Dr hab. Helena Krasowska z Instytutu Slawistyki PAN odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi

16 maja 2019 roku dr hab. Helena Krasowska, profesor Instytutu Slawistyki PAN, została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi. Uroczystość odznaczenia miała miejsce w Charkowskiej Filharmonii w Charkowie podczas obchodów 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudy odznaka została wręczona przez Konsula Generalnego RP w Charkowie Janusza Jabłońskiego.

helena-kraskowska-dr.jpg 

Srebrny Krzyż Zasługi – ustanowiony w 1923 r. – nadawany jest osobom, które położyły zasługi dla państwa lub obywateli, spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść państwu lub obywatelom, za ofiarną działalność publiczną, niesienie pomocy oraz działalność charytatywną.

Dr hab. Helena Krasowska zajmuje się między innymi badaniem języka polskiego i kultury na południowo-wschodniej Ukrainie (wśród Polaków z Zaporoża, Berdiańska, Melitopola, Doniecka, Mariupola, Makiejewki). W 2012 roku opublikowała pracę Mniejszość polska na południowo-wschodniej Ukrainie, dokumentującą polskie dziedzictwo kulturowe na południowo-wschodniej Ukrainie i upowszechniającą wiedzę o tym do tej pory słabo rozpoznanym obszarze. Ponadto wydała 10 książek oraz ponad 100 artykułów, w których poddaje analizie niematerialne dziedzictwo narodowe poza granicami kraju.

W swojej pracy szczególną uwagę poświęca oryginalnym materiałom źródłowym, dokumentom archiwalnym, wywiadom i ankietom zgromadzonym w czasie samodzielnie prowadzonych badań terenowych. Jako pierwsza badaczka sięgnęła także po dane archiwalne z tego obszaru, które do tej pory były trudno dostępne dla polskich naukowców. Ich pozyskanie wymagało od autorki niezwykłej determinacji i konsekwencji badawczej. Monografie badaczki napisane na podstawie pozyskanych unikalnych materiałów wnoszą nową niezaprzeczalną wartość zarówno do polskiej, jak i światowej nauki. Jej praca znalazła oddźwięk w szerszym niż tylko polskie, rumuńskie czy ukraińskie środowisko akademickie. W 2017 roku ukazała się w języku angielskim jej książka The Polish Minority in South-Eastern Ukraine (Instytut Slawistyki PAN, 2017). W jednej ze swoich ostatnich prac Polskie media w Berdiańsku. Teksty i analizy (Warszawa–Berdiańsk, 2017), napisanej we współpracy z Lechem Aleksym Suchomłynowem, prof. Krasowska poświęciła uwagę polskim mediom na Ukrainie. Książka ta stanowi omówienie dwujęzycznego dodatku do wydawanej w Berdiańsku gazety „Південна зоря”. Autorzy opisują w niej działalność Polskiego Kulturalno-Oświatowego Towarzystwa „Odrodzenie”,  sylwetki wybitnych Polaków urodzonych w Berdiańsku czy postaci związanych z polską literaturą i kulturą.

Dokonania naukowe dr hab. Heleny Krasowskiej cechują się bardzo wysokim poziomem merytorycznym. Jej prace nie tylko podejmują temat ważny dla polskiej kultury i dziedzictwa narodowego, ale są jednocześnie działaniami na rzecz ich ochrony. Dodatkowo duże zaangażowanie na rzecz aktywizacji i integracji środowiska polskiego poza granicami Polski uzasadnia przyznanie jej tak wysokiego odznaczenia państwowego.

Przyg. JS, fot. D. Deykun