Stypendia Prezesa PAN dla doktorantów instytutów naukowych PAN za wybitne osiągnięcia przyznane

Nadrzędna kategoria: Media

Od pięciu lat doktoranci studiów doktoranckich, a od tego roku także szkół doktorskich prowadzonych przez instytuty naukowe PAN, mogą ubiegać się o stypendia Prezesa PAN przyznawane za wybitne osiągnięcia. Stypendia na rok akademicki 2020/2021 otrzymało dziesięcioro młodych naukowców.

stypedia_PAN2.jpg

W tym roku oceniono 59 wniosków, z którymi wystąpili do Prezesa PAN dyrektorzy instytutów PAN. Na podstawie sporządzonej listy rankingowej wniosków, uporządkowanych według liczby uzyskanych punktów, 25 listopada 2020 r. prof. Jerzy Duszyński, prezes PAN przyznał 10 stypendiów doktorantom, których wnioski uzyskały największą liczbę punktów na tej liście. Stypendium wypłaci doktorantowi jednorazowo w 2020 r. instytut PAN ze środków finansowych przekazanych na ten cel przez Prezesa PAN.

Serdeczne gratulacje dla wszystkich laureatów.

Wykaz doktorantów, którym przyznano stypendium Prezesa PAN za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2020/2021 (w kolejności alfabetycznej)