Kryzys jakości życia

Kryzys jakości życia

Ze wstępu: Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” realizuje projekt badawczy pt. „Zagrożenia globalne barierami rozwoju” we współpracy z Biurem Bezpieczeństwa Narodowego, pod patronatem Prezydenta RP. Potrzeba podjęcia takiego projektu wynika z przesłanek, jakie zrodziły się przy pracach nad studium, którego zwieńczeniem był Raport „Polska 2050”. W trakcie opracowywania tego Raportu okazało się, że w warunkach globalizacji oraz rewolucji informacyjnej analiza dotycząca możliwości rozwojowych poszczególnych państw, a także sektorów, musi w znacznym stopniu uwzględniać szeroki kontekst międzynarodowy.  

W wielu przypadkach, w odniesieniu do państw małych i średniej wielkości, zwłaszcza słabiej rozwiniętych, jest to absolutnie niezbędne. Wnioski te skłoniły Komitet do  kolejnego kroku w tych badaniach i podjęcia tematu zagrożeń globalnych. Przystępując do jego realizacji przyjęliśmy założenie, że zagrożenia globalne będą w przemożnym  stopniu determinowały rozwój świata w najbliższych dekadach. Mają współcześnie specyficzny charakter w przeciwieństwie do przeszłości, występują bowiem z większą intensywnością, stały się powszechne w skali całego globu, mają silne skłonności do kumulacji, a ponadto charakteryzują się dużą wizualnością wskutek rewolucji informacyjnej.

Jednym z tych zagrożeń, bardzo ważnym, są zagrożenia jakości życia. Mają one wiele wymiarów, wśród których na kilka należy zwrócić uwagę. Podstawowy wiąże się z olbrzymim przyspieszeniem zmian w prawie wszystkich sferach życia ludzkiego. Zdolność dostosowawcza człowieka do owych zmian wymaga jednak znacznie dłuższego czasu aniżeli sama zmiana. Pojawiające się nowe problemy i wyzwania, wymagające rozwiązania, dotyczą nie tylko stosunkowo szybkiego wzrostu liczby ludności, ale jego bardzo zróżnicowanego rozmieszczenia, głównie w krajach Południa, i relatywnego, a nawet absolutnego spadku liczby mieszkańców Północy, zwłaszcza w Europie. Pociąga to za sobą fale przepływów ludności, co w następstwie wywołuje nie tylko konflikty mentalne, religijne, ale często powoduje liczne i poważne zagrożenia rozruchami o różnym podłożu itp. 

01. Strona tytułowa

02. Strona techniczna

03. Spis treści

04. List Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Jacka Michałowskiego do prof. Michała Kleibera Prezesa Polskiej Akademii Nauk

05. Wstęp

06. Zbigniew Strzelecki "Tendencje rozwoju ludności świata"

07. Katarzyna Żukrowska "Wzrost gospodarczy a jakość życia"

08. Piotr Szukalski "Zapóźnienie kulturowe jako ryzyko przyszłości? Kilka uwag na marginesie badań nad aktywnym starzeniem się"

09. Leszek Kuźnicki "Rzeczywiste i pozorne zagrożenia globalne"

10. Maria Szyszkowska "Wartości immoralne scalające ludzkość szansą na pokonanie nierówności"

11. Henryk Domański "Formowanie się >nowych< struktur społecznych"

12. Czesław Bywalec "Zróżnicowanie konsumpcji jako wyraz nierówności ekonomicznych w polskim społeczeństwie"

13. Konrad Prandecki "Jakość życia w perspektywie 2050 roku"

14. Marek Benio "Nierówności zabezpieczenia społecznego między generacjami"

15. Józef Orczyk "Znaczenie pracy i kwalifikacji we współczesnym świecie"

16. Mieczysław Kabaj "Problemy współczesnego rynku pracy"

17. Urszula Sztanderska "Kwalifikacje a przyszłość pracy (ujęcie tezowe)"

18. Marek Bednarski "Underemployment - źródła ekonomiczne i skutki społeczne"

19. Stanisława Golinowska "Zdrowie i sprawność populacji wyzwaniem przyszłości"

20. Włodzimierz Cezary Włodarczyk "Racjonalna polityka zdrowotna sprzyjająca zdrowiu. Uwagi sceptyczne"

21. Antonina Ostrowska "Uwarunkowania zdrowego stylu życia"

22. Informacja o autorach