Przyznano tegoroczne Nagrody Wydziałowe PAN

Nadrzędna kategoria: Media

Uogólnienie teorii modeli niemal minimalnych i jego zastosowanie do dowodu hipotezy Coolidge’a-Nagaty. Udział kwasu lizofosfatydowego (LPA) w regulacji funkcji rozrodczych krowy i człowieka. Komedia według Terencjusza. Opracowanie szczurzego modelu depresji przedklinicznego okresu choroby Parkinsona w celu poszukiwania jej skutecznej terapii i wczesnych biomarkerów. Za takie m.in. tematy badawcze przyznano tegoroczne Nagrody Wydziałowe PAN.

00 01 osja14122017 013 jurczak

Prof. Janusz Jurczak
Przewodniczący Kapituły Nagrody im. Marii Skłodowskiej-Curie

Nagroda

00 02 osja14122017 020 richter was

prof. dr hab. Elżbieta Richter-Wąs
Uniwersytet Jagielloński
za istotny wkład w odkrycie cząstki Higgsa i badanie jej własności w ramach eksperymentu ATLAS w CERN

00 03 osja14122017 021 grzywacz

Prof. Andrzej Grzywacz
Przewodniczący Kapituły Medalu im. Michała Oczapowskiego

Medale

00 04 osja14122017 022 jamroz

prof. dr hab. Dorota Jamroz
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
za wybitny wkład w rozwój fizjologii żywienia zwierząt

00 05 osja14122017 025 litwinczuk

prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
za wybitny wkład w rozwój biologii i hodowli zwierząt

00 06 osja14122017 028 malepszy

prof. dr hab. Stefan Malepszy czł. rzecz. PAN
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
za wybitny wkład w rozwój genetyki i biotechnologii roślin

00 07 osja14122017 034 puchalski

prof. dr hab. Jerzy Puchalski
PAN Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie
za wybitny wkład w rozwój ochrony zasobów genowych roślin

00 08 osja14122017 035 oczap zbiorowe

Medal im. Jędrzeja Śniadeckiego

00 09 osja14122017 040 przewlocki

prof. dr hab. Ryszardo Przewłocki
Instytut Farmakologii PAN
za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie medycyny i neurofarmakologii oraz działalność w zakresie organizacji nauki i uznaną pozycję w polskim i międzynarodowym środowisku naukowym

01 00 osja14122017 043 filipowicz

Prof. Stanisław Filipowicz
Dziekan
Nagrody naukowe Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN 2017

 

Nagroda w dziedzinie historii im. Joachima Lelewela

01 01 osja14122017 046 kaliszuk

dr Jerzy Kaliszuk
historyk, mediewista, pracownik Instytutu Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN
za książkę „Codices deperditi. Średniowieczne rękopisy łacińskie Biblioteki Narodowej utracone w czasie II wojny światowej” (Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, Wrocław 2016)

 

Nagroda w dziedzinie językoznawstwa im. Kazimierza Nitscha

01 02 osja14122017 051 pawlowski

dr hab. Grzegorz Pawłowski
lingwista, germanista, przedstawiciel lingwistyki antropocentrycznej, pracownik Instytutu Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego
za książkę „Fachlexeme in Konstruktion. Linguistischer Beitrag zur Erkenntnisarbeit” (Peter Lang EDITON, Frankfurt nad Menem 2017)

 

Nagroda w dziedzinie literatury i filologii im. Aleksandra Brücknera

01 03 osja14122017 054 skwara

dr hab. Ewa Skwara
prof. UAM, latynista, literaturoznawca, pracownik Instytutu Filologii Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
za książkę „Komedia według Terencjusza” (Fundację na rzecz Nauki Polskiej, Warszawa-Toruń 2016)

 

Nagroda w dziedzinie nauk politycznych

01 04 osja14122017 059 klementewicz

prof. dr hab. Tadeusz Klementewicz
politolog, socjolog, pracownik Instytutu Nauk Politycznych Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego
za książkę „Stawka większa niż rynek. U źródeł stagnacji kapitalizmu bez granic” (Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa 2015)

 

Nagroda w dziedzinie prawa im. Leona Petrażyckiego

01 05 osja14122017 061 zajadlo

prof. dr hab. Jerzy Zajadło
teoretyk i filozof prawa, historyk doktryn politycznych, pracownik Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
za książkę „Sędziowie i niewolnicy. Szkice z filozofii prawa” (Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2017)

 01 06 osja14122017 063 jedynka zbiorowka

beznazwy

Prof. Leszek Kaczmarek
Dziekan
Nagrody naukowe Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN 2017

 

Nagroda

02 01 osja14122017 076 dziembowski

zespół naukowy z Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN w składzie:
prof. dr. hab. Andrzej Dziembowski,dr hab. Rafał Tomecki, dr Anna Łabno,dr Katarzyna Kalisiak, dr Teresa Szczepińska, lek. med. Tomasz Kuliński
za cykl prac „Rola rybonukleaz w regulacji degradacji, obróbki kontroli jakości RNA w jądrze i cytoplazmie komórek ludzkich”

 

Nagroda

02 03 osja14122017 078 frankowiak

zespół naukowy z Instytutu Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego PAN w składzie:
dr Katarzyna Frankowiak, prof. dr hab. Jarosław Stolarski
za pracę „Photosymbiosis and the expansion of shallow-water corals”

 

Wyróżnienie

02 04 osja14122017 079 piechota

02 04 a osja14122017 084 piechota

02 04 b osja14122017 086 piechota

zespół naukowy z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w składzie:
prof. dr hab. Ewa Sikora, dr hab. Anna Bielak-Żmijewska, dr hab. Grażyna Mosieniak, dr Małgorzata Piechota
za cykl prac „Reaktywne formy tlenu i uszkodzenia dwuniciowego DNA w starzeniu komórkowym - przełamywanie paradygmatów”

 

Wyróżnienie

02 05 osja14122017 092 sinderewicz

zespół naukowy z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w składzie:
dr hab. n.wet. Izabela Wocławek-Potocka, prof. IRZiBŻ, dr inż. Ilona Kowalczyk - Zięba, dr n. med. Dorota Boruszewska, mgr inż. Emilia Sinderewicz
za cykl prac „Udział kwasu lizofosfatydowego (LPA) w regulacji funkcji rozrodczych krowy i człowieka”

 

Wyróżnienie

02 06 osja14122017 094 jedryczka

zespół naukowy w składzie:
prof. dr hab. Małgorzata Jędryczka, dr Joanna Kaczmarek – Instytut Genetyki Roślin PAN, dr hab. Idalia Kasprzyk – Uniwersytet Rzeszowski, dr hab. Agnieszka Grinn-Gofroń – Uniwersytet Szczeciński, dr Magdalena Sadyś – Rothamsted Research, mgr Andrzej Brachaczek – DuPont Poland/Innvigo Sp. z o.o.
za cykl prac „Opracowanie narzędzi aerobiologicznych do ochrony zdrowotności roślin i zdrowia ludzi”

 

Wyróżnienie

02 07 osja14122017 097 ilnicki

zespół naukowy z Instytutu Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN w składzie:
prof. dr. hab. Piotr Ilnicki, prof. dr hab. Lech Szajdak
za dwie wybitne monografie naukowe opublikowane przez prestiżowe wydawnictwa „Bioactive Compounds in Agriculture Soils” i „Zanikanie torfowisk”

 

02 08 osja14122017 102 dwojka zbiorowe

 

03 00 osja14122017 108 kulesza

Prof. Paweł Kulesza
Zastępca Przewodniczącej Rady Kuratorów
Nagrody naukowe Wydziału III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN 2017

 

Nagroda z chemii im. Włodzimierza Kołosa

03 01 osja14122017 109 szaleniec

dr hab. Maciej Szaleniec
Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN
za wyjaśnienie mechanizmu katalityczne hydroksylacji węglowodorów przez dehydrogenazę etylobenzenową i enzymy jej podobne (EBDH-like) oraz zastosowanie enzymów w syntezie organicznej

 

