Naukowcy PAN z grantami Opus 21, Preludium 20 i Sheng 2

Nadrzędna kategoria: Media

Ponad 270 projektów badawczych naukowców PAN otrzymało dofinansowanie w konkursach Narodowego Centrum Nauki: Opus, Preludium i Sheng. W sumie w ramach trzech konkursów przyznano polskim badaczom w tym roku ponad 900 grantów o wartości ponad 663 mln zł.

NCN 2022

Granty Opus 21, przeznaczone na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów, trafią do 205 naukowców PAN. 60 projektów instytutów PAN otrzyma dofinansowanie w ramach konkursu Preludium 20, który wspiera finansowo projekty realizowane przez osoby nieposiadające stopnia naukowego doktora. 7 naukowcom PAN przyznano granty Sheng 2 na polsko-chińskie projekty badawcze.

SHENG 2. Uzależnienia i bakteriofagi

Wpływ uzależnień na zachowanie, przewidywanie czy uczenie się zbada w ramach uzyskanego grantu dr hab. Mateusz Gola z Instytutu Psychologii PAN. Przeanalizuje rozbieżność między oczekiwaniami a wynikiem działań (PE – prediction error) osób uzależnionych od m.in. alkoholu, metamfetaminy i hazardu. Wraz z zespołem przeprowadzi serię 6 badań w Polsce i Chinach, by sprawdzić, czy ich potencjalne odkrycia mają charakter uniwersalny. Na badania otrzymał 2,2 mln zł dofinansowania.

Odpowiedź układu immunologicznego na białka produkowane przez fagi to przedmiot innego projektu PAN, dofinansowanego w konkursie. Prof. dr hab. Krystyna Dąbrowska z Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN zbada, w jaki sposób i dzięki którym elementom odbywa się ta reakcja, szczególnie skupiając się na tzw. „ciemnej materii fagowej”. To nieodkryte wciąż funkcje i cechy fagów – wirusów, które mogą zabijać bakterie. Efekty badań umożliwią wyjaśnienie wpływu fagów na zdrowie człowieka i zwiększą bezpieczeństwo terapii z ich wykorzystaniem skierowanych przeciwko trudnym infekcjom bakteryjnym.

Wszystkie projekty PAN, które uzyskały dofinansowanie w ramach programu SHENG 2

  1. W stronę zintegrowanego modelu błędów predykcji nagrody w uzależnieniach od substancji i zachowań. Badanie EEG metodą potencjałów wywołanych – dr hab. Mateusz Gola (Instytut Psychologii PAN)
  2. Wpływ strukturalnych przejść fazowych indukowanych czynnikami fizycznymi i chemicznymi na właściwości optyczne nieorganicznych perowskitów: badania teoretyczne i eksperymentalne – prof. dr hab. Andrzej Bogdan Suchocki (Instytut Fizyki PAN)
  3. Przestrajalne źródło emisji wzbudzane diodą laserową pracy ciągłej: zjawisko, mechanizm, sterowanie i zastosowania – prof. dr hab. Wiesław Stanisław Stręk (Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN)
  4. Opis fizyczny mechanizmów ładowania i optymalizacja wydajności nanoporowatych superkondensatorów: od pojedynczych porów do porowatej sieci – dr hab. Svyatoslav Kondrat (Instytut Chemii Fizycznej PAN)
  5. Synteza i charakterystyka wielofunkcyjnych faz Heuslera o przestrajalnych topologicznych efektach kwantowych – prof. dr hab. inż. Dariusz Andrzej Kaczorowski (Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN)
  6. Zjawiska kooperatywne i kolektywne w adhezji błon komórkowych – dr hab. Bartosz Jan Różycki (Instytut Fizyki PAN)
  7. Mechanizmy oddziaływań „ciemnej materii” pochodzenia bakteriofagowego z układem
    immunologicznym ssaków – prof. dr hab. Krystyna Dąbrowska (Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN)

Lista wszystkich projektów, które uzyskały dofinansowanie Sheng 2

Lista wszystkich projektów, które uzyskały dofinansowanie Opus 21

Lista wszystkich projektów, które uzyskały dofinansowani Preludium 20

Oprac. na podstawie informacji NCN