Skarby, skarby! Czyli Instytut Archeologii i Etnologii PAN na tropie

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

01

Archeolodzy z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN zakończyli badania wczesnośredniowiecznego grodziska w Kłodnicy w gminie Wilków. Z czterech grodzisk położonych w Kotlinie Chodelskiej stanowisko w Kłodnicy było do tej pory najmniej rozpoznane.

W trakcie prac wykopaliskowych odsłonięto relikty wczesnośredniowiecznego budynku znajdującego się na majdanie grodu, datowanego za pomocą metody radiowęglowej na koniec X – początek XI w.
Dokładny zarys niewidocznych z powierzchni wałów i fos uzyskano podczas kompleksowych badań zabytku (zastosowano metody nieinwazyjne: magnetyczną i elektrooporową, georadar oraz dokumentację z powietrza). Badania geofizyczne sugerują, iż na majdanie grodu znajdują się kolejne budynki.

W nawarstwieniach budynku odkryto prawdziwy spichlerz oraz kilka tysięcy fragmentów naczyń glinianych, w których pierwotnie przechowywano pożywienie. Jest to jak dotąd największy zbiór odkryty w Polsce.

W warstwach składających się głównie z przepalonych szczątków roślin odkryto dwa arabskie dirhamy oraz kompletny naszyjnik z końca X wieku, na który składa się ponad 60 szklanych paciorków, w tym zdobionych złotą i srebrną folią. Odkopano także kilkadziesiąt zabytków metalowych, m.in. żelazne sprzączki, okucia pasów, krzesiwo, fragmenty fibul i brązowe okucie pasa o analogiach węgierskich.

Pokaźny zbiór stanowią groty strzał. Znalezisko obejmuje trzy groty włóczni, w tym potężny, prawie półmetrowy grot włóczni skrzydełkowej prawdopodobnie importowany z terytorium państwa Franków.

Eksplorowane nawarstwienia są poddawane flotacji przez system sit o zróżnicowanej gęstości – część na bieżąco w stacji badawczej w Chodliku, część w warunkach laboratoryjnych.

Szczątki roślinne stanowią jedno z najważniejszych odkryć na grodzisku w Kłodnicy. Analiz dokonuje mgr Grzegorz Skrzyński z Muzeum Ziemi PAN w Warszawie. Już wstępne analizy wykazały, że wśród szczątków dominują rośliny bobowate oraz zboża, jak ziarna bobiku, grochu, soczewicy, prosa, pszenicy, żyta, owsa, a także maku, natomiast liczne szczątki chwastów pozwolą na wykonanie rekonstrukcji środowiskowych.

Równie interesującym znaleziskiem są fragmenty spalonego pieczywa.

Na pełne opracowanie zbioru, zwłaszcza najdrobniejszych makroszczątków trzeba poczekać, ale ich wyniki będą z pewnością fascynującym przyczynkiem do rekonstrukcji wczesnośredniowiecznej diety mieszkańców Kotliny Chodelskiej.

Grodzisko w Kłodnicy jest zapewne najmłodszym obiektem tego typu w Kotlinie Chodelskiej, funkcjonującym w okresie formowania się Państwa Piastów.
Funkcjonowanie kolejnych grodów, wraz z ogromnym, majestatycznym grodem w Chodliku należy odnieść do okresu plemiennego. Kotlina Chodelska stanowi niezwykle interesujący region oraz poligon badawczy dla najnowszych technologii, gdzie badane są przemiany osadnicze i kulturowe jakie zachodziły w momencie upadku organizacji plemiennej i narodzin polskiej państwowości.

Badania archeologiczne w Kotlinie Chodelskiej prowadzone są już siódmy rok w ramach misji archeologicznej w Chodliku Instytutu Archeologii i Etnologii PAN pod kierunkiem dr Łukasza Miechowicza.

DJI 0029

DSCF8476

DSCF7882

DSCF9140

DSCF9023

DSCF8338

DSCF9166

09

Łukasz Miechowicz

Zdjęcia nadesłane przez autora.