Nagrody naukowe wydziałów PAN przyznane

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Laureaci odebrali wyróżnienia 11 grudnia podczas gali w Pałacu Staszica w Warszawie. Podczas uroczystości wręczono też pamiątkowe dyplomy stypendystom prezesa PAN. Gratulujemy!

Nagrodę naukową im. Marii Skłodowskiej-Curie w dziedzinie fizyki otrzymał prof. Grzegorz Pietrzyński z Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN. Naukowiec wraz ze współpracownikami uściślił odległość do Wielkiego Obłoku Magellana z bezprecedensową dokładnością ok. 1%. Wyniki opublikowało prestiżowe czasopismo „Nature”.

Medalami im. Michała Oczapowskiego zostali odznaczeni:

 • Prof. dr hab. Monika Kozłowska za wybitny wkład w rozwój fizjologii roślin;
 • Prof. dr hab. Jerzy Lipiec za wybitny wkład w rozwój nauk rolniczych;
 • Prof. dr hab. Bożena Patkowska-Sokoła za wybitny wkład w rozwój nauk zootechnicznych;
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu za wybitny wkład w rozwój nauk rolniczych i leśnych.

Medal im. Jędrzeja Śniadeckiego przyznano prof. Andrzejowi Pilcowi z Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja PAN za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie neurofarmakologii oraz organizacji i popularyzacji nauki.

Stypendia prezesa PAN za wybitne osiągnięcia

Dziesięcioro doktorantów z instytutów naukowych PAN otrzymało stypendia prezesa PAN. Pamiątkowe dyplomy odebrali:

 • Łukasz Ciszewski (Instytut Chemii Organicznej PAN);
 • Paweł Jakub Czerwiński (Instytut Chemii Organicznej PAN);
 • Agata Dorota Kołodziejczyk (Instytut Chemii Fizycznej PAN);
 • Tymoteusz Król (Instytut Slawistyki PAN);
 • Jan Ludwiczak (Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN);
 • Henryka Netzel (Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN);
 • Adam Olejniczak (Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN);
 • Swayamtrupta Panda (Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN);
 • Justyna Słowiak (Instytut Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego PAN);
 • Damian Zaremba (Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN).

 Pamiątkowe zdjęcie laureatów z prezesem PAN

Nagrody Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN

 • W dziedzinie ekonomii nagroda im. Fryderyka Skarbka: dr hab. Marcin Piątkowski z Akademii Leona Koźmińskiego za pracę „Europe’s Growth Champion. Insights from the Economic Rise of Poland”.
 • W dziedzinie filozofii nagroda im. Tadeusza Kotarbińskiego: dr hab. Cezary Cieśliński, prof. UW z Uniwersytetu Warszawskiego za pracę „The Epistemic Lightness of Truth. Deflationism and Its Logic”.
 • W dziedzinie socjologii nagroda im. Ludwika Krzywickiego: dr Mikołaj Lewicki z Uniwersytetu Warszawskiego za pracę „Społeczne życie hipoteki”.
 • W dziedzinie historii sztuki: dr. hab. Zbigniew Michalczyk, prof. IS PAN z Instytutu Sztuki PAN za pracę „W lustrzanym odbiciu. Grafika europejska a malarstwo w Rzeczypospolitej w czasach nowożytnych ze szczególnym uwzględnieniem późnego baroku”.
 • W dziedzinie psychologii im. Władysława Witwickiego: dr hab. Tomasz Grzyb, prof. SWPS z Uniwersytetu SWPS za pracę „Eksperyment terenowy w psychologii społecznej. Metodologia, etyka, praktyka”.

Nagrody  Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN

 • Nagroda dla zespołu naukowego z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN w składzie: dr hab. Artur Marchewka, prof. IBD PAN, dr Katarzyna Siuda-Krzywicka, dr hab. Katarzyna Jednoróg, prof. IBD PAN, dr Łukasz Bola (Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego) oraz dr hab. Marcin Szwed, prof. UJ z Instytutu Psychologii UJ za cykl prac „Badania neuroplastyczności międzymodalnej, które udowodniły zdolność ludzkiego, dorosłego mózgu do plastycznej reorganizacji na wielką skalę, odnalezienie strukturalnego podłoża tej reorganizacji, a także zdefiniowanie zasady, kierującej neuroplastycznością międzymodalną”.
 • Nagroda dla zespołu naukowego z PAN Ogrodu Botanicznego – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie w składzie: prof. dr hab.Anna Mikuła, mgr Małgorzata Grzyb, dr Lucyna Domżalska, prof. dr hab. Jan Rybczyński za cykl prac „Odkrycie i rozwinięcie systemu modelowego somatycznej embriogenezy u roślin z kladu Monilophyta w warunkach in vitro”.
 • Wyróżnienie dla zespołu naukowego z Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w składzie: prof. dr hab. Andrzej Biganowski, dr hab. Magdalena Ryżak, prof. IA PAN, dr inż. Agata Sochan, dr inż. Cezary Polakowski, dr inż.Michał Beczek za cykl prac „Dyfrakcja laserowa w pomiarach rozkładu granulometrycznego gleb i osadów”.
 • Wyróżnienie dla zespołu naukowego z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w składzie: prof. dr hab. Tadeusz Holak, dr Łukasz Skalniak, dr Katarzyna Magiera-Mularz, dr Bogdan Musielak, dr Katarzyna Guzik za cykl prac „Strukturalne i funkcjonalne aspekty wykorzystania inhibitorów immunologicznego punktu kontrolnego PD-I/PD-LI”.

