139. sesja Zgromadzenia Ogólnego PAN

Nadrzędna kategoria: Media

W dniu 27 czerwca 2019 roku w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN w Warszawie odbyła się 139. sesja Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk.

Prof. Andrzej Górski, Przewodniczący Komisji ds. etyki w nauce przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji w ubiegłym roku. Prof. A. Górski zwrócił szczególną uwagę na uregulowania zawarte w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o szkolnictwie wyższym i nauce, które podkreślają znaczenie etyki w badaniach naukowych i działalności akademickiej. Przypomniał, że Komisja do spraw etyki w nauce w ciągu ośmiu lat swojej działalności wypracowała kilkanaście stanowisk dotyczących przestrzegania zasad etyk w badaniach naukowych i opracowała Kodeks etyki pracownika naukowego, uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne PAN.

Członkowie Akademii przyjęli roczne sprawozdanie finansowe za rok 2018 wraz z opinią z badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdanie ze statutowej działalności Akademii w 2018 roku przedstawione przez Prezesa PAN, Prof. Jerzego Duszyńskiego i pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Rewizyjną. Członkowie PAN zapoznali się również ze sprawozdaniami z działalności Komisji Rewizyjnej w 2018 roku oraz podsumowującym kadencję Komisji w latach 2015-2018. Podjęli także uchwałę w sprawie utworzenia komitetów naukowych Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2020-2023 i wskazania wydziałów Akademii, z którymi one współpracują. Referując projekt uchwały Prof. Romuald Zabielski, Wiceprezes PAN poinformował uczestników sesji, że Prezydium PAN przyjęło nowy Regulamin wyboru członków i organów komitetów naukowych PAN.

Podczas sesji odbyły się wybory członków Akademii Młodych Uczonych, których kadencja rozpocznie się w dniu 1 lipca 2019 r. Wybrano 17 członków AMU, odpowiednio w Wydziale I PAN – 3, w Wydziale II, III i IV - po 4 i w Wydziale V – 2. Wśród nowych członków AMU jest 5 kobiet.

Przedstawiciele Oddziałów PAN w Gdańsku (prof. Grzegorz Węgrzyn - Prezes), Katowicach (prof. Józef Dubiński – Prezes w kadencji 2015-2018), Krakowie (prof. Andrzej Jajszczyk - Prezes), Lublinie (prof. Stanisław Jerzy Czuczwar – Wiceprezes PAN, członek Oddziału PAN w Lublinie), Łodzi (prof. Aleksander Welfe - Prezes), Poznaniu (prof. Marek Świtoński - Prezes) i Wrocławiu (prof. Andrzej Żelaźniewicz – Prezes w kadencji 2015-2018) przedstawili sprawozdania z działalności Oddziałów w latach 2017-2018.
Po prezentacji prof. Pawła Rowińskiego, Wiceprezesa PAN odnoszącej się do wstępnych założeń systemowej nowelizacji ustawy o Polskiej Akademii Nauk odbyła się dyskusja z udziałem członków Akademii i dyrektorów instytutów PAN. W jej wyniku ustalono sposób dalszego procedowania. Prof. P. Rowiński zwrócił się do obecnych na sali o zgłaszanie elektronicznie uwag do przedstawionych propozycji do połowy września br.
Sesji towarzyszyła wystawa pt. „Wystawy z różnych stron świata ze zbiorów Biblioteki Kórnickiej. Wielka Brytania”.