Nagroda z fizyki im. Stefana Pieńkowskiego

03 02 osja14122017 111 wcislo

dr Piotr Wcisło
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
za pracę przestawiającą nową metodę poszukiwania ciemnej materii, wykorzystująca optyczne zegary atomowe oraz pierwszy tego typu eksperyment dający ograniczenie na wielkość sprzężenia hipotetycznej ciemnej materii z polami modelu standardowego

 

Nagroda z matematyki im. Wacława Sierpińskiego

03 03 osja14122017 114 palka

dr Karol Palka
Instytut Matematyczny PAN
za uogólnienie teorii modeli niemal minimalnych i jego zastosowanie do dowodu hipotezy Coolidge’a-Nagaty

 

Nagroda z nauk o Ziemi im. Piusa Rudzkiego

03 04 osja14122017 115 malinowski

dr hab. inż. Michał Malinowski
Instytut Geofizyki PAN
za osiągnięcia naukowe koncentrujące się na zastosowaniu metod sejsmicznych do rozpoznania budowy skorupy ziemskiej

03 05 osja14122017 117 twojka zbiorowe


04 00 osja14122017 118 rogalski

Prof. Antoni Rogalski
Dziekan
Nagrody naukowe Wydziału IV Nauk Technicznych PAN 2017

 

Nagroda

04 01 osja14122017 121 kania

dr inż. Dariusz Kania
Politechnika Wrocławska

za rozprawę doktorską „Algorytmy sterowania inwertera z wykorzystaniem procesora sygnałowego w systemie fotowoltaicznym” i 10 prac powiązanych

 

Nagroda

dr hab. inż. Paulina Pianko-Oprych
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
za cykl prac „Zastosowanie metod numerycznych (CFD i FEM) w Inżynierii Chemicznej ze szczególnym uwzględnieniem stałotlenkowych ogniw paliwowych typu SOFC”

 

Nagroda

04 03 osja14122017 123 radziszewska

dr hab. inż. Elżbieta Radziszewska-Zielina
Politechnika Krakowska
za monografię „Studies of the Partner Relations of Construction Companies” oraz cykl prac powiązanych „Studies and management of partnering relations in construction projects”

 

Nagroda

04 04 osja14122017 125 rozanski

dr Artur Różański
Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN
za cykl prac dotyczących zagadnień umożliwiających poprawne zdefiniowanie roli fazy amorficznej we właściwościach częściowo krystalicznych materiałów polimerowych

 

Nagroda

04 05 osja14122017 130 szachniuk

dr hab. inż. Marta Szachniuk
Politechnika Poznańska
za cykl prac przedstawiający oryginalne informatyczne metody rozpoznawania i modelowania struktur 3D RNA

 

Nagroda

04 06osja14122017 126 tyliszczak

dr hab. Artur Tyliszczak
Politechnika Częstochowska
za cykl prac dotyczących zastosowań metod aproksymacji kompaktowej wysokiego rzędu i ich udoskonalania na potrzeby metody LES (symulacji wielkich wirów) oraz wykorzystania metody LES w przepływach turbulentnych o stałej lub zmiennej gęstości

 

04 07 osja14122017 128 czworka zbiorowe


05 00 osja14122017 132 ruzyllo

Prof. Witold Rużyłło
Dziekan
Nagrody naukowe Wydziału V Nauk Medycznych PAN 2017

 

Nagroda

05 02 osja14122017 134 dytfeld

dr Dominik Dytfeld
Katedra i Klinika Hematologii i Transplantacji Szpiku, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
za cykl dwóch monotematycznych prac, których celem było określenie parametrów prognostycznych umożliwiających optymalizację terapii przeciwszpiczakowej zawierającej inhibitory proteasomu

 

Nagroda

02 03 osja14122017 136 ossowska

zespół naukowy z Instytutu Farmakologii PAN w składzie:
prof. Krystyna Ossowska, dr hab. Jadwiga Wardas, dr Klemencja Berghauzen-Maciejewska
za cykl trzech publikacji „Opracowanie szczurzego modelu depresji przedklinicznego okresu choroby Parkinsona w celu poszukiwania jej skutecznej terapii i wczesnych biomarkerów”

