Uczeni z Instytutu Slawistyki PAN na konferencji EUROJOS XIV

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

IS konferencja

W dniach 11-13 września odbyła się w Nałęczowie międzynarodowa konferencja naukowa „Jedność w różnorodności. Wokół słowiańskiej aksjosfery. EUROJOS XIV” współorganizowana przez Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz Fundację Slawistyczną.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 18 zagranicznych ośrodków naukowych oraz 10 ośrodków krajowych reprezentujących łącznie 12 krajów – Polskę, Rosję, Ukrainę, Białoruś, Finlandię, Meksyk, Austrię, Belgię, Litwę, Bułgarię, Serbię i Chorwację. Wysłuchano ponad 40 referatów w językach polskim, rosyjskim, serbskim, bułgarskim i czeskim. Ich autorzy dążyli do zdiagnozowania specyficznego rozumienia określonych wartości ‒ traktowanych jako koncepty kulturowe ‒ przez użytkowników poszczególnych języków. Uczestnicy omawiali takie pojęcia, jak zdrowie, rodzina, tolerancja, demokracja, przyjaźń, naród, sprawiedliwość, wolność, patriotyzm, dom. Zgodnie z założeniami projektu EUROJOS analizowano wartości podzielane nie tylko przez poszczególne narody słowiańskie, ale też przez ich bliższych i dalszych sąsiadów. Dlatego też na spotkaniu prezentowano opracowania dotyczące konceptów w języku duńskim, fińskim, hiszpańskim, niemieckim i litewskim. Prezentowano wyniki ankiet przeprowadzonych wśród respondentów w Finlandii, Danii, Polsce, Serbii, na Białorusi i Ukrainie. Uwagę poświęcono również zagadnieniom metodologicznym badań aksjolingwistycznych. Prof. dr hab. Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska przedstawiła referat „O sposobach eksplikowania konceptów aksjologicznych”. 13 września odbyło się otwarte posiedzenie redakcji „Leksykonu aksjologicznego Słowian i ich sąsiadów” prowadzone przez redaktora serii prof. dr. hab. Jerzego Bartmińskiego. Na spotkaniu omówiono plan pracy nad kolejnymi tomami „Leksykonu”, przede wszystkim nad tomami zdrowie i rodzina, które są już znacząco zaawansowane. W konferencji oraz w spotkaniu redakcyjnym obok doświadczonych badaczy uczestniczyli doktoranci z Litwy, Białorusi i Polski, rozpoczynający pracę naukową w obszarze aksjolingwistyki.

Materiały konferencji są dostępne na stronie www.eurojos.wordpress.com

 

Międzynarodowa konferencja naukowa: Jedność w różnorodności. Wokół słowiańskiej aksjosfery. EUROJOS XIV (11−13 września 2018) ‒ zadanie finansowane w ramach umowy 800/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.