Nagroda Fundacji na rzecz Nauki Polskiej dla prof. Romualda Schilda i prof. Jacka Radwana

Nadrzędna kategoria: Media

Prof. Romuald Schild z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie oraz prof. Jacek Radwan, członek korespondent PAN, zostali uhonorowani Nagrodą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Prof. Schild otrzymał to prestiżowe wyróżnienie w obszarze nauk humanistycznych i społecznych za wskazanie klimatycznych i środowiskowych uwarunkowań procesów społeczno-kulturowych w epoce kamienia na obszarach Afryki Północnej i Niżu Europejskiego. Natomiast prof. Radwan otrzymał nagrodę  w obszarze nauk o życiu i o Ziemi za wykazanie roli ewolucyjnego mechanizmu optymalizacji zmienności genetycznej w kształtowaniu odporności na patogeny i tolerowaniu własnych antygenów. Wręczenie nagrody odbędzie się online 2 grudnia 2020 r. 

nagrody_2x_www_1_1.png

Prof. Romuald Schild 

Romuald Schild, profesor archeologii, od 1990 r. pełni funkcję dyrektora Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Od lat 70. prof. Schild był najpierw wicedyrektorem, a następnie dyrektorem (w latach 1999-2007) Zjednoczonej Ekspedycji Prehistorycznej (ang. Combined Prehistoric Expedition), w ramach której prowadzone były prace wykopaliskowe w Egipcie, Sudanie i Etiopii.  

Prof. Schild jest jednym z pierwszych badaczy pradziejów, który dostrzegł i opisał wpływ środowiska i zmian klimatu na życie we wczesnych społecznościach ludzkich Sahary Wschodniej. W swojej pracy badawczej prowadzonej w Polsce skupiał się głównie na wydobyciu i dystrybucji czerwonej ochry oraz górnictwie krzemienia w epoce kamienia. Prof. Schild jest autorem lub współautorem niemal 300 prac i 25 książek.  

Prof. Jacek Radwan 

Jacek Radwan, profesor nauk biologicznych, obecnie wykłada na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2020 roku jest członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk. Pełni też funkcję zastępcy przewodniczącego Komitetu Biologii Środowiskowej i Ewolucyjnej PAN. W swojej pracy badawczej prof. Radwan zajmuje się m.in. doborem i konfliktem płciowym, koewolucją pasożyt-żywiciel oraz ewolucją głównego układu zgodności tkankowej (MHC). Prof. Radwan opublikował 121 artykułów, a jego prace w ostatnich dwóch latach były cytowane odpowiednio 340 i 343 razy, co stanowi wybitne osiągnięcie na polu biologii ewolucyjnej. 

Nagroda Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 

Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej są przyznawane za szczególne osiągnięcia i odkrycia naukowe, które przesuwają granice poznania, otwierają nowe perspektywy i wnoszą wybitny wkład w postęp cywilizacyjny i kulturowy naszego kraju. Nagroda jest przyznawana przez Radę FNP w drodze konkursu w czterech obszarach: nauk o życiu i o Ziemi, nauk chemicznych i o materiałach, nauk matematyczno-fizycznych i inżynierskich oraz nauk humanistycznych i społecznych. Nagroda Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest nagrodą indywidualną, jej wartość wynosi 200 tys. zł.   

Źródło: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej