Konferencja naukowa "Literatura w granicach prawa (XIX-XXI w.)"

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Ośrodek Badań Filologicznych nad Cenzurą PRL przy Uniwersytecie w Białymstoku, Zakład Literatury Oświecenia i Romantyzmu UwB, Pracownia Dokumentacji Literatury Współczesnej w Instytucie Badań Literackich PAN zaprasza do uczestnictwa w interdyscyplinarnej konferencji naukowej "Literatura w granicach prawa (XIX-XXI w.)", która odbędzie się w dniach 18-19 kwietnia 2013 r. w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku.

Czy można zrozumieć literaturę abstrahując od systemu prawnego, w którym literatura ta powstaje i funkcjonuje? W jaki sposób i na ile instytucje państwowe kształtują okoliczności mające istotny wpływ na tworzenie dzieła literackiego i jego recepcji? Czy można rzetelnie opisać przebieg kariery pisarza pomijając jej kontekst polityczno-prawny czy też obyczajowo-prawny? Czy można poprawnie zrekonstruować intencje autorskie zawarte w opublikowanym legalnie dziele, nie zadając sobie pytania, jakich granic - narzuconych formalnie i pozaformalnie - autorowi w danym mu miejscu i czasie przekroczyć nie było wolno. Które z nich jednak przekroczył bądź przekroczyć próbował? Jakie ryzyko podejmował? Na jakie kompromisy przystawał? Z kim pertraktował, starając się o publikację? Na co mógł sobie pozwolić autor, a na co urzędnik cenzury? Jak literatura rejestrowała, a jak kształtowała społeczną świadomość prawną?

Zagadnienia tego rodzaju, a także inne związane z prawnymi ramami funkcjonowania literatury chcielibyśmy przedyskutować podczas interdyscyplinarnej konferencji naukowej "Literatura w granicach prawa (XIX-XXI w.)", która odbędzie się w dniach 18-19 kwietnia 2013 r. w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku.

Wstępnie rysują się nam trzy kręgi problemowe.

Pierwszy odwołuje się do całego kompleksu zagadnień skupionych wokół wpływu cenzury na literaturę polską w XIX i XX wieku, przy czym zależałoby nam na pokazaniu zróżnicowania form i zakresu ograniczenia wolności słowa w zależności od zmiennego układu sił i koniunktur politycznych.

Drugi krąg zagadnień skupia się wokół prawa autorskiego (m.in. problem plagiatu) wraz z zagadnieniem ochrony dóbr autora żyjącego i zmarłego.

W trzecim znajdą się wystąpienia na temat konkretnych przypadków kolizji pisarzy i ich dzieł z prawem, które znalazły finał na ławie sądowej bądź też groziły konsekwencjami sądowymi.

Wszystkich zainteresowanych tematem – historyków literatury, historyków państwowości, prawa, specjalistów od prawa autorskiego i od zagadnień historycznej socjologii literatury – gorąco zapraszamy do uczestnictwa w debacie, której efekty zostaną opublikowane w książce pokonferencyjnej jako drugi tom serii „Prace Ośrodka Badań Filologicznych nad Cenzurą PRL”.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru ofert.

Słowa-klucze:

autocenzura
autorskie dobra osobiste
cenzura
cenzura a międzykordonowe dzieje edytorskie utworu literackiego
cenzura a recepcja literatur pozakordonowych i literatur obcych
cenzura państw zaborczych
cenzura w PRL
cenzura, wybiegi
dziedziczenie praw autorskich
instytucja „zapisu” na twórczość danego autora
kontrola społeczna
obiegi literackie
piractwo
plagiat
poprawność polityczna
prawo autorskie
procesy sądowe pisarzy
pseudonim literacki
relacje między autorem, cenzorem, wydawcą
świadomość prawna
urzędy cenzury
własność intelektualna
wolność słowa
wydania korsarskie

Dodatkowe informacje:

Opłata konferencyjna wynosi 350 zł. Zgłoszenia prosimy przesyłać do końca stycznia 2013, na adres elektroniczny dr. Marcina Lula, sekretarza konferencji: marcinlul@wp.pl.