Spotkanie Kierownictwa PAN z Dyrektorami jednostek naukowych PAN - relacja

Na spotkaniu Kierownictwa Polskiej Akademii Nauk z dyrektorami jednostek naukowych PAN - 28 kwietnia  2016 r. w Warszawie, dyskutowano w szczególności na temat:

  • finansowania działalności statutowej instytutów naukowych PAN - dotacji na utrzymanie potencjału badawczego w 2016 r. - z udziałem Podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Leszka Sirko;
  • przedstawionych przez Prezesa PAN prof. Jerzego Duszyńskiego założeń do zmiany ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk;
  • stosowania zasad ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, tzw. „ustawy kominowej”.

Wiceprezes PAN prof. Paweł Rowiński omówił sprawy dotyczące: przyznawania stypendiów Prezesa PAN za wybitne osiągnięcia uczestnikom studiów doktoranckich prowadzonych przez instytuty naukowe PAN; statutów instytutów naukowych PAN - w zakresie tekstu jednolitego statutu instytutu PAN i schematu organizacyjnego stanowiącego załącznik do statutu instytutu PAN; planów utworzenia bazy danych o działalności instytutów naukowych PAN, uwzględniającej specyfikę instytutów PAN.

Prof. Mariusz Piskuła, Przewodniczący Kapituły do spraw Akademii Młodych Uczonych, zwrócił się z prośbą o zaplanowanie w posiedzeniach rad naukowych punktu dotyczącego rozważenia zgłoszenia kandydatów na członków AMU. Poinformował, że Prezydium PAN ustaliło liczbę miejsc dla poszczególnych Wydziałów PAN, oficjalne ogłoszenie naboru kandydatów nastąpi do 13 maja br., a termin zgłaszania kandydatów przewidziano do dnia 16 września br.

Ponadto działalność nowo powstałego Biura do spraw Doskonałości Naukowej zaprezentowała pani dyrektor Ewa Kuśmierczyk, a pani dyrektor dr Agata Goździk przedstawiła proponowany zakres współpracy Biura Upowszechniania i Promocji Nauki z jednostkami naukowymi PAN.

Prezentacja Biura Upowszechniania i Promocji Nauki PAN

Prezentacja Biura do spraw Doskonałości Naukowej PAN