solidarnosczukraina_ukr.jpg

20postaci_promo.jpg

Programy wsparcia dla naukowców z Ukrainy organizowane przez Polską Akademię Nauk (PAN) we współpracy z partnerami zagranicznymi (09.05.2022)

Polska Akademia Nauk wsparła do tej pory pobyty w jednostkach naukowych PAN blisko 200 badaczek i badaczy, którzy uciekli przed trwającą na terytorium Ukrainy wojną wywołaną przez Federację Rosyjską.

Polska Akademia Nauk jako pierwsze zawarła porozumienie z Narodową Akademią Nauk Ukrainy, tak aby już 1 marca 2022 roku otworzyć nabór dla pierwszych 64 badaczek i badaczy z Ukrainy. Biuro Współpracy z Zagranicą PAN wygospodarowało na ten cel z własnego budżetu ponad milion złotych. Ponadto, środki na pomoc przekazało wiele organizacji międzynarodowych, których Polska Akademia Nauk jest członkiem (PAN informacje).

Następne 130 miejsc dla badaczek i badaczy w jednostkach naukowych PAN zostało sfinansowane ze środków przekazanych przez Narodową Akademię Nauk Stanów Zjednoczonych.

Nadal przyjmujemy darowizny oraz szukamy partnerów, którzy pomogą wesprzeć pobyty badaczek i badaczy z Ukrainy w jednostkach naukowych PAN. Osoby, które otrzymują pomoc, mogą dodatkowo liczyć na zachowanie swojej afiliacji ukraińskiej, co jest niezwykle znaczące dla przyszłości środowiska naukowego Ukrainy.

W najbliższych dniach będziemy informować o nowych możliwościach pomocy, które zostaną uruchomione dzięki wsparciu, między innymi, z Tajwanu i Niemiec.

Stypendia naukowe tajwańskiego MOST dla naukowców z Ukrainy

 20220402_烏克蘭學人獎學金計畫英文_A4-02.jpg

Zaniepokojony kryzysem na Ukrainie Ministerstwo Nauki i Technologii Tajwanu (MOST) oferuje stypendia dla ukraińskich badaczy.

Mogą aplikować:  Naukowcy z tytułem doktora, posiadający obywatelstwo ukraińskie, mieszkający na Ukrainie przed kryzysem.

Tematyka: dowolna

W ramach stypendium pokryte będą koszty:

1) Minimum 2250 USD (USD) miesięcznego wynagrodzenia,

2) bilet lotniczy w obie strony dla rekrutowanego pracownika, jego współmałżonka oraz dwóch jego krewnych (nie więcej niż 4 osoby łącznie z rekrutowanym pracownikiem).

Czas trwania: 3 miesiące (z możliwością przedłużenia do 1 roku)

Uwagi: Oczekuje się zaawansowanej znajomości języka angielskiego. Zakwalifikowani kandydaci zostaną zaproszeni na krótką rozmowę kwalifikacyjną online. Następnie MOST pomoże kandydatowi w znalezieniu profesora goszczącego na Tajwanie. Istnieje bardzo małe prawdopodobieństwo, że nie będzie odpowiedniego profesora goszczącego dla kandydata.

Każdy kandydat musi wypełnić formularz i przesłać swoje CV (do 3 stron) na następujący adres e-mail: ccw@most.gov.tw

Pobyty naukowców z Ukrainy w Wielkiej Brytanii

Flag-Pins-Ukraine-Great-Britain_600x600.jpg

Council for At-Risk Academics (Cara) współpracuje z brytyjskimi uniwersytetami, aby zapewnić miejsce pracownikom naukowym znajdującym się w bezpośrednim niebezpieczeństwie, zmuszonym do emigracji lub tym, którzy mimo poważnych zagrożeń decydują się kontynuować pracę w swoich krajach.

uk.png UCL we współpracy z Cara uruchamia nowe stypendia dla pracowników naukowych, którzy zostali przesiedleni w wyniku konfliktu na Ukrainie.

uk.png Researchers at Risk Fellowships (ogłoszenie wstępne)

The British Academy wraz z Cara ustanawia program stypendiów dla zagrożonych naukowców, które obejmą dziedziny nauk przyrodniczych, medycznych, inżynieryjnych, humanistycznych i społecznych.  

Poprawa modelu rolnictwa regeneracja i więcej przyrody. Komentarz do raportu EASAC

Na całym świecie rolnictwo jest głównym czynnikiem przekształcania gruntów, a produkcja żywności odpowiada za ponad jedną trzecią globalnych emisji gazów cieplarnianych. Z drugiej strony systemy rolne są niezwykle wrażliwe i podatne na zmiany i zmienność temperatury i opadów. Raport dotyczący rolnictwa regeneracyjnego komentuje prof. Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, jeden z współautorów dokumentu.

