Naukowy polonez tańczony w Polsce

Pierwszą edycję konkursu POLONEZ skierowanego do naukowców przyjeżdżających z zagranicy, którzy chcą prowadzić badania w polskich jednostkach naukowych, rozstrzygnęło Narodowe Centrum Nauki. Jedenaścioro będzie pracować w jednostkach Polskiej Akademii Nauk. Na zwycięskie 48 projektów przeznaczono ponad 36 mln zł. Konkurs POLONEZ stanowi uzupełnienie oferty Narodowego Centrum Nauki w zakresie rozwijania współpracy międzynarodowej oraz mobilności naukowców. W ramach pierwszej edycji konkursu do NCN wpłynęło 419 wniosków, z których zespół ekspertów wyłonił 48 zarekomendowanych do finansowania.

– Cieszę się z tak dużego zainteresowania naszym nowym konkursem. Mam nadzieję, że pobyt zagranicznych badaczy w Polsce przyczyni się do wymiany wiedzy i nawiązywania nowych kontaktów – mówi prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN. – Warto zauważyć, że wśród laureatów znajdują się nie tylko obcokrajowcy, ale również Polacy, powracający do kraju po pobycie w zagranicznych ośrodkach. To ważne, by utalentowani polscy badacze widzieli dla siebie przyszłość nie tylko na Zachodzie, ale także w polskich placówkach, a konkursy takie jak POLONEZ mogą się do tego istotnie przyczynić.

W grupie nauk o życiu aż pięć projektów otrzymało najwyższe finansowanie w kwocie ponad 921 tys. zł. Dwa z nich zostaną zrealizowane na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dwa na warszawskim Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej, jeden – na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Autorem ostatniego z wymienionych projektów jest dr Olaf Thalmann, biolog ewolucyjny i genetyk. Na poznańskiej uczelni przeprowadzi badania, które pozwolą lepiej poznać przeszłość naszego gatunku, a także pomogą w zrozumienia mechanizmów związanych ze współczesnymi chorobami związanymi z żywieniem i innymi elementami stylu życia.

W kategorii nauk ścisłych najwyższe finansowanie, również w kwocie ponad 921 tys. zł., otrzymały trzy projekty. Ich autorami byli badacze współpracujący z Uniwersytetem Warszawskim, radomskim Instytutem Technologii Eksploatacji oraz Centrum Badań Molekularnych w Łodzi. Za planowane przez łódzką placówkę badania odpowiada dr hab. Sławomir Rubinsztajn, polski naukowiec, pracujący dotąd dla amerykańskiego przemysłu chemicznego. Jego projekt poświęcony jest opracowaniu nowych siloksanowych materiałów hybrydowych.

Spośród projektów z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce najwyższe finansowanie w wysokości ponad 767 tys. zł. zespół ekspertów przyznał dr Hannie Kozinskiej-Witt na realizację projektu „Jews in Krakow’s municipal self-government in the Galicial period (1866-1914)” na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz dr. Leonidowi Kulikovowi, który zrealizuje projekt „Labile verbs and the evolution of transitivity types in Indo-European” na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

POLONEZ adresowany jest do osób posiadających stopień doktora lub przynajmniej 4 lata doświadczenia badawczego w pełnym wymiarze czasu pracy. Aplikować mogli badacze, którzy w okresie 3 lat przed terminem ogłoszenia konkursu nie mieszkali, nie pracowali, ani nie studiowali w Polsce dłużej niż 12 miesięcy. Czas pobytu naukowca w Polsce to 12 lub 24 miesiące. Oprócz grantu badawczego laureaci konkursu otrzymają wynagrodzenie, dodatek rodzinny oraz wezmą udział w programie szkoleń rozwijających różnorodne kompetencje. Jednostki naukowe przyjmujące zagranicznych badaczy otrzymają natomiast 20% z przyznanego w konkursie finansowania.

By ułatwić naukowcom oraz instytucjom naukowym nawiązywanie współpracy, pracownicy NCN przygotowali specjalne narzędzie online, tzw. „Partner search tool”. Formularz rejestracyjny do drugiej edycji konkursu POLONEZ jest już dostępny na stronie Centrum.

Konkurs POLONEZ jest współfinansowany z programu finansowania badań naukowych i innowacji UE „Horyzont 2020” na podstawie umowy o dofinansowanie działań „Marie Skłodowska-Curie”. Pełna lista rankingowa pierwszej edycji konkursu została opublikowana na stronie NCN. Zainteresowani mogą również zapoznać się z popularnonaukowymi opisami projektów w języku angielskim.

Laureaci konkursu POLONEZ, którzy swoje projekty będą realizowali w jednostkach PAN:

* dr Magdalena Maria Wozniak – Nubian textiles: craft, trade, costume and identity in the medieval kingdom of Makuria – Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN – 765 736 zł
* dr Michael Niedzielski – Meta-accessibility: integrating multiple dimensions of commuting and accessibility – Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN – 699 064 zł
* dr Katarzyna Maria Mleczko-Sanecka – Deciphering BMP6 regulatory mechanisms using CRISPR/Cas9-based screening approach – Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN – 893 104 zł
* dr hab. Andrzej Tomasz Wierzbicki – Regulation of genome activity in plastids – Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej – 402 932 zł
* dr Leszek Piotr Pryszcz – Deciphering the role of RNA editing in zebrafish development – Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej – 921 064 zł
* mgr Rashid Minhas – Genomic profiling of zebrafish cardiac pacemaker cells – Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej – 921 064 zł
* dr Łukasz Piątkowski – Intramolecular hydrogen transfer dynamics in single molecules studied with femtosecond microscopy – Instytut Chemii Fizycznej PAN – 880 264 zł
* dr Panagiotis Theodorakis – Self-aggregation of protein complexes: virus capsids and amyloids – Instytut Fizyki PAN – 765 064 zł
* dr Ladislav Hamerlik – Reconstructing climate change in the past 200 000 years in the Neotropics: Identifying impact on aquatic ecosystems, trophic changes and lake-level fluctuations based on subfossil Chironomidae of Lake Petén Itzá (Guatemala) – Instytut Nauk Geologicznych PAN – 545 016 zł
* dr hab. Sławomir Rubinsztajn – Preparation of new well-defined siloxane hybrid materials via dehydrocarbon condensation process – Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN – 921 064 zł
* dr Sebastian Sapeta – Higgs boson production at highest precision in Quantum Chromodynamics – Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN – 839 224 zł

Zdjęcie: Wikimedia Commons
Źródło: Narodowe Centrum Nauki