Wyniki pierwszego konkursu programu PASIFIC

35 naukowców z zagranicy przyjedzie do instytutów PAN, aby prowadzić badania. To laureaci w pierwszym konkursie stypendialnym PASIFIC Polskiej Akademii Nauk.

20211116_pasific.jpg

Jury konkursu wybrało 35 badaczy, którzy między styczniem a marcem 2022 r. przyjadą do Polski realizować swoje projekty naukowe. Konkurencja była duża – na jedno miejsce kandydowało około 10 osób. Aby wybrać zwycięskie wnioski, ewaluatorzy dokonywali oceny w trzech głównych kategoriach – doskonałość, wpływ oraz wykonalność. Każdy projekt musiał również przejść przez ocenę etyczną.

W pierwszym konkursie zostanie sfinansowanych 10 projektów z panelu nauk o życiu (ang. Life Sciences), 10 z nauk społecznych i humanistycznych (ang. Social Sciences and Humanities) oraz 15 z nauk ścisłych i technicznych (ang. Physical Sciences and Engineering). Liczba grantów przyznanych w każdym panelu zależała od tego, jak wiele wniosków złożono w danej dziedzinie nauki. Wśród laureatów znalazło się 24 mężczyzn (69%) i 11 kobiet (31%), co odzwierciedla procentowy udział płci w całym konkursie.

Najdłuższe doświadczenie badawcze wśród stypendystów wynosiło 17 lat, natomiast najkrótsze – 0,3 roku. Średnie doświadczenie badawcze osiągnęło wartość 6,43 roku, natomiast jego mediana – prawie 6 lat (5,92). 

Laureaci reprezentują 15 narodowości, a do Polski przyjeżdżają z 15 różnych krajów. Ich badania obejmują 17 różnych dyscyplin naukowych.

Zwycięskie projekty będą realizowane w 22 instytutach Polskiej Akademii Nauk. Najwięcej grantów, bo po 3, będzie prowadzonych w Instytucie Chemii Fizycznej PAN oraz w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN.

20211116_stypendysci.png

Naukowcy przybywający do Polski będą otrzymywać miesięczne wynagrodzenie w wysokości ok. 2500 euro netto. Badacze przyjeżdżający z rodzinami mają również możliwość pobierania dodatku rodzinnego. Ponadto będą dysponować budżetem na koszty bezpośrednie badań do 60 000 euro.

Zgłoszenia w pierwszym konkursie

Pierwszy konkurs programu PASIFIC wzbudził duże zainteresowanie badaczy z całego świata – do Biura ds. Doskonałości Naukowej PAN, które koordynuje konkurs, napłynęło 348 zgłoszeń od naukowców 60 narodowości. 147 wniosków zostało złożonych w panelu nauk ścisłych i technicznych, 109 w naukach społecznych i humanistycznych oraz 92 w naukach o życiu. 

Projekty poruszały zagadnienia z 27 dyscyplin. Najwięcej wniosków, tj. aż 33, złożono w dziedzinie kultura i produkty kultury.

20211116_dyscypliny.png

Niemal wszystkie instytuty PAN (61 z 70 instytutów) zostały choć raz wybrane przez kandydatów jako instytuty goszczące. Najwięcej osób starało się o stypendium w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN (27) oraz w Instytucie Chemii Fizycznej PAN (22). Średnia liczba wniosków przypadająca na instytut wyniosła niemal 6, natomiast mediana – 4.

W konkursie wystartowało ponad dwukrotnie więcej mężczyzn niż kobiet. Długość doświadczenia badawczego wynosiła od 0,01 roku do ponad 34 lat (34,09). Średnia długość doświadczenia badawczego wyniosła 5,67 roku, natomiast mediana – 4,09.

Większość kandydatów pochodziła z Indii (80). Duża liczba wniosków napłynęła także od badaczy narodowości ukraińskiej (30), pakistańskiej (23), polskiej (22) oraz irańskiej (19). Kandydaci rezydowali w 62 krajach, głównie w Indiach (53), Chinach (22), Niemczech (22), Ukrainie (21) i Wielkiej Brytanii (15).

Biuro ds. Doskonałości Naukowej PAN ogłosiło wyniki 16 listopada.

Listy rankingową i rezerwową konkursu można znaleźć na stronie https://pasific.pan.pl/call-1/.

Film podsumowujący wyniki pierwszego konkursu PASIFIC:

Kolejny nabór wniosków  

Drugi konkurs programu PASIFIC jest otwarty od 15 września do 30 grudnia. Wszystkie informacje dostępne są na stronie https://pasific.pan.pl/.