Spotkanie kierownictwa Akademii z dyrektorami jednostek naukowych PAN

Nadrzędna kategoria: Media

W spotkaniu poświęconym omówieniu w szczególności spraw związanych z działalnością instytutów naukowych PAN uczestniczył prof. Łukasz Szumowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

1

W dniu 22 marca 2017 r. w Pałacu Staszica w Warszawie, odbyło się spotkanie kierownictwa Polskiej Akademii Nauk z dyrektorami jednostek naukowych PAN.
Podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Łukasz Szumowski w swym wystąpieniu podkreślił ważną rolę Akademii w systemie nauki i szkolnictwa wyższego, w tym potencjał naukowy instytutów PAN. Stwierdził, że Polska Akademia Nauk jest ostoją kompetencji i doskonałości, a inicjatywa i zamierzenia związane z konsolidacją instytutów PAN w uniwersytet korzystnie wpisują się w założenia reformy sektora nauki i szkolnictwa wyższego, dają szanse na umiędzynarodowienie i poprawę wizerunku polskiej nauki, na zaistnienie w międzynarodowych rankingach oraz napływ młodych naukowców do Polski.

Następnie przedstawiciele Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE, dr Zygmunt Krasiński, dyrektor KPK i koordynator MSCA i EURAXESS Anna Wiśniewska omówili udział polskich naukowców i instytutów PAN w konkursach programu Horyzont 2020 (wyniki po 323 konkursach), w tym działania Marii Skłodowskiej-Curie.
W kolejnej części spotkania, prof. Jerzy Duszyński i prof. Paweł Rowiński przedstawili przebieg prac w zakresie koncepcji utworzenia Uniwersytetu Polskiej Akademii Nauk, między innymi zespoły pracujące nad kształtem nowego uniwersytetu, ogólne zadania dla uniwersytetu i ogólne kryteria dla instytutów, które będą wchodzić w jego skład. Wiceprezes PAN prof. Paweł Rowiński podkreślił, że bazując na doświadczeniach zagranicznych instytucji naukowych, przy wykorzystaniu potencjału badawczego i dydaktycznego instytutów PAN, ma szansę powstać uniwersytet badawczy liczący się w skali światowej.
Sprawa utworzenia Uniwersytetu PAN wywołała szeroką dyskusję, w której m.in. zgłoszono potrzebę odbycia debaty na temat koncepcji uniwersytetu. Prezes PAN prof. Jerzy Duszyński udzielając odpowiedzi na pytania zgodził się, że niezbędne są rozmowy z dyrektorami w momencie powstania koncepcji uniwersytetu i jednocześnie zwrócił się z prośbą o przekazywanie wszelkich sugestii, które mogą być pomocne w pracach zespołów.

Ponadto przekazano uczestnikom spotkania informacje dotyczące nowych propozycji w zakresie nowelizacji ustawy o Polskiej Akademii Nauk, finansowania utrzymania potencjału badawczego instytutów PAN w ramach działalności statutowej w roku 2017 oraz stypendiów Prezesa PAN za wybitne osiągnięcia, które będą przyznawane doktorantom na rok akademicki 2017/2018. Przewodniczący Rady Samorządu Doktorantów PAN Zbigniew Kubiatowski poinformował uczestników spotkania o działalności Rady Samorządu i zamierzeniach na bieżący rok.

2