Nagrody Wydziału III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN

 • W dziedzinie chemii nagroda naukowa im. Włodzimierza Kołosa: inż. Daniel Prochowicz, adiunkt z Instytutu Chemii Fizycznej PAN w Warszawie, za cykl 11 prac naukowych opublikowanych w latach 2017-2019 w prestiżowych czasopismach chemicznych dotyczących metod otrzymywania hybrydowych perowskitów halogenkowych jako komponentów do produkcji ogniw słonecznych.
 • W dziedzinie fizyki nagroda naukowa im. Stefana Pieńkowskiego: dr inż. Mateusz Borkowski, adiunkt z Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu za pracę przedstawiającą propozycję pierwszego na świecie optycznego zegara molekularnego opartego o przejścia zegarowe w ultrazimnych cząsteczkach Yb2.
 • W dziedzinie nauk o Ziemi nagroda naukowa im. Maurycego Piusa Rudzkiego: dr Katarzyna Grzelak, adiunkt z Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie za badania charakterystyk środowisk podlegających różnej skali i rodzajom zaburzeń, zarówno naturalnych jak i antropogenicznych, przy wykorzystaniu organizmów meiofauny, tj. małych (<500 μm) bezkręgowców żyjących na powierzchni osadu lub w przestrzeniach interstycjalnych, jako naturalnych wskaźników biologicznych.

Nagrody Wydziału IV Nauk Technicznych PAN

 • Dr inż. Agnieszka Ciemięga z Instytutu Inżynierii Chemicznej PAN za pracę doktorską „Monolityczne, przepływowe mikroreaktory krzemionkowe z centrami kwasowymi. Otrzymywanie, właściwości i zastosowanie w wybranych procesach katalitycznych” i dziewięć powiązanych artykułów naukowych.
 • Dr hab. inż. Tomasz Gancarz z Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN za cykl 12 prac dotyczących weryfikacji kluczowych zagadnień dotyczących właściwości fizykochemicznych ciekłych metali w temperaturze pokojowej na bazie galu.
 • Dr hab. inż. Adrian Kliks z Politechniki Poznańskiej za cykl publikacji „Metody zwiększenia efektywności wykorzystania zasobów widmowych w przyszłych sieciach bezprzewodowych”.
 • Dr hab. Magdalena Rucka z Politechniki Gdańskiej za cykl 14 artykułów dotyczących nieniszczącej diagnostyki konstrukcji.
 • Dr hab. Jacek Ryl z Politechniki Gdańskiej za cykl 9 publikacji dotyczących badań związanych z wytwarzaniem i charakterystyką elektrochemiczną elektrod cienkowarstwowych diamentu domieszkowanego borem (BDD) i jego pochodnych.
 • Dr inż. Marek Skrzypkiewicz z Instytutu Energetyki w Warszawie za rozprawę doktorską „Generator energii elektrycznej oparty na technologii węglowych ogniw paliwowych”.

Nagrody Wydziału V Nauk Medycznych PAN

Nagrodę im. Jędrzeja Śniadeckiego odebrała prof. Marta Dziedzicka-Wasylewska z Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja PAN za cykl pięciu publikacji „Rola heterodimeryzacji receptorów związanych z białkami G w mechanizmie działania leków przeciwpsychotycznych i przeciwdepresyjnych”.

Nagrody Wydziału V otrzymali:

 • zespół z Instytutu Genetyki Człowieka PAN w składzie: dr hab. Maciej Giefing, dr hab.Małgorzata Jarmuż-Szymczak, dr Magdalena Kostrzewska-Poczekaj, dr Katarzyna Kiwerska za cykl 5 prac dotyczących utraty genów supresji nowotworowej w płaskonabłonkowym raku krtani;
 • zespół z Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja PAN w składzie: dr Katarzyna Kuter, mgr Łukasz Olechza cykl 3 publikacji „Rola astrocytów w mechanizmach kompensujących degenerację neuronów dopaminergicznych i w regulacji energetyki komórkowej układu czarnoprążkowiowego w zwierzęcym modelu wczesnej choroby Parkinsona”;
 • dr Piotr Mazurz Instytutu Kardiologii UJ CM w Krakowie za cykl trzech prac „Patobiologia stenozy aortalnej: wnioski z badań nad populacją pacjentów poddawanych leczeniu kardiochirurgicznemu”.

Laur Medyczny im. Doktora Wacława Mayzla, honorowe wyróżnienie dla studentów pracujących naukowo, trafił w tym roku do:

 • Emila Bika, studenta 6. roku I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, za cykl prac poświęcony chirurgii transplantacyjnej obejmującej przeszczepienia wątroby oraz chirurgii wątroby;
 • Stanisława Supplitta, studenta 6. roku Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, za cykl prac “Photodynamic Therapy as an innovative approach for the treatment of cancer and skin disorders”;
 • Arkadiusza Michalaka, studenta 6. roku Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, za cykl prac „Czynniki determinujące kompleksową kontrolę metaboliczną cukrzycy typu 1 wśród dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem roli wysiłku fizycznego i nowych technologii”;
 • Łukasza Przepiórki, studenta 6. roku I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, za cykl prac „Zastosowanie metod obrazowania radiologicznego i medycyny opartej na faktach w nowoczesnej neurochirurgii”;
 • Dominika Taterry, studenta 6. roku Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie, za cykl 2 prac „Anatomia kliniczna w chirurgii”.

Źródło informacji: Polska Akademia Nauk

Zdjęcia: Jarosław Deluga-Góra i Agnieszka Deluga Góra / PAN