Oświadczenie Prezesa i Kanclerza PAN

Nadrzędna kategoria: Media

Oświadczenie w odniesieniu do wypowiedzi w mediach Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka, sugerujących nieprawidłowości w zakresie gospodarowania majątkiem Polskiej Akademii Nauk.

 palac-staszica-pan-2021.jpg

Oświadczenie

Mając na uwadze ostatnie wypowiedzi w mediach Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka, sugerujące nieprawidłowości w zakresie gospodarowania majątkiem Polskiej Akademii Nauk, informujemy, co następuje.

W związku z art. 70 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz. U. z 2010 r. nr 96, poz. 620 z późn. zm.) Prezes Polskiej Akademii Nauk oraz dyrektorzy instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk, w terminie 3 lat od dnia wejścia w życie ustawy, zobowiązani zostali do ustalenia zasobu nieruchomości PAN i instytutów naukowych PAN, niezbędnych do realizacji zadań określonych w art. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2020 r. poz. 1796) oraz przeznaczonych na utworzenie rezerwy, o której mowa w art. 71 ust. 3 tej ustawy.

Prezes PAN oraz dyrektorzy instytutów naukowych PAN, najpóźniej w terminie 5 lat od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (tj. do 30 września 2015 r.), zostali zobowiązani do sporządzenia i podania do wiadomości Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw nauki i ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa wykazów nieruchomości przeznaczonych do odpłatnego zbycia albo zrzeczenia się na rzecz Skarbu Państwa lub gminy nieruchomości, które zostały uznane za zbędne do realizacji zadań Polskiej Akademii Nauk określonych w art. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk oraz przeznaczonych na rezerwę, o której mowa w art. 71 ust. 3 tej ustawy.

Polska Akademia Nauk z powyższego obowiązku wywiązała się i następnie począwszy od roku 2015 przystąpiła do intensywnych działań porządkujących zasoby majątkowe, w tym obejmujące uwłaszczenia instytutów naukowych Akademii na nieruchomościach uznanych za niezbędne do prowadzenia działalności naukowej, sprzedaże zbędnych składników majątkowych, prywatyzację mieszkań zakładowych, zrzeczenia się praw majątkowych na rzecz jednostek samorządowych i Skarbu Państwa, a także dzierżawę nieruchomości uznanych za zbędne na cele prowadzenia działalności rolniczej i hodowlanej.

Należy tu podkreślić, że zgodnie z art. 76 ustawy o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2020 r. poz. 1796), Akademia odpłatnie zbywa lub odpłatnie oddaje do używania innym podmiotom, na podstawie umów prawa cywilnego, składniki aktywów trwałych na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 42 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z 2021 r. poz. 11, 234). Oznacza to, że do sprzedaży, najmu i dzierżawy nieruchomości, uznanych za zbędne do prowadzenia działalności statutowej, stosuje się tryby przetargowe, a do przeprowadzenia czynności rozporządzania majątkiem w większości przypadków Akademia uzyskiwała zgodę Ministra Skarbu Państwa, a po wejściu w życie Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 2259) Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Przykładowo we wskazanym czasie do instytutów naukowych Akademii przekazanych zostało łącznie około 1700 ha działek gruntowych (zabudowanych i niezabudowanych), przekazano do jednostek samorządu terytorialnego oraz dokonano zrzeczeń na rzecz Skarbu Państwa, w tym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa praw majątkowych do 149 lokali mieszkalnych, wydzierżawiono ok. 3 497 ha gruntów rolnych i powierzchni stawowych, sprywatyzowano 217 lokali mieszkalnych na rzecz byłych pracowników Polskiej Akademii Nauk na podstawie przepisów Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 52). W tym miejscu mocno podkreślamy, że żadna z osób z kierownictwa Polskiej Akademii Nauk i ich najbliższej rodziny ani z Kancelarii Polskiej Akademii Nauk odpowiedzialnych za przygotowanie i przeprowadzenie tego procesu nie nabyła żadnego lokalu ani żadnej innej nieruchomości we wskazanym lub innym trybie.