20220406_easac_thmb34344.jpg

Raport EASAC

Na pytania o przekształcenia globalnego systemu żywnościowego próbowali odpowiedzieć naukowcy wydelegowani przez European Academies' Science Advisory Council, europejskie stowarzyszenie narodowych akademii, w tym Polskiej Akademii Nauk (PAN). Efektem ich pracy jest raport zatytułowany „Regenerative Agriculture in Europe. A critical analysis of contribution to EU Farm to Fork and Biodiversity strategies”.

Jak wskazuje tytuł, raport poświęcony jest zagadnieniom rolnictwa regeneracyjnego, które – mówiąc w największym skrócie – polega na ochronie i odbudowie gruntów rolnych i otaczających je ekosystemów.

Wydajność a troska o środowisko naturalne

„Połączenie olbrzymiej wydajności z równoczesną troską o środowisko naturalne, wygląda niemal jak mission impossible, zadanie niewykonalne”, zauważa prof. Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, przedstawiciel PAN w pracach nad raportem.

„Jednak refleksja na temat wpływu rolnictwa na cały układ planetarny jest już na tyle dobrze zbadana, że potrafimy nie tylko zdiagnozować najważniejsze problemy, ale zasugerować rozwiązania. Problemem jak zwykle są koszty i chęć woli politycznej. Chodzi o to, by spójnie koncepcyjnie połączyć zielony ład z wcześniejszymi strategiami Unii Europejskiej, ‘od pola do stołu’ i tymi przyjmowanymi na rzecz zachowania różnorodności biologicznej”, dodaje prof. Tryjanowski.

„W przypadku rolnictwa regeneracyjnego nie chodzi wyłącznie o wąsko rozumianą ekonomikę, ale także o szersze zrozumienia systemów gospodarowania. Przecież każde urządzenie czy układ wraz z czasem i korzystaniem z niego ulega zepsuciu i wymaga naprawy. Wszystko jedno, czy to będzie samochód, skarpety, czy nasz organizm. I ziemia wcale nie jest wyjątkiem. Po latach nadmiernego wykorzystywania wymaga odpoczynku i zastosowania mniej inwazyjnych technik agrarnych. Proszę pamiętać, że kiedyś to był standard gospodarowania, że przypomnę choćby klasyczną trójpolówkę, a wszystko uległo zmianom wraz z rozwojem masowej chemizacji i mechanizacji rolnictwa, czyli tak naprawdę w ciągu ostatniego półwiecza. Krajobraz rolniczy to nie wyłącznie miejsce produkcji żywności, ale olbrzymia wartość kulturowa i przyrodnicza”, zauważa prof. Tryjanowski.

W raporcie „Regenerative Agriculture in Europe…” wielokrotnie podkreślano fakt, iż rolnictwo regeneracyjne nie wyklucza stosowania np. nowoczesnej technologii hodowli roślin i zwierząt, uprawy roli, stosowania nawozów mineralnych czy pestycydów, ale dąży do ograniczonego, bardziej ukierunkowanego stosowania.

Rolnictwo w Polsce

Jakie znaczenie ma Raport EASAC dla polskiego modelu rolnictwa? „Sam wielokrotnie podkreślałem w publikacjach naukowych, że musimy być świadomi różnic pomiędzy obszarami rolnymi różnych części kontynentu. Nie tylko tych dotyczących intensywności i ekonomiki gospodarowania, ale także różnic społecznych, kulturowych, jak i – szczególnie mi bliskich – przyrodniczych”, uzupełnia prof. Tryjanowski.

„Przywołane w dokumencie przykłady dotychczas stosowanych praktyk rolnictwa regeneracyjnego świadczą o tym, że zaproponowane rozwiązania są korzystne dla obu stron – ekonomiki i przyrody. Podkreślamy jednak, że zastosowanie każdej konkretnej praktyki (praktyk) jest w dużym stopniu zależne od kontekstu. Największe korzyści można osiągnąć, gdy praktyki są skoordynowane w skali krajobrazu i pasują do lokalnych warunków środowiskowych i społeczno-ekonomicznych”, podsumowuje prof. Tryjanowski.

Oprac. na podstawie materiałów prof. Piotra Tryjanowskiego

NCN dla naukowców z Ukrainy

NCN_PL.jpg

Narodowe Centrum Nauki (NCN) przygotował specjalny program wsparcia badaczek i badaczy z Ukrainy. Program ten skierowany jest do badaczek i badaczy z Ukrainy, bez względu na obywatelstwo, którzy schronili się lub schronią w Polsce po agresji Rosji na Ukrainę.

