PAN gospodarzem posiedzenia Zarządu ALLEA

Nadrzędna kategoria: Media

W dniach 20-21 grudnia 2018 r. Polska Akademia Nauk była gospodarzem posiedzenia Zarządu Europejskiej Federacji Akademii Nauk (European Federation of National Academies of Sciences and Humanities – ALLEA). W obradach wziął udział Wiceprezes PAN, prof. Paweł Rowiński, członek Zarządu ALLEA.

PAN gospodarzem posiedzenia Zarządu ALLEA

ALLEA, do której należy obecnie 59 akademii nauk z 40 krajów europejskich ściśle współpracuje z EASAC, Euro-CASE, Akademią Europejską, FEAM, IAP oraz ICS oraz. ALLEA jest jedyną tej rangi międzynarodową organizacją naukową, w tworzeniu której PAN odegrała istotną rolę (PAN jest jej członkiem założycielem). Od 2000 r. członkiem ALLEA jest także Polska Akademia Umiejętności w Krakowie.

Celem ALLEA jest: ułatwianie wymiany informacji między akademiami europejskimi, doradzanie i pomaganie narodowym akademiom w tworzeniu i utrzymywaniu ich pozycji i stosunków wzajemnych, rozwijanie badań mających na celu umacnianie roli i miejsca narodowych akademii w nauce, kształtowanie wspólnych poglądów w sprawach dotyczących rozwoju nauk ścisłych, przyrodniczych, humanistycznych i społecznych oraz pełnienie funkcji doradczych i wypracowywanie propozycji dotyczących polityki naukowej dla rządów, Unii Europejskiej, organizacji krajowych, między- i ponadnarodowych, wszędzie tam, gdzie wspólne działanie akademii uczyni je bardziej skutecznym, niż działania poszczególnych akademii.

Realizując swe cele ALLEA powołuje stałe i doraźnie działające grupy robocze, których opracowania są publikowane i udostępniane akademiom członkowskim.

W czasie posiedzenia Zarządu ALLEA w Warszawie przedstawiono sprawozdanie z działalności organizacji w 2018 r. (w tym raport finansowy), omówiono strategię na najbliższe miesiące (główne zagadnienia będące przedmiotem zainteresowania władz organizacji to „Data Governance” oraz „Academic Freedom” – wspólne przedsięwzięcie z Science Europe oraz Europejskim Stowarzyszeniem Uniwersyteckim). Sporo miejsca w dyskusji poświęcono organizacji jubileuszowego Zgromadzenia Ogólnego ALLEA, które odbędzie się w Bernie w dniach 8-10 maja 2019 r. z okazji 25-lecia istnienia organizacji.