Wyniki drugiego konkursu programu PASIFIC

15 badaczy z 9 krajów rozpocznie projekty badawcze w instytutach PAN. To laureaci drugiego konkursu stypendialnego PASIFIC Polskiej Akademii Nauk. Dołączą do 35 naukowców, którzy już prowadzą badania w Polsce.

 15_fellowships.jpg

Międzynarodowe jury konkursu wybrało 15 badaczy, którzy do 1 listopada 2022 r. przyjadą do Polski realizować swoje projekty naukowe. Zainteresowanie konkursem było bardzo wysokie – na jedno miejsce kandydowało blisko 13 osób. Ewaluatorzy oceniali projekty w trzech głównych kategoriach – doskonałość, wpływ oraz wykonalność. Każdy projekt musiał również przejść przez ocenę etyczną.

W drugim konkursie PASIFIC będzie finansowanych 6 projektów z panelu z nauk ścisłych i technicznych (ang. Physical Sciences and Engineering), 5 z nauk społecznych i humanistycznych (ang. Social Sciences and Humanities) oraz 4 z nauk o życiu (ang. Life Sciences). Liczba grantów przyznanych w każdym panelu zależała od tego, ile wniosków złożono w danej dziedzinie nauki.

Wśród laureatów znalazło się 8 mężczyzn (53,3%) i 7 kobiet (46,7%). Jednocześnie więcej kobiet finalnie otrzymało grant niż wynosił rozkład płci wśród kandydatów – o stypendia wnioskowało 126 mężczyzn (63%), 73 kobiety (36%) i 1 osoba innej płci (1%).

20220621_diagram1.png

Laureaci reprezentują 7 narodowości, a do Polski przyjeżdżają z 9 różnych krajów. Ich badania obejmują 11 różnych dyscyplin naukowych.

Laureaci będą realizować stypendia w 9 instytutach Polskiej Akademii Nauk. Aż 5 grantów będzie prowadzonych w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, a 3 w Instytucie Chemii Fizycznej PAN.

20220621_diagram2.png

Naukowcy otrzymają miesięczne wynagrodzenie w wysokości ok. 2,3 tys. euro netto przez dwa lata. Badacze przyjeżdżający z rodzinami mają również możliwość pobierania dodatku rodzinnego. Ponadto będą dysponować budżetem na koszty bezpośrednie badań do 60 tys. euro.

Zgłoszenia w drugim konkursie

Drugi konkurs programu PASIFIC wzbudził duże zainteresowanie badaczy z całego świata –napłynęło 200 zgłoszeń od naukowców 50 narodowości. 78 wniosków zostało złożonych w panelu nauk ścisłych i technicznych, 71 w naukach społecznych i humanistycznych oraz 51 w naukach o życiu.

Projekty poruszały zagadnienia z 25 dyscyplin. Najwięcej wniosków, bo aż 28, złożono w dziedzinie studiów nad przeszłością.

Badania laureatów będą dotyczył różnorodnych zagadnień. Zajmą się m.in. projektowaniem urządzeń magazynujących energię w oparciu o zmodyfikowany węgiel aktywny otrzymywany z odpadów biologicznych, kompleksowym badaniem petrochronologicznym skał, poszerzeniem wiedzy o molekularnej kontroli starzenia się, czy zbadaniem zaangażowania współczesnego, wschodniego chrześcijaństwa w kwestie środowiskowe.

Większość kandydatów pochodziła z Indii (42). Następnie wnioski składali Polacy (20), badacze narodowości ukraińskiej (17), irańskiej (11), pakistańskiej (11) oraz białoruskiej (7).

20220621_diagram3.png

Naukowcy dołączą do 35 osób wyłonionych w 2021 r. w pierwszym konkursie PASIFIC.

Listy rankingową i rezerwową konkursu można znaleźć na stronie https://pasific.pan.pl/call-2/.

Film podsumowujący wyniki pierwszego konkursu PASIFIC:

PASIFIC to projekt Polskiej Akademii Nauk współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Horyzont 2020, Marie Skłodowska-Curie Actions Co-funding of regional, national and international programmes (MSCA COFUND).