Rewolucja informacyjna a kryzys intelektualny

Rewolucja informacyjna a kryzys intelektualny

Wydawnictwo to efekt naukowego przedsięwzięcia Komitetu Prognoz  „Polska  2000  Plus” działającego przy Prezydium  PAN, w ramach większego projektu badawczego pn. „Zagrożenia globalne – barierami  rozwoju”, w którym starano się skonfrontować poglądy przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych w obszarze powiązań między rewolucją informacyjną a kryzysem intelektualnym. Naukowcy zaproszeni do współpracy próbują odpowiedzieć na pytanie: Co nowego wnosi rewolucja informacyjna do rozumienia rzeczywistości, ale także, na ile spłyca rozumienie pojawiających się problemów związanych zwłaszcza z jej pojawieniem się, czy  zagrożeniami takimi jak możliwości inwigilacji, walka w cyberprzestrzeni, nowe typy broni czy odmienne w porównaniu z  przeszłością formy walki, czego jesteśmy świadkami w różnych częściach świata.

Ze wstępu: Zamieszczone teksty są autorstwa przedstawicieli nauk technicznych, ekonomicznych i humanistycznych, co wskazuje na próbę  kompleksowego podejścia do postawionego problemu. Siłą rzeczy teksty reprezentują różne punkty widzenia, z których każdy wskazuje na dokonujący się przełom w wykorzystaniu mediów, jak również konsekwencje stąd wynikające dla edukacji, polityki, sfery społecznej, problemów gospodarczych, a także wizji przyszłościowych.

(...) Otwieramy więc tym tomem dyskusję o modelu edukacji i kultury, ale także i struktury społecznej w epoce rewolucji informacyjnej. Dyskusję tę wzbogaca bogata bibliografia tytułowego problemu wpisana w  każdy tekst. Czy podstawą tego modelu edukacji i kultury pozostaną  takie wspólne wartości cywilizacji europejskiej wywodzącej się z cywilizacji euroatlatyckiej – jak godność człowieka, demokracja, solidarność, zrównoważony rozwój. Celem tej publikacji nie jest zamykanie problemu lecz pobudzenie do refleksji o roli rozumu w nowej cywilizacji wiedzy.

01. Strona tytułowa

02. Strona techniczna

03. Spis treści

04. Słowo wstępne

05. Andrzej P. Wierzbicki "Trzy powody, dla których rewolucja informacyjna wywołuje kryzys intelektualny"

06. Jerzy Kleer "Kryzys w ekonomii: Jaki jest jego charakter?"

07. Zbigniew Madej "Postindustrialne kryzysy w ekonomii"

08. Lech W. Zacher "Rewolucja informacyjna a dystrybucja wiedzy i władzy"

09. Julian Auleytner "Zagrożenia cyberprzestrzeni"

10. Roman Galar "Rozsądek gapia"

11. Waldemar Czajkowski "O pojęciu kryzysu intelektualnego"

12. Krzysztof Wieczorek "Kryzys europejskiego człowieczeństwa - faza trzecia"

13. Janusz Mucha "Rewolucja informatyczna a wyzwania cywilizacyjne. Trzy pokolenia dzisiejszych użytkowników sieci"

14. Maria Szyszkowska "Negatywne przemiany w sferze wartości jako skutek rewolucji informacyjnej"

15. Krzysztof Wielecki "Kryzys cywilizacyjny i humanistyczne nauki społeczne"

16. Konrad Prandecki, Sylwia Śmietanko, Maciej Hacaga, Wojciech Kazanecki "Rewolucja informacyjna a społeczeństwa połowy XXI wieku - punkt widzenia młodego pokolenia"

17. Informacja o autorach

18. Stopka