Środki finansowe uzyskane ze sprzedaży i dzierżaw zbędnego majątku zostały przeznaczone do realizacji zadań, o których mowa w art. 81 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk, a także na spłaty roszczeń do majątku Akademii i instytutów naukowych PAN na podstawie zapadłych i prawomocnych wyroków sądowych. Jednakże w zdecydowanej większości środki te zostały wykorzystane do realizacji robót budowlanych remontowych i inwestycyjnych mających wpływ na poprawę stanu technicznego oraz podniesienie wartości nieruchomości uznanych za niezbędne do realizacji działań statutowych Akademii. Na te cele w okresie od 2015 roku do końca 2020 roku wydatkowano łącznie kwotę 19 778 399 zł przychodów pozabudżetowych Akademii. W wyniku tych działań przywrócony został dawny blask wielu budynków, w tym głównie cennych obiektów zabytkowych uznawanych za perły architektury i stanowiących elementy dziedzictwa narodowego. Przykładowe realizacje prowadzonych działań inwestycyjno-remontowych przedstawiamy w załączonym filmie oraz galerii zdjęciowej. Działania te zamierzamy kontynuować, czując się odpowiedzialnymi za powierzony Akademii majątek Skarbu Państwa.

Prezes Polskiej Akademii Nauk
Jerzy Duszyński

Kanclerz Polskiej Akademii Nauk
Tadeusz Latała

Pałac Staszica

 PAŁC STASZICA ELEWACJA FRONTOWA rewitalizacja elewacji Pałac Staszica rewitalizacji elewacji PAN 06 sala Lustrzana 072MC 1030x785 PAN 06 sala Lustrzana 085MC 943x1030 PAN 06 sala Lustrzana 001MC 1030x711

Zamek w Kórniku Biblioteka Kórnicka

 2 ELEWACJA ZAMEK w Kórniku ELEWACJA ZAMEK w Kórniku JPG ZAMEK W KÓRNIKU elewacja po renowacji Zamek w Kórniku elewacja Zamek W Kórniku elewacja po renowacji 2

Willa J. Poradowskiego przy ul. Dworkowej w Warszawie

 DWORKOWA ELEWACJA POŁUDNIOWA DWORKOWA ELEWACJA PÓŁNOCNA Willa J. Poradowskiego przy ul. Dworkowej DACH nowy Dworkowa

Budynek Oddziału PAN we Wrocławiu ul. Podwale 75

 elewacja frontowa Wrocław elewacja frontowa Wrocław. Podwale 75 elewacja frontowa Wrocław Podwale 75 ELEWACJA WSCHODNIA Wrocław elewacja wschodnia Wrocław 2 Wrocław Podwale 75 elewacja frontowa po wymianie stolarki okiennej 2016

Budynek przy ul. Jaracza w Warszawie

 DŹWIG PO WYMIANIE JARACZA ELEWACJA POŁNOCNA JARACZA ELEWACJA POŁUDNIOWA JARACZA podjazd dla niepelnosprawnych plus drzwi wejsciowe jaracza 1

Oddział PAN w Krakowie

 ELEWACJA FRONTOWA KRAKÓW ELEWACJA OD DZIEDZIŃCA KRAKÓW

Pałac Działyńskich budowa windy

 Pałac Działyńskich 1 DŹWIG Pałac Działyńskich 2 DŹWIG Pałac Działyńskich 3 DŹWIG

Muzeum Ziemi

 1. Rekonstrukcja portyku PAN Muzeum Ziemi Zdjęcia Po 2. Rekonstrukcja portyku PAN Muzeum Ziemi Zdjęcia Po 3. Odbudowa ogrodzenia Muzeum Ziemi 4. Odbudowa ogrodzenia Muzeum Ziemi

Ogród Botaniczny PAN w Powsinie

DACH NOWY GRONÓWEK DACH PO REMONCIE GRONÓWEK NOWY DACH BUD GRONOWEK 2019