Cyfrowe udostępnienie zasobów Polskiej Akademii Nauk Biblioteki Gdańskiej

Protokół
z publicznej prezentacji założeń projektu
„CYFROWE UDOSTĘPNIENIE ZASOBÓW
POLSKIEJ AKADEMII NAUK BIBLIOTEKI GDAŃSKIEJ”
z dnia 07.12.2016 r.

W dniu 7 grudnia 2016 r. o godz. 10.00 w siedzibie PAN Biblioteki Gdańskiej przy ul. Wałowej 24 (sala konferencyjna) odbyła się prezentacja założeń  projektu „Cyfrowe udostępnienie zasobów Polskiej Akademii Nauk Biblioteki Gdańskiej” przygotowywanego przez Bibliotekę Gdańską w ramach naboru otwartego do Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 (PO PC) II oś priorytetowa „E-administracja i otwarty rząd” działanie 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”, poddziałanie 2.3.1 „ Cyfrowe  udostępnianie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ II projektu: cyfrowe udostępnianie zasobów nauki).

Informacja o publicznej prezentacji założeń projektu „Cyfrowe udostępnienie zasobów Polskiej Akademii Nauk Biblioteki Gdańskiej” została zamieszczona na stronie domowej Biblioteki, na stronie Polskiej Akademii Nauk i na stronie BIP Polskiej Akademii Nauk dnia 22 listopada 2016 r. Osoby zainteresowane uczestnictwem w prezentacji obowiązywała rejestracja w sekretariacie Biblioteki. Zarejestrowały się dwie osoby, które wzięły udział w prezentacji: Jacek  Pokrzywnicki i Elżbieta Starek, oboje z Katedry Filologii Klasycznej Uniwersytetu Gdańskiego.

W prezentacji uczestniczyli ze strony Biblioteki: kierownik projektu dr Zofia Tylewska-Ostrowska, dyrektor BG, koordynator projektu ds. płynności mgr Stefania Sychta, koordynator projektu ds. realizacji opracowania mgr Wanda Pętlicka, koordynator  projektu ds. konserwacji mgr Marta Klott-Żychska, koordynator projektu ds. promocji mgr Marta Pawlik-Flisikowska, kierownik zbiorów specjalnych dr Anna Walczak, korektor projektu.

Prezentację otworzyła dr Zofia Tylewska-Ostrowska przedstawiając skład zespołu autorów projektu (zob. wyżej), a następnie przeszła do samej prezentacji według następującego porządku:
1.    Główne założenia projektu.
2.    Zasoby objęte projektem.
3.    Zasoby informacyjne i znaczenie projektu.
4.    Grupy docelowe i ich potrzeby.
5.    Cele projektu, planowane rezultaty i wskaźniki.
6.    Okres i koszt realizacji projektu.
7.    Harmonogram zamówień publicznych.

Przedmiotem projektu ma być opracowanie i udostępnienie w systemie d’Libra dokumentów kartograficznych – map, atlasów z XVI-XVIII w., dokumentów ikonograficznych – fotografii, pocztówek, ekslibrisów (XIX-XX w.) oraz grafik z widokami Gdańska (XVI-XX w.), Dokumentów Życia Społecznego, w tym teatraliów  dot. Teatru Gdańskiego (XIX-XX w.), rękopisów oraz muzykaliów średniowiecznych, druków XV– pocz. XX w., w  tym inkunabułów, biblioteki loży masońskiej Eugenia, czasopisma Danziger Dampfboot z XIX w. oraz drukowanych katalogów rękopisów Biblioteki Gdańskiej. Razem 14 693 jednostki w liczbie 927 769 skanów.

Odbiorcy wewnętrzni i zewnętrzni projektu otrzymają na platformie cyfrowej
14 693 zdigitalizowanych pozycji ze zbiorów BG PAN udostępnionych w postaci skanów z opisem metadanych. Zbudowane zostaną zasoby cyfrowe opatrzone rzetelnym i wiarygodnym komentarzem. Zapewni to jak najszerszy, bezpłatny, nieograniczony i prosty dostęp do obiektów stanowiących najwartościowsze zasoby naukowe Biblioteki Gdańskiej.

Projekt przewidywany jest na 3 lata, koszt realizacji projektu 5 769 000,00 PLN.

Przewiduje się w III/IV kwartale 2017 roku przeprowadzenie postępowań zamówień publicznych na skanowanie zasobów nauki, na zakup sprzętu i oprogramowania, na opracowanie aplikacji mobilnej i stacjonarnej do udostępniania zasobów i w I kwartale 2020 roku na promocję projektu.

Po zakończeniu prezentacji głos zabrał gość Jacek Pokrzywnicki pytając o powiązania prezentowanego projektu z Pomorską Biblioteką Cyfrową.

W odpowiedzi S. Sychta wyjaśniła, że są to dwa oddzielne projekty, żadne dane nie będą więc dwukrotnie udostępniane, przedmiotem prezentowanego projektu będzie nowy materiał jeszcze nie udostępniany cyfrowo, natomiast na pewno będziemy czerpać z doświadczeń PBC i dążyć do kompatybilności obu programów.  Doktor Z. Tylewska-Ostrowska dopowiedziała, że będziemy korzystać w projekcie z licencji na d’Librę, którą wykorzystywaliśmy w PBC, a nie będziemy uwzględniać opracowania w Virtui, które również było stosowane w PBC.

Drugie pytanie Jacka Pokrzywnickiego dotyczyło wyglądu nowego oprogramowania i porównania z oprogramowaniem PBC.

W odpowiedzi Z. Tylewskiej-Ostrowskiej znalazło się zapewnienie, że będzie to program bardziej przyjazny,  o prostszej, łatwiejszej formie, pozwalający na intuicyjne poruszanie się na platformie cyfrowej, korzystający z pdf-ów, wreszcie zmierzający do uproszczenia ścieżki dostępu.

Wszystkie wyjaśnienia spotkały się z pełną akceptacją i zadowoleniem pytającego, który deklarował duże zainteresowanie tym i podobnymi projektami niezwykle pomocnymi w pracy naukowej.

Spotkanie zakończyło podziękowanie Kierownika Projektu za udział, pytania i troskę o kształt projektu skierowane do obojga zainteresowanych gości.

Prezentacja
Protokół