 

Nagroda

05 03 osja14122017 138 skalska

05 03 osja14122017 139 skalska

zespół naukowy z Zakładu Neurochemii Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN w składzie:
dr hab. Lidia Strużyńska, dr hab. Elżbieta Ziemińska, dr Beata Dąbrowska-Bouta, mgr Joanna Skalska
za cykl pięciu publikacji „Mechanizmy neurotoksycznego działania nanocząsteczek srebra”

 

Nagroda

 05 04 osja14122017 140 basak

zespół naukowy z Katedry i Kliniki Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych WUM w składzie:
dr hab. Grzegorz W. Basak, dr Jarosław Biliński
za cykl trzech publikacji dotyczący kolonizacji przewodu pokarmowego bakteriami antybiotykoopornymi, mikrobiomu jelitowego i ich wpływu na aspekty kliniczne transplantacji komórek krwiotwórczych

 

Nagroda

05 05 osja14122017 145 przekora

zespół naukowy z Katedry Biochemii i Biotechnologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w składzie:
prof. Grażyna Ginalska, dr Agata Przekora
za cykl pięciu publikacji „Opracowanie nowatorskiego rusztowania kostnego na bazie hybrydowej macierzy polisacharydowej chitozan/β-1, 3-glukan oraz ocena jego potencjału biomedycznego w warunkach in vitro”

05 06 osja14122017 146 piatka zbiorowe

 

Laur Medyczny im. Doktora Wacława Mayzla

05 07 osja14122017 147 witowski

Jan Sylwester Witowski
student IV roku Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UJ
za prace „Cost-effective, personalized, 3D-printed liver model for preoperative planning before laparoscopic liver hemihepatectomy for colorectal cancer metastases” oraz „3D Printing in Liver Surgery: A Systematic Review”

05 08 osja14122017 149 putowski

Maciej Putowski
student V roku I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym UM w Lublinie
za pracę „Prognostic impact of NOTCH1, MYD88, and SF3B1 mutations in Polish patients with chronic lymphocytic leukemia”

05 09 osja14122017 151 piatek

Jakub Hołda, Kamil Tyrak, Katarzyna Piątek
studenci III i VI roku Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UJ
za cykl siedmiu publikacji „Morfologia i morfometria ludzkich przedsionków – anatomiczne podłoże dla zabiegów kardiologii inwazyjnej i elektrokardiologii”

05 10 osja14122017 152 bartnik

Paweł Bartnik
absolwent I Wydziału Lekarskiego WUM
za cykl dwóch publikacji z dziedziny perinatologii

05 11 osja14122017 153 stypulkowski

Jan Stypułkowski
student VI roku I Wydziału Lekarskiego WUM
za cykl prac poświęcony chirurgii transplantacyjnej obejmującej przeszczepienia wątroby ze szczególnym uwzględnieniem pracy „The Warsaw Proposal for the Use of Extended Selection Criteria in Liver Transplantation for Hepatocellular Cancer”

 

Paulina Pałasz, Łukasz Adamski
studenci V roku Wydziału Lekarskiego, kierunek Lekarsko-Dentystyczny UM w Gdańsku
za prace: „Contemporary Diagnostic Imaging of Oral Squamous Cell Carcinoma – A Review of Literature” oraz „Paragangliomas: A Propos of Two Cases. Diagnostics and Treatment”

 

Monika Świderska
studentka VI roku I Wydziału Lekarskiego UM w Poznaniu
za cykl czterech prac poświęcony poszukiwaniu czynników wpływających na stan kliniczny i przeżycie hemodializowanych pacjentów

 

Nagroda Złoty Neuron

05 12 osja14122017 154 kaczor

dr Przemysław Kaczor
Zakład Fizjologii Molekularnej Zwierząt Uniwersytet Wrocławski
za publikację „Neuron-astrocyte interaction enhance GABAergic synaptic transmission in a manner dependent on key metabolic enzymes”

 

05 13 osja14122017 155 piatka studenci

06 osja14122017 161 koncert

Zdjęcia Jakub Ostałowski