Więcej informacji oraz szczegółowy regulamin dostępne są na stronie programu.

NCN zachęca również laureatów swoich grantów do zatrudniania badaczy z tego kraju w obecnie realizowanych projektach. Więcej informacji na ten temat można znaleźć bezpośrednio na stronie Narodowego Centrum Nauki.

 

Na stronie aktualizowana na bieżąco jest również lista ofert pracy w projektach finansowanych przez NCN.

Nowy Program FNP dla Polsko Ukraińskiej Współpracy Naukowej

 FNP_PL.jpg

W związku z tragicznymi wydarzeniami w Ukrainie Fundacja na rzecz Nauki Polskiej w akcie solidarności z naszym sąsiadem, postanowiła uruchomić nową inicjatywę – Program Współpracy Polsko-Ukraińskiej. FNP sfinansuje do 6 projektów naukowych w zakresie nauk społecznych i humanistycznych, realizowanych wspólnie przez parę naukowców lub naukowczyń z Polski i z Ukrainy. Budżet każdego projektu na okres 12 miesięcy wynosi 268 800 zł – obejmuje on zarówno środki na pokrycie wynagrodzenia, jak i kosztów związanych z prowadzeniem badań.

Program adresowany jest do naukowców i naukowczyń ze stopniem doktora, którzy niezależnie od narodowości, w dniu rozpoczęcia wojny w Ukrainie, czyli 24 lutego 2022 r. pracowali w instytucjach prowadzących badania naukowe w Ukrainie, oraz naukowców i naukowczyń zatrudnionych w instytucjach prowadzących badania naukowe w Polsce.

Nabór wniosków odbywa się w ramach dwóch konkursów, w terminach:

  • do 29 kwietnia 2022 r. do godziny 16:00 (CET) (I konkurs) albo
  • do 30 września 2022 r. do godziny 16:00 (CET) (II konkurs).

Więcej informacji oraz szczegółowy regulamin dostępne są na stronie programu.

Dla Ukraińskiej Nauki - Fundacja im. Mariusa Jakulisa Jasona

Fundacja MJJ, Fundacja im. Mariusa Jakulisa Jasona, ustanawia fundusze w celu wspierania doktorantów, postdoców i naukowców z Ukrainy, którzy szukają możliwości bezpiecznego przeniesienia się na Litwę do czasu, gdy będzie można bezpiecznie wrócić i wzmocnić swój kraj.

20220324_mariusjuka.png

Czas pobytu na litewskich uniwersytetach i w centrach badawczych - do 8 miesięcy z możliwością przedłużenia, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Fundacja MJJ zapewni miesięczne wynagrodzenie w wysokości 1 000 EUR na pokrycie kosztów relokacji i utrzymania (przed opodatkowaniem).

Więcej informacji o tym, jak złożyć wniosek:

https://mjjfondas.lt/en/kryptys/for-ukraines-science/

ERC dla Ukrainy: praca dla naukowców uciekających przed wojną

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC) zaapelowała do swoich grantobiorców o zapewnienie tymczasowego zatrudnienia uchodźcom naukowcom oraz personelowi pomocniczemu, takiemu jak technicy i kierownicy laboratoriów z Ukrainy. ERC skontaktowała się ze wszystkimi 5600 obecnymi grantobiorcami i zbiera informacje o aktualnych ofertach pracy. Dane te będą gromadzone i stopniowo publikowane na stronie internetowej ERC i poprzez inne kanały. Inicjatywa jest następstwem oświadczenia Rady Naukowej ERBN wspierającego Ukrainę i jej środowisko naukowe.

Czytaj więcej

Science4Refugees

Science4Refugees i portal EURAXESS udostępniają bazę staży badawczych dostępnych dla uchodźców, pracy w niepełnym i pełnym wymiarze godzin, zapewniają dostęp do europejskiej wspólnoty badawczej, a także pełen zakres informacji i usług wsparcia dotyczących pracy i życia w Europie. Ukraińscy naukowcy mogą korzystać z inicjatywy Science4Refugees bez konieczności posiadania statusu uchodźcy.

Więcej informacji na stronie Science4Refugees.

 

Science4Refugees (Наука для біженців)

Ініціатива Science4Refugees та портал EURAXESS надають дослідницькі стажування доступні для біженців, роботу на неповний та повний робочий день, доступ до Європейської дослідницької спільноти, а також повний спектр інформаційних та допоміжних послуг щодо роботи та життя в Європі. Українські дослідники мають право скористатися ініціативою Science4Refugees без необхідності мати статус біженця.

Більше інформації на сторінці Science4Refugees.