Projekt Uniwersytetu PAN spotkanie z wicepremierem Jarosławem Gowinem

Nadrzędna kategoria: Media

W czwartek 20 lipca w Pałacu Staszica w Warszawie, odbyło się kolejne spotkanie kierownictwa PAN oraz dyrektorów instytutów naukowych PAN z wicepremierem, ministrem nauki i szkolnictwa wyższego Jarosławem Gowinem. Tematyka obrad obejmowała głównie projekt utworzenia Uniwersytetu PAN.

Na spotkaniu wiceprezes PAN, prof. Paweł Rowiński przedstawił wyniki konsultacji projektu założeń dotyczących powołania, struktury i zasad funkcjonowania Uniwersytetu PAN (UPAN), które prowadzone były wśród członków Akademii i dyrektorów instytutów naukowych PAN. Prezes PAN, prof. Jerzy Duszyński zaprezentował koncepcję Uniwersytetu PAN, jako nowego typu uczelni badawczej, kształcącej głównie na poziomie doktorskim i postdoktorskim. Prof. J. Duszyński przedstawił cel, akademickie podstawy koncepcji, rozwiązania strukturalne i strukturę Uniwersytetu. Koncepcja uwzględnia część zgłoszonych propozycji i sugestii, między innymi została uzupełniona o elementy składowe propozycji budżetu UPAN (program siedmioletni).

Uniw PAN spotkanie z wicepremierem JGowinem 1

Według założeń kadra, studenci, programy badawcze i standardy edukacyjne UPAN mają być międzynarodowe. Uniwersytet PAN ma realne szanse stać się wizytówką polskiej nauki i szkolnictwa wyższego. Otwarte, międzynarodowe, wieloletnie programy konkursowe na pozycje wizytujących profesorów, stażystów podoktorskich i doktorantów mogą podnieść umiędzynarodowienie zarówno kadry, jak i studentów Uniwersytetu do poziomu właściwego najlepszym uczelniom świata.

Następnie prof. Feliks Przytycki, prof. Mikołaj Sokołowski i przewodniczący Rady Dyrektorów Jednostek Naukowych PAN prof. Marek Jeżabek przedstawili raport z prac zespołów roboczych pt. Współpraca instytutów PAN z uczelniami - szkic założeń projektu, w tym prace nad projektem Szkół Doktorskich.

W kontekście zmian jakie nastąpią po wprowadzeniu rozwiązań wynikających z tzw. Ustawy 2.0 i ich wpływie na Akademię, wicepremier Jarosław Gowin podtrzymał swoje stanowisko, wyrażone na spotkaniu w dniu 14 czerwca br. w zakresie reformy Akademii, tj. wypracowania propozycji zmian, która powinna wyjść ze środowiska Akademii. Między innymi stwierdził, iż ośrodkiem naukowym uprawiającym naukę na światowym poziomie potencjalnie mógłby być UPAN, pod warunkiem, że idea powołania uniwersytetu miałaby poparcie wyraźnej większości środowiska, instytutów PAN czy naukowców. Wicepremier wyraził chęć uczestniczenia w kolejnym spotkaniu.

W wyniku dyskusji uzgodniono, że zostanie powołany zespół, który zajmie się opracowaniem projektu koncepcji współpracy między instytutami PAN a uczelniami.

Uniw PAN spotkanie z wicepremierem JGowinem