Wspólne obrady prezydium KRASP i KRUP z udziałem członków Prezydium PAN

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Przedstawiciele Prezydium PAN, wiceprezesi Akademii prof. Paweł Rowiński, prof. Stanisław J. Czuczwar, prof. Stefan Malepszy oraz Kanclerz PAN Tadeusz Latała i przewodniczący Rady Kuratorów Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN prof. Jerzy Brzeziński uczestniczyli w posiedzeniu Prezydiów Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) i Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP), które odbywało się w dniach 2 do 3 lipca 2015 r. w Olsztynie.

Prof. Paweł Rowiński przedstawił informację o działalności Polskiej Akademii Nauk w ostatnich latach oraz plany dotyczące funkcjonowania Akademii w kadencji 2015-2018. Prof. P. Rowiński podkreślił osiągnięcia jednostek naukowych PAN potwierdzone m.in. wynikami oceny parametrycznej dokonanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2013 r. (63 % instytutów Akademii otrzymało kategorię A, a 17 % kategorię A+), coraz lepsza współpracę instytutów PAN z uczelniami (m.in. w ramach KNOW i środowiskowych studiów doktoranckich) oraz działalność PAN na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i środowiska naturalnego. Poinformował uczestników spotkania o działaniach Akademii na rzecz upowszechniania nauki, podnoszenia standardów badań naukowych (Komisja do spraw etyki w nauce i Kodeks etyki pracownika naukowego uchwalony przez ZO PAN w 2012 r.). Prof. P. Rowiński szczególnie dużo uwagi poświęcił sprawom związanym z działaniami Akademii i jej instytutów na rzecz wspierania rozwoju karier młodych naukowców (utworzenie Samorządu Doktorantów PAN, działalność Akademii Młodych Uczonych i wprowadzenie w ustawie o PAN, na wniosek władz Akademii możliwości przyznawania stypendiów Prezesa PAN dla najlepszych doktorantów). Prof. J. Brzeziński, który jest także przewodniczącym Zespołu do spraw opracowania założeń nowelizacji ustawy o PAN przedstawił propozycje najważniejszych zmian, których przyjęcie – w ocenie członków Zespołu - powinno usprawnić działalność korporacji i instytutów Akademii.

Przedstawiciele Prezydium PAN uczestniczyli również w spotkaniu z udziałem prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej, minister nauki i szkolnictwa wyższego, w czasie którego dyskutowano m.in. na temat programu rozwoju szkolnictwa wyższego, tworzenia uczelni badawczych, finansowania zespołów badawczych, wkładu własnego uczelni i jednostek naukowych PAN przy realizacji projektów w ramach programu Horyzont 2020, nowelizacji Kodeksu Pracy. Prof. P. Rowiński zwrócił m.in. uwagę na brak dofinansowania z budżetu państwa studiów doktoranckich prowadzonych w instytutach PAN oraz sprzeczności w uregulowaniach prawnych, które mają niekorzystny wpływ na finansowanie działalności nawet takich instytutów Akademii, które otrzymały kategorię A+ i są członkami KNOW.