Zagrożenia globalne barierami rozwoju

Zagrożenia globalne barierami rozwoju

Ze wstępu: W prezentowanym Raporcie autorzy analizują głównie zagrożenia o charakterze globalnym, z częściowym uwzględnieniem specyfiki Polski, a także w pewnym stopniu Europy. Autorzy opierają się na olbrzymim materiale badawczo-poznawczym, jaki zaprezentowano w publikacjach książkowych przygotowanych w następstwie cyklu ośmiu konferencji naukowych. Tematykę konferencji dobrze odzwierciedlają tytuły tych publikacji: 1. Identyfikacja problemu badawczego; 2. Kryzysy systemowe; 3. Kryzys jakości życia; 4. Marnotrawstwo zasobów; 5. Zagrożenia środowiska i ich następstwa; 6. Rewolucja informacyjna a kryzys intelektualny; 7. Mega-miasta: Szanse czy zagrożenia rozwoju; 8. Zagrożenia militarne i paramilitarne.

Raport niniejszy koncentruje się głównie na uogólnieniach teoretycznych, których w naszym odczuciu brakuje w literaturze naukowej poświęconej zagrożeniom globalnym. Część wniosków poparta jest informacją empiryczną zaczerpnięta z ww. publikacji. (...)

W Raporcie znajduje się również próba przedstawienia specyfiki zagrożeń polskich. Wprawdzie jesteśmy jako kraj poddani również zagrożeniom globalnym, ale niektóre z naszych problemów nie mają charakteru powszechnego, choć występują niekiedy także w innych państwach europejskich. Szersza charakterystyka problemów całej Europy  wymagałaby odrębnego programu badawczego. 

01. Spis treści

02. Wstęp

03. Wprowadzenie - Specyfika współczesnych zagrożeń

04. Podział zagrożeń

05. Trwałość zagrożeń

06. Przesilenia cywilizacyjne

07. Zagrożenia dla Polski

08. Podsumowanie

09. Bibliografia

10. Aneks - Ranking zagrożeń próba oceny

11. Tabele