Wspólne oświadczenie Prezesa PAN, Przewodniczącego KRASP i Przewodniczącego KRePUZ

Nadrzędna kategoria: Media

Oświadczenie w związku z opublikowaniem 9 lutego 2021 r. przez Ministerstwo Edukacji i Nauki uaktualnionej listy czasopism.

wspólne_oświadczenie_16-02-2021wide2.jpg

W związku z opublikowaniem w dniu 9.02.2021 r. przez MEiN uaktualnionej listy czasopism my niżej podpisani przedstawiciele środowisk naukowych informujemy, że nie braliśmy udziału w sporządzeniu tej listy.

Jednocześnie wyrażamy przekonanie, że publikacje w czasopismach naukowych stanowią ważny element komunikowania wyników badań, upowszechniania nauki oraz wymiany doświadczeń pomiędzy zespołami badawczymi. Są również ważnym elementem budowania korzystnego wizerunku państwa, które rozwija swoją innowacyjną gospodarkę opierając się na wiedzy. W tym kontekście dobór czasopism przez autorów i dostęp do światowych baz publikacji musi być adekwatny do uprawianej dyscypliny nauki oraz powszechnie uznawanych w jej ramach sposobów komunikowania efektów badań naukowych.

Należy przy tym pamiętać, że Polska posiada wiele własnych czasopism naukowych, często o kilkudziesięcioletniej tradycji. Najlepsze czasopisma krajowe, czasami niedoceniane, wymagają wsparcia państwa w dążeniu do osiągnięcia międzynarodowej rozpoznawalności, gdyż stanowią ważny element dokumentowania dorobku naukowego pracowników polskich szkół wyższych i instytutów badawczych oraz stanowią źródło informacji dla dużej części otoczenia społeczno-gospodarczego. Systemowego wsparcia finansowego na poziomie ministerstwa wymaga także publikowanie w renomowanych wydawnictwach zagranicznych, co umożliwiłoby racjonalizację związanych z tym kosztów przy jednoczesnym zachowaniu szerokiego dostępu polskich badaczy do międzynarodowego systemu prezentowania wyników badań.

Stoimy na stanowisku, że najbliższa ewaluacja jednostek naukowych powinna być prowadzona na podstawie znanych wcześniej kryteriów, umożliwiających porównanie dorobku naukowego różnych ośrodków w poszczególnych dyscyplinach nauki. Wprowadzanie zmian na tym etapie może spowodować problemy formalne i podważyć zaufanie środowiska do rzetelności ewaluacji. Zmiany w liście czasopism, będące efektem doskonalenia mechanizmów ewaluacji, powinny dotyczyć kolejnych ewaluacji i być prowadzone na podstawie merytorycznych oraz transparentnych kryteriów i konsultacji.

Prezes Polskiej Akademii Nauk
prof. dr hab. Jerzy Duszyński
członek korespondent PAN

Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich
prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk

Przewodniczący Konferencji Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych
dr hab. Dariusz Surowik, prof. PWSIiP

Pobierz oświadczenie w formacie PDF