 P. falciparum, otrzymanego w systemie bakulowirusowym – na tropie receptora na erytrocytach ludzkich
mgr inż. Agata Aleksandra Zerka     
Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN     
150 000 zł

Określenie mechanizmów i potencjalnych punktów uchwytu dla terapii bólu neuropatycznego poprzez zbadanie interakcji farmakologicznych pomiędzy substancjami modulującymi aktywność gleju a lekami opioidowymi.
mgr Anna Piotrowska-Murzyn     
Instytut Farmakologii PAN     
149 400 zł

Badanie mechanizmów neuroprotekcyjnego działania agonistów receptorów metabotropowych grupy II (mGluR2/3) w modelowej asfiksji okołoporodowej noworodków szczura
mgr inż. Ewelina Małgorzata Bratek     
Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN     
99 840 zł

Neuroprotekcja za pomocą BDNFu na poziomie siatkówki i pierwszorzędowej kory wzrokowej w przebiegu jaskry
lek. Anna Wójcik-Gryciuk     
Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN     
150 000 zł

Ewolucyjne korzenie skostnień skórnych w pancerzu pierwotnych późnotriasowych żółwi
mgr Tomasz Szczygielski     
Instytut Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego PAN     
149 995 zł

Wpływ obcego gatunku drzewa – dębu czerwonego (Quercus rubra L.) na właściwości fizykochemiczne gleby, zespół mikroorganizmów glebowych oraz roślinność leśną
mgr Małgorzata Maria Stanek     
Instytut Botaniki im. Władysława Szafera PAN     
149 061 zł

Czynniki kształtujące zmienność poziomu izotopów stabilnych węgla 13C i azotu 15N w kolagenie kostnym jelenia szlachetnego (Cervus elaphus) zasiedlającego różne środowiska
mgr inż. Maciej Tomasz Sykut     
Instytut Biologii Ssaków PAN     
150 000 zł

Wpływ genetycznie uwarunkowanego wewnątrzmacicznego zahamowania wzrostu (IUGR) na transkryptom i epigenom płodów bydlęcych.
mgr Karolina Rutkowska     
Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN     
99 600 zł

Ocena zagrożenia sosen Pinus sp. L. przez barczatkę sosnówkę (Dendrolimus pini L.): czy możemy przewidzieć jak daleko może rozszerzyć swój zasięg występowania?
mgr inż. Adrian Łukowski     
Instytut Dendrologii PAN     
150 000 zł

Ścieżka sygnałowa prostacykliny (PGI2) w zarodkach bydlęcych wyprodukowanych in vitro, wyhodowanych z oocytów pobranych in vivo od niedojrzałych i dojrzałych płciowo jałówek oraz od krów
mgr Katarzyna Grycmacher     
Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN     
149 784 zł

Rola stresu immunologicznego i fotoperiodu w modulacji ekspresji genów zegara biologicznego w części guzowatej przysadki owcy
mgr Karolina Małgorzata Wojtulewicz     
Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN     
150 000 zł

Grupy homologii przestrzeni konfiguracyjnych dla cząstek na grafach
mgr Tomasz Maciążek     
Centrum Fizyki Teoretycznej PAN     
70 800 zł


Związani z PAN laureaci konkursu SONATA 12
 
   
Ontologia konieczności: hermeneutyka kultury i polityki George'a Santayany
dr Katarzyna Joanna Kremplewska    
Instytut Filozofii i Socjologii PAN    
159 375 zł

Zygmunt Mycielski (1907-1987) – między muzyką a polityką
dr Beata Bolesławska-Lewandowska     
Instytut Sztuki PAN     
193 254 zł

„Nowoczesność, jakość i estetyka” wyposażenia gospodarstw domowych. Wpisywanie ideologii w artefakty kultury materialnej w socjalistycznej Polsce (1970-1989)
dr Patryk Wasiak     
Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN     
392 976 zł

Alberyk z Trois-Fontaines i trzynastowieczna cysterska wizja wspólnoty historyczno-kulturowej Europy/Christianitas
dr Antoni Tadeusz Grabowski     
Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN     
123 500 zł

Rola sieci neuronalnych w przetwarzaniu informacji społecznych w schizofrenii – badania z użyciem multimodalnego obrazowania mózgu (EEG/fMRI) i neuromodulacji (tDCS/EEG)
dr Łukasz Piotr Okruszek     
Instytut Psychologii PAN     
602 500 zł

