Nagrody naukowe i wyróżnienia Wydziałów Polskiej Akademii Nauk w 2020 roku

Nadrzędna kategoria: Media

Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych, Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych, Wydział III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi, Wydział IV Nauk Technicznych i Wydział V Nauk Medycznych PAN przyznały nagrody naukowe za 2020 rok.

nagrody_wydziały3.jpg

Wśród laureatów znajdują się m.in. prof. dr hab. Barbara Bilińska, członek korespondent PAN; dr hab. Jarosław Mederski z Instytutu Matematycznego PAN; dr inż. Maciej Radzieński z Instytutu Maszyn Przepływowych PAN; dr Bartosz Zambroń z Instytutu Chemii Organicznej PAN; zespół naukowy z Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN oraz zespół naukowy z Instytutu Biologii Ssaków PAN.

Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych

W roku 2020 Wydział I przyznał następujące nagrody i wyróżnienia:

 • W dziedzinie prawa im. Leona Petrażyckiego dr hab. Marcin Matczak, prof. UW, za publikację „Imperium tekstu. Prawo jako postulowanie i urzeczywistnianie świata możliwego”;
 • W dziedzinie historii im. Joachima Lelewela dr hab. Bożena Popiołek za publikację „Dobrodziejki i klienci. Specyfika patronu kobiecego i relacji klientalnych w czasach saskich”;
 • W dziedzinie literatury i filologii im. Aleksandra Brücknera dr hab. Maciej Parkitny, prof. UAM, za publikację „Nowoczesność Oświecenia. Studia o literaturze i kulturze polskiej drugiej polowy XVIII wieku”;
 • W dziedzinie językoznawstwa im. Kazimierza Nitscha dr Dorota Masłej za publikację „Jak rodził się średniowieczny tekst. Tak zwane kazania augustiańskie w perspektywie historycznojęzykowej”;
 • W dziedzinie nauk politycznych dr hab. Andrzej Mania, członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności, za publikację „Department of State i Foreign service w polityce zagranicznej USA lat gorącej i zimnej wojny 1939-1989”.

W kategorii nagrody w dziedzinie prawa im. Leona Petrażyckiego wyróżnienia honorowe otrzymują:

 • Prof. dr hab. Bartosz Brożek za publikację „The Legal Mind. A New Introduction to Legal Epistemology”;
 • Prof. dr hab. Tomasz Palmirski oraz współautorzy Krzysztof Hilman, Magdalena Hładyszewska, Anna Maria Wasyl, Jan Zabłocki, przy współpracy Piotra Kołodki, Jerzego Krzynówka, Przemysława Kubiaka, Piotra Niczyporuka, Anny Pikulskiej-Radomskiej, Jarosława Reszczyńskiego za publikację „Digesta Iustiniani – Digesta justyniańskie VII.1, księgi 45-47, VII.2 księgi 48-50”.

Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN

W roku 2020 Wydział II przyznał następujące nagrody i wyróżnienia:

 • Nagroda dla Zespołu Naukowego z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w składzie prof. dr hab. Jacek Jaworski, mgr Magdalena Kędra, dr Bartosz Tarkowski, dr Małgorzata Urbańska, dr Justyna Zmorzyńska za cykl prac pt. „Nowe mechanizmy molekularne mTORopatii i epilepsji”;
 • Nagroda dla Zespołu Naukowego z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach w składzie prof. dr hab. Anna Stochmal, dr hab. Beata Olas, prof. UŁ, dr Jerzy Żuchowski za cykl prac pt. „Metabolity wtórne owoców, liści oraz gałązek rokitnika zwyczajnego (Hippophae rhamnoides L.) jako naturalne substancje bioaktywne”;
 • Wyróżnienie dla Zespołu Naukowego z Instytutu Biologii Ssaków PAN w składzie dr hab. Rafał Kowalczyk, prof. IBS PAN, mgr Emilia Hofman-Kamińska za cykl prac pt. „Adaptacja dużych ssaków roślinożernych do zmian środowiskowych w holocenie”;
 • Wyróżnienie dla Zespołu Naukowego z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w składzie prof. dr hab. Marek Świtoński, czł. koresp. PAN, prof. dr hab. Izabela Szczerbal, dr hab. Joanna Nowacka-Woszuk, dr hab. Monika Stachowiak (Dragan), mgr inż. Paulina Krzemińska, dr hab. Stanisław Dzimira, prof. dr hab. Wojciech Niżański za cykl prac pt. „Zróżnicowanie gatunkowe podłoża genetycznego zaburzeń rozwoju płci zwierząt domowych i nowe podejście do ich diagnostyki”.

