Stanowisko w sprawie projektowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nowych zasad oceny parametrycznej jednostek naukowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych

Nadrzędna kategoria: Media

Informacja prasowa 20.01.2009

Prezentujemy Uchwałę Prezydium PAN z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie projektowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nowych zasad oceny parametrycznej jednostek naukowych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.

W związku z przygotowywanymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmianami w dotychczasowym trybie oceny parametrycznej jednostek naukowych (w szczególności tych, włączanych do kategorii: nauki humanistyczne i społeczne), które zapisane zostały w projekcie nowelizacji Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 października 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na działalność statutową (Dz. U. z dnia 6 listopada 2007 r.) Prezydium Polskiej Akademii Nauk zwraca uwagę na potrzebę dostosowania opisanych w tym projekcie zasad do specyfiki oceny jednostek naukowych  w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych.  Niepokój członków Prezydium PAN budzi w szczególności Karta oceny jednostki naukowej nauk humanistycznych, społecznych i nauk o sztuce.

Prezydium Polskiej Akademii Nauk postuluje opracowanie w tym zakresie nowych zasad, w oparciu o Ankietę jednostki naukowej w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych, przyjętą przez środowisko naukowe skupione wokół Wydziału Nauk Społecznych PAN i zatwierdzoną na zebraniu plenarnym Wydziału w dniu 6 marca 2008 r.

prof. Michał Kleiber, Prezes Polskiej Akademii Nauk