Konkursy MAESTRO 7, HARMONIA 7 i SONATA BIS 5 NCN - 195 milionów dla badaczy

„Przyczyny zmienności gorących gwiazd”, „Mechanizmy inkorporacji i usuwania rybonukleotydów w komórkach E.coli”, „Badania nad zróżnicowaniem inwentarzy kamiennych późnograweckich stanowisk Europy Centralnej” – takie m.in. projekty zwyciężyły w konkursach MAESTRO 7, HARMONIA 7 i SONATA BIS 5 NCN. Na liście laureatów znalazło się 157 naukowców, w tym 45 z Polskiej Akademii Nauk.

We wszystkich trzech konkursach złożono 760 wniosków, z czego finansowanie otrzymało ponad 20%. Tym samym średni współczynnik sukcesu, czyli stosunek liczby wniosków zakwalifikowanych do liczby wszystkich złożonych wniosków wzrósł o ponad 7 punktów procentowych w stosunku do poprzednich edycji tych konkursów.

– Wzrost wskaźnika sukcesu w rozstrzygniętych właśnie konkursach to pierwszy widoczny efekt zwiększenia budżetu NCN na 2016 r. o ponad 110 mln zł. Niemal całość tej kwoty zostanie przeznaczona na dotację celową, czyli bezpośrednie finansowanie polskich naukowców. Ponadto, w związku z zapowiadanym zwiększeniem budżetu, jeszcze w grudniu podjęliśmy decyzję o przywróceniu maksymalnego limitu wysokości kosztów pośrednich dla jednostek do 30%. Takie proporcje finansowania kosztów lepiej zabezpieczają środki konieczne do właściwej realizacji projektów, powinny również stanowić zachętę do zatrudniania naukowców zdobywających granty – podkreślił prof. Zbigniew Błocki, dyrektor Narodowego Centrum Nauki.

W konkursie MAESTRO 7 o finansowanie starali się doświadczeni naukowcy. Zgodnie z ideą konkursu będą oni realizować pionierskie, ważne dla rozwoju nauki badania wykraczające poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być istotne odkrycia naukowe. Na liście zwycięzców znalazło się 14 projektów, których kierownicy zrealizują badania za ponad 38 mln zł. Najwyższe finansowanie w konkursie MAESTRO 7, w wysokości ponad 4 mln zł, otrzymał projekt pt. „Wzajemna zależność pomiędzy transportem białek mitochondrialnych i komórkową homeostazą białek”, kierowany przez prof. dr hab. Agnieszkę Chacińską z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej. Pozostałe projekty poruszają m.in.  problematykę  metabolizmu  storczyków w ich naturalnym środowisku, relacji nieoznaczoności
i splątania kwantowego, przyczyn zmienności gorących gwiazd czy wspólnot monastycznych we wschodnim Śródziemnomorzu od IV do VIII w. Wskaźnik sukcesu wszystkich wniosków złożonych w MAESTRO 7 wzrósł niemal o 4 punkty procentowe w porównaniu z konkursem MAESTRO 6 i wyniósł prawie 13%.

Laureaci z Polskiej Akademii Nauk:

 • Wzajemna zależność pomiędzy transportem białek mitochondrialnych i komórkową homeostazą białek – prof. dr hab. Agnieszka Małgorzata Chacińska, Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej – 4 271 581 zł
 • Wpływ i wypływ materii wokół czarnych dziur i gwiazd neutronowych – prof. dr hab. Andrzej Antoni Zdziarski, Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN – 2 103 000 zł
 • Przyczyny zmienności gorących gwiazd – prof. dr Gerald Handler, Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN – 2 527 380 zł
 • Fazy Heuslera na bazie ziem rzadkich - multifunkcjonalne materiały przyszłości – prof. dr hab. inż. Dariusz Kaczorowski, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN – 3 306 800 zł

HARMONIA 7 to konkurs na projekty realizowane w ramach współpracy międzynarodowej, niewspółfinansowane ze środków zagranicznych. Polscy naukowcy wnioskują w nim o wsparcie dla badań realizowanych bezpośrednio we współpracy z partnerem z zagranicznej jednostki naukowej, w ramach programów lub inicjatyw obejmujących więcej krajów oraz z wykorzystaniem wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu, środki w wysokości niemal 36 mln zł otrzymają 52 projekty. Wśród zakwalifikowanych do finansowania znalazły się m.in. projekt dotyczący transporterów leków i ich regulacji w stanach patologicznych wątroby, badania zmienności genetycznej i epigenetycznej w naturalnych populacjach trawy, projekt dotyczący wpływu globalnego ocieplenia i eutrofizacji na emisję metanu oraz jego znaczenia w sieci troficznej jezior czy badania ciemnej materii i czarnych dziur za pomocą misji kosmicznej Gaia. Najwyższe finansowanie w konkursie zdobył projekt prof. dr. hab. Marka Pfütznera z Uniwersytetu Warszawskiego pt. „Badania nuklidów z wykorzystaniem wiązek radioaktywnych w laboratorium CERN-ISOLDE”, na którego realizację NCN przeznaczyło niemal 1,5 mln zł. Wskaźnik sukcesu w konkursie HARMONIA 7 wyniósł ponad 21%. To aż o sześć punktów procentowych więcej niż w poprzedniej edycji tego konkursu.