Medal im. Michała Oczapowskiego przyznano w 2020 roku następującym osobom i instytucjom:

 • prof. dr hab. Anna Bach – za wybitny wkład w rozwój nauki o roślinach ozdobnych w kulturach in vitro;
 • prof. dr hab. Barbara Bilińska, czł. koresp. PAN – za wybitny wkład w rozwój endokrynologii i biologii rozrodu;
 • prof. dr hab. Paweł Sysa – za wybitny wkład w rozwój cytogenetyki zwierząt;
 • prof. dr hab. Ewa Zimnoch-Guzowska – za wybitny wkład w rozwój genetyki i hodowli roślin;
 • Wydział Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – za wybitny wkład w rozwój bioinżynierii zwierząt i stosowanych nauk biologicznych.

Wydział III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN

W roku 2020 Wydział III przyznał następujące nagrody i wyróżnienia:

 • Nagroda im. Marii Skłodowskiej-Curie w dziedzinie chemii za rok 2020
  Laureatem zostaje dr hab. Marcin Stępień, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, za cykl prac dotyczących Nowych strategii syntezy złożonych struktur aromatycznych.
 • Nagroda im. Stanisława Staszica w dziedzinie nauk o Ziemi za rok 2020
  Laureatami zostaje dwuosobowy zespół: dr hab. Bogusław Bagiński, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego, oraz Raymond Macdonald za cykl prac dotyczących badania przemian minerałów szeregu czewkinit-perrieryt (CGM), wywołanych przez oddziaływanie nań fluidów hydrotermalnych o zróżnicowanym składzie chemicznym.
 • Nagroda naukowa Wydziału III PAN im. Włodzimierza Kołosa (chemia)
  Laureatem zostaje dr Bartosz Zambroń, pracownik Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie, za cykl prac dotyczących opracowania oryginalnych metod syntezy organicznej z zakresu odległej indukcji asymetrycznej w reakcjach chelatowanych organoindów generowanych z β-laktamów z aldehydami.
 • Nagroda naukowa Wydziału III PAN im. Stefana Pieńkowskiego (fizyka)
  Laureatem zostaje dr Dorota Skowron, adiunkt Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego, za wyniki prowadzonych badań dotyczących unikalnej trójwymiarowej mapy Drogi Mlecznej zbudowanej w oparciu o gwiazdy zmienne pulsujące – cefeidy.
 • Nagroda naukowa Wydziału III PAN im. Wacława Sierpińskiego (matematyka)
  Laureatem zostaje dr hab. Jarosław Mederski, profesor Instytutu Matematycznego PAN w Warszawie, za prace z zakresu jakościowych i ilościowych własności rozwiązań pewnych równań Maxwella i Schroedingera.
 • Nagroda naukowa Wydziału III PAN im. Ignacego Domeyki (nauki o Ziemi)
  laureatem zostaje dr Anna Potysz, adiunkt Uniwersytetu Wrocławskiego, za określenie wpływu czynników chemicznych i biotycznych na biowietrzenie pomiedziowych odpadów hutniczych: mobilność pierwiastków metalicznych rozpuszczanie faz mineralnych będących ich nośnikami.

Wydział IV Nauk Technicznych PAN

W roku 2020 Wydział IV przyznał następujące nagrody:

 • Dr hab. inż. Maciej Antczak (Politechnika Poznańska, informatyka) za cykl 11 prac przedstawiający efektywne algorytmy i metody dla wyzwań bioinformatyki strukturalnej;
 • Dr inż. Hubert Antolak (Politechnika Łódzka, inżynieria chemiczna) za pracę doktorską „Bakterie Asaia sp. jako nowe zanieczyszczenie napojów funkcjonalnych” oraz osiem artykułów tematycznie powiązanych;
 • Dr hab. inż. Anna Kłos (Wojskowa Akademia Techniczna, inżynieria lądowa i transport) za cykl 19 artykułów naukowych dotyczących matematycznego modelowania geodezyjnych szeregów czasowych;
 • Dr inż. Sandra Lepak-Kuc (Politechnika Warszawska, automatyka, elektronika i elektrotechnika) za rozprawę doktorską pt. „Technologia wytwarzania przewodów elektrycznych z domieszkowanych włókien z nanorurek węglowych”;
 • Dr inż. Maciej Radzieński (Instytut Maszyn Przepływowych PAN, inżynieria mechaniczna) za cykl 29 prac pt. „Przetwarzanie i analiza sygnałów fal stojących i propagujących się w elementach konstrukcji celem identyfikacji uszkodzeń”;
 • Dr hab. inż. Krzysztof Jakub Sośnica (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, inżynieria lądowa i transport) za cykl 16 prac dotyczących przetwarzania laserowych i mikrofalowych obserwacji do satelitów nawigacyjnych i geodezyjnych.

Wydział V Nauk Medycznych PAN

W roku 2020 Wydział V przyznał następujące nagrody i wyróżnienia:

Medal im. Jędrzeja Śniadeckiego

Odznaczenie otrzymał prof. dr hab. Mirosław Ząbek z Kliniki Neurochirurgii i Urazów Układu Nerwowego Centrum  Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie za opracowanie i wdrożenie nowatorskich i nowoczesnych metod leczenia chorób ośrodkowego układu nerwowego oraz za działalność organizacyjną i społeczną.

Nagroda im. Jędrzeja Śniadeckiego

Otrzymał ją zespół w składzie: prof. dr hab. Tomasz Guzik, dr hab. Mateusz Siedliński, dr Ryszard Nosalski z Katedry Chorób Wewnętrznych i Medycyny Wsi Wydziału Lekarskiego UJ CM w Krakowie za cykl pięciu publikacji pt. „Opisanie nowych  mechanizmów stanu zapalnego w nadciśnieniu tętniczym i określenie ich znaczenia dla ludzi za pomocą narzędzi genetycznych i badania klinicznego”.

Nagroda Wydziałowa

 • dr Marcin Malinowski z Katedry i Kliniki Kardiochirurgii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach za cykl pięciu publikacji pt. „Funkcja i biomechanika pierścienia zastawki trójdzielnej i prawej komory serca w zwierzęcym modelu niedomykalności zastawki oraz izolowanych sercach ludzkich”;
 • Zespół w składzie: prof. dr hab. Barbara Łukomska, dr hab. Mirosław Janowski, dr Anna Andrzejewska, dr Sylwia Dąbrowska z Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN w Warszawie za cykl pięciu prac pt. „Zastosowanie mezenchymalnych komórek macierzystych oraz pochodzących z nich mikropęcherzyków w endowaskularnym leczeniu udaru mózgu”;
 • Zespół w składzie: dr hab. Agata Przekora-Kuśmierz, mgr Paulina Kazimierczak z Katedry i Zakładu Biochemii i Biotechnologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie za cykl publikacji pt. „Kompleksowa analiza przedkliniczna in vitro potencjału biomedycznego nowo opracowanego rusztowania kostnego na bazie nanohydroksyapatytu i kriożelowej matrycy polisacharydowej”.

Nagroda im. Jana Steffena

Otrzymała ją dr Anna Malczewska z Katedry Patofizjologii i Endokrynologii Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego za pracę pt. „Rola mikroRNA w nowotworach neuroendokrynnych jelita cienkiego”.

Laur Medyczny im. Doktora Wacława Mayzla

Honorowe wyróżnienie dla studentów pracujących naukowo otrzymali:

 • Shan Ali, student V roku Wydziału Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, za cykl 17 publikacji z zakresu neurochirurgii;
 • Adrian Bartoszek, student V roku Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, za cykl czterech publikacji dotyczących gastroenterologii;
 • Karolina Brzegowy, studentka IV roku Wydziału Lekarskiego UJ CM w Krakowie, za publikację pt. „The Internal Cerebral Vein: New Classification of Branching Patterns Based on CTA”, American Journal of Neuroradiology";
 • Ewa Czestkowska, Agnieszka L. Rożanowska, studentki IV roku Wydziału Lekarskiego UJ CM w Krakowie, za publikację pt. „Depressed systemic arterial compliance and impaired left ventricular midwall performance in aortic stenosis with concomitant type 2 diabetes: a retrospective cross-sectional study”;
 • Maciej Dyrbuś, student VI roku Wydziału Nauk Medycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, za cykl trzech publikacji pt. „Niestandardowa diagnostyka w szczególnych populacjach chorych z ciężkimi schorzeniami serca”;
 • Dominik Kobylarek, student VI roku Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, za publikację pt. „Advances in the Potential Biomarkers of Epilepsy”;
 • Krzysztof Kotowski, student V roku Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, za cykl dwóch prac pt.: „Alternatywne możliwości leczenia BRAFV600E – dodatniego czerniaka złośliwego”;
 • Filip Machaj, Jakub Rosik, studenci V roku Wydziału Medycyny i Stomatologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, za pracę pt. „Betulin and its derivatives as novel compounds with different pharmacological effects”;
 • Anna Michałowska, studentka VI roku Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, za publikację pt.: „Prevalence and anatomic characteristics of single coronary artery diagnosed by computer tomography angiography”;
 • Grzegorz Zieliński, student II roku II stopnia Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, za cykl trzech publikacji pt. „Aktywność mięśni narządu żucia”.