Dobrostan rodziny – uzupełnianie wiedzy o dobrostanie „ja” poprzez badanie dobrostanu „my” (badanie empiryczne ponad czterdziestu kultur)
dr Jakub Kryś     
Instytut Psychologii PAN     
298 660 zł

Działalność Ochotniczych Straży Pożarnych w kontekście przemian więzi społecznych na polskiej wsi
dr Konrad Burdyka     
Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN     
152 052 zł

Identyfikacja funkcjonalnych miejsc wiązania MYC oraz docelowych genów niezbędnych dla wzrostu komórek nowotworowych w oparciu o badanie przesiewowe CRISPR/Cas9
dr Agnieszka Dzikiewicz-Krawczyk     
Instytut Genetyki Człowieka PAN     
815 000 zł

W jaki sposób struktura RNA kieruje funkcją matrycowego RNA? Aspekty strukturalne i funkcjonalne kluczowe dla syntezy białka p53 – głównego regulatora podstawowych procesów w komórce
dr Leszek Michał Błaszczyk     
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN     
533 280 zł

Nowe strategie w terapii nowotworów – bionieorganiczne koniugaty cytostatyków i klasterów boru
dr Tomasz Marek Goszczyński     
Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN     
759 980 zł

Farmakogenetyka leków tiopurynowych u pacjentów z nieswoistymi zapaleniami jelit – zastosowanie najnowszych metod sekwencjonowania DNA do pogłębionej analizy czynników genetycznych zaangażowanych w reakcję na leczenie.
dr Marzena Skrzypczak-Zielińska     
Instytut Genetyki Człowieka PAN     
902 196 zł

Rola mitofuzyny 2 w uszkodzeniu i regeneracji komórek w epizodzie ischemiczno-reperfuzyjnym mózgu
dr Maria Małgorzata Kawalec     
Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN     
663 000 zł

Rola retromeru w kontrolowaniu odpowiedzi zapalnej makrofagów stymulowanych przez lipopolisacharyd
dr inż. Anna Ciesielska     
Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN     
790 300 zł

Wpływ prenatalnej aktywacji układu immunologicznego na funkcje mitochondriów. Znaczenie w chorobach neurorozwojowych
dr Magdalena Cieślik     
Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN     
559 800 zł

Rola mitofagii i ocena zmian bioenergetyki podocytów w rozwoju insulinooporności i zaburzeniach funkcji bariery filtracyjnej w patogenezie nefropatii cukrzycowej.
dr Irena Audzeyenka     
Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN     
988 100 zł

Opracowanie modelu homologicznego receptora NK1 z wykorzystaniem danych o międzygantunkowych różnicach wiązalności ligandów.
dr Piotr Jakub Lipiński     
Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN     
499 850 zł

Analiza właściwości fizyko-chemicznych proszków z soków i wytłoków wybranych owoców otrzymanych różnymi sposobami suszenia i ich wpływ na markery układu immunologicznego w badaniach modelowych in vivo.
dr Anna Michalska     
Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN     
479 160 zł

Przestrzenna dystrybucja zanieczyszczeń pyłowych w glebach stref podkoronowych wybranych gatunków iglastych i liściastych – badania w oparciu o zintegrowane metody magnetyczne i geochemiczne
dr inż. Adam Andrzej Łukasik     
Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN     
263 670 zł

Zdolność jednokomórkowych glonów Eustigmatos calaminaris i Eustigmatos magnus (Eustigmatophyceae) do syntezy nienasyconych kwasów tłuszczowych w zmieniających się warunkach wzrostu
dr Izabela Krzemińska     
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN     
275 790 zł

Zmiany ekspresji genów na poziomie całego genomu liścia flagowego jęczmienia pod wpływem stresów abiotycznych działających symultanicznie
dr inż. Krzysztof Mikołajczak     
Instytut Genetyki Roślin PAN     
621 140 zł

Czynnik transkrypcyjny HvGAMYB w regulacji kwitnienia i jego związek z odpowiedzią fotoperiodyczną w warunkach stresu suszy u jęczmienia jarego (Hordeum vulgare L.)
dr Piotr Ogrodowicz     
Instytut Genetyki Roślin PAN     
435 150 zł
 
 
Pełna lista laureatów konkursów: www.ncn.gov.pl