Laureaci z Polskiej Akademii Nauk:

 • EthAn: Analiza Etosu – dr hab. Katarzyna Budzyńska, Instytut Filozofii i Socjologii PAN – 517 006 zł
 • Korespondencja Jana Kapistrana z Polakami w latach 1451-1456: studia i edycja źródłowa – dr hab. Paweł Jacek Kras, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN – 169 140 zł
 • Funkcja roślinnych metabolitów wtórnych w promocji wzrostu indukowanej przez endofity grzybowe – dr hab. Paweł Bednarek, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN – 504 000 zł
 • Mechanizmy inkorporacji i usuwania rybonukleotydów w komórkach E.coli – dr Karolina Makieła-Dzbeńska, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN – 549 360 zł
 • Regulacja na poziomie transkrypcji wywołanych padaczką zaburzeń w okołodobowej ekspresji genów w hipokampie myszy – dr hab. Katarzyna Łukasiuk, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN – 1 012 600 zł
 • Rola stresu oksydacyjnego w regulacji embriogenezy w kulturach izolowanych mikrospor pszenżyta (x Triticosecale Wittm.) i jęczmienia (Hordeum vulgare L.) – dr hab. inż. Iwona Anna Żur – Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego PAN – 947 640 zł
 • Zróżnicowanie immunologicznej reaktywności endolizyn jako czynnik determinujący różnice ich przeciwbakteryjnej skuteczności in vivo – dr hab. Krystyna Dąbrowska, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN – 1 108 800 zł
 • Mechanizmy leżące u podstaw ewolucji genomów roślinnych, dywersyfikacji i specjacji – dr inż. Karolina Susek, Instytut Genetyki Roślin PAN – 971 088 zł
 • Poszukiwanie nowych struktur wiodących dla ligandów receptora serotoninowego 5-HT7 o zwiększonej stabilności metabolicznej – mgr Sabina Marta Podlewska, Instytut Farmakologii PAN – 243 120 zł
 • Protokół wirtualnych badań przesiewowych oparty o automatycznie generowane modele farmakoforowe na bazie wyodrębnionych fragmentów struktur krystalicznych – mgr Stefan Mateusz Mordalski, Instytut Farmakologii PAN – 289 200 zł
 • Badanie procesów elektrosłabych z udziałem ciężkich kwarków oraz udział w obsłudze detektora LHCb – prof. dr hab. Mariusz Witek, Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN – 996 000 zł
 • Aktywne ruchy Browna funkcjonalnych mikroczasteczek w plynach zlozonych w objetosci w ograniczonej geometrii – dr hab. Anna Maria Maciolek, Instytut Chemii Fizycznej PAN – 408 960 zł
 • Polski udział w misji kosmicznej NASA Interstellar Boundary Explorer (IBEX): skąd pochodzi Ciepła Bryza i jaki ma związek  z  asymetrią  heliosfery?  –  dr  hab.  Maciej  Stanisław  Bzowski,  Centrum  Badań  Kosmicznych PAN – 551 880 zł
 • Udział Polski w naukowym rozwoju nowego teleskopu rentgenowskiego ATHENA – dr hab. Agata Różańska, Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN – 770 400 zł
 • Układy hiperboliczne w fizyce i biologii – prof. dr hab. Piotr Andrzej Gwiazda, Instytut Matematyczny PAN – 424 800 zł
 • Badanie zderzeń ciężkich jonów w eksperymencie ATLAS przy energiach LHC – dr hab. Adam Bolesław Trzupek, Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN – 496 600 zł
 • Geometryczna i miarowa teoria grup – dr Damian Longin Osajda, Instytut Matematyczny PAN – 342 000 zł
 • Badanie elastycznych i miękkich dyfrakcyjnych oddziaływań proton-proton z użyciem komponenty ALFA detektora ATLAS przy LHC – prof. dr hab. Janusz Jerzy Chwastowski, Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN – 499 920 zł

W konkursie SONATA BIS 5 Centrum finansuje projekty mające na celu tworzenie nowych zespołów badawczych, kierowane przez osoby posiadające przynajmniej stopień naukowy doktora, uzyskany w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. W ramach konkursu SONATA BIS 5 sfinansowanych zostanie aż 91 projektów o łącznej wartości przekraczającej 121,6 mln zł. Projekt o największym budżecie w ramach tego konkursu zostanie zrealizowany przez dr Zofię Wodniecką-Chlipalską z Uniwersytetu Jagiellońskiego, której zespół zbada wpływ krótko- i długotrwałego kontaktu z językiem na mechanizmy regulacji języka i procesy poznawcze osób dwujęzycznych. Realizacja tych badań będzie kosztować ponad 2,4 mln zł. Inni laureaci zajmą się m.in. rolą kobiet w prekolumbijskim i wczesnokolonialnym Peru, etyką badań biomedycznych z udziałem dzieci, funkcjami oraz mechanizmami koordynacji  akustycznej i wizualnej w  sygnalizacji   zwierząt   oraz   projektowaniem   nowych   struktur   białkowych o ściśle określonych właściwościach z wykorzystaniem modeli parametrycznych. Wskaźnik sukcesu w konkursie SONATA BIS 5 wyniósł ponad 22%, a w stosunku do konkursu SONATA BIS 4 wzrósł o ponad 8 punktów procentowych.

Laureaci z Polskiej Akademii Nauk:

 • Badania nad zróżnicowaniem inwentarzy kamiennych późnograweckich stanowisk Europy Centralnej – dr Jarosław Grzegorz Wilczyński, Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN – 1 568 100 zł
 • Epigoni i prekursorzy - Strategie adaptacyjne społeczności Afryki Subsaharyjskiej w późnym plejstocenie i wczesnym holocenie. Interdyscyplinarne studium kompleksu osadniczego w Basenie Affad, Southern  Dongola  Reach,  Sudan  –  dr  Marta  Osypińska,  Instytut  Archeologii  i  Etnologii  PAN  –  1 198 197 zł
 • Człowiek a środowisko - warunki przyrodnicze i charakter antropopresji pogranicza Wielkopolski i Pomorza we wczesnym średniowieczu w świetle badań geoarcheologicznych kompleksu osadniczego w Santoku – dr Kinga Helena Zamelska-Monczak, Instytut Archeologii i Etnologii PAN – 506 035 zł
 • Warunkowanie ewaluatywne - badania podstawowych mechanizmów powstawania i zmiany postaw – dr Robert Balas, Instytut Psychologii PAN – 704 236 zł
 • Szczegółowa analiza potencjalnych regulatorów transkrypcji z proteomu Pseudomonas aeruginosa zależnych od ParA/ParB z wykorzystaniem narzędzi biologii systemów – dr Aneta Agnieszka Bartosik, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN – 1 518 680 zł
 • Wyjaśnienie mechanizmu i znaczenia zmian przestrzennej organizacji chromatyny zachodzących w skutek pobudzenia komórki nerwowej – dr inż. Adriana Magalska, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN – 1 949 350 zł
 • Udział białek zawierających utlenioną metioninę oraz systemu reduktaz sulfotlenku metioniny w regulacji podstawowych  etapów  rozwojowych  w  fizjologii  nasion – dr Ewa  Marzena  Kalemba, Instytut  Dendrologii PAN – 1 474 700 zł
 • PurpleWalls - zintegrowane badania nad (de) regulacją ekspresji genomu w procesie biosyntezy drewna u wierzby purpurowej (Salix  purpurea) –  dr inż. Jorge Almiro Barceló Caldeira Pinto Paiva, Instytut Genetyki Roślin PAN – 1 495 880 zł
 • Rola czynników oddziałujących z CTD Polimerazy II RNA w regulacji ekspresji genów u organizmów eukariotycznych – dr Pawel Lukasz Grzechnik, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN – 1 999 600 zł
 • Identyfikacja genów i procesów epigenetycznych zaangażowanych w różnicowanie komórek Th17 człowieka – dr Marcin Marek Ratajewski, Instytut Biologii Medycznej PAN – 1 105 400 zł
 • Mechanizmy mitochondrialnej cytoprotekcji - identyfikacja oddziaływań kanału mitoBK z białkami mitochondrialnymi – dr Bogusz Stanisław Kulawiak, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN – 1 647 600 zł
 • Wykorzystanie narzędzi genetycznych w eksperymentalnej terapii chorób poliglutaminowych – dr Marta Olejniczak, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN – 1 917 600 zł
 • Pojmowanie  siekaczowców  (Glires): początki  gryzoni i  zajęczaków  a  pochodzenie  ssaków  łożyskowych –  dr hab. Łucja Anna Fostowicz-Frelik, Instytut Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego PAN – 1 814 520 zł
 • Rola zaburzeń plastyczności synaptycznej w ciele migdałowatym w rozwoju fenotypu aspołecznego w mysich modelach autyzmu – dr Ksenia Zuzanna Meyza, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN – 1 050 000 zł
 • Trichinella britovi jako potencjalny czynnik zachorowań ludzi na włośnicę- porównanie profili białkowych stadiów rozwojowych T. britovi z wykorzystaniem technik z zakresu proteomiki oraz wskazanie białek o potencjale immunodiagnostycznym – dr Justyna Bień, Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN – 1 240 800 zł
 • Źródła zanieczyszczenia światłem w Polsce – dr Andrzej Kotarba Centrum Badań Kosmicznych PAN – 1 674 430 zł
 • Pole siłowe mechaniki molekularnej dla badania struktury, dynamiki oraz konformacji węglowodanów zawierających jednostki furanozowe – dr hab. Wojciech Płaziński, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN – 917 600 zł
 • Optymalność, uniwersalność i sterowalność w teorii obliczeń kwantowych – dr Adam Sawicki, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN – 822 000 zł
 • Wpływ oddziaływania typu "Exchange bias" na anizotropię prostopadłą warstwy ferromagnetyka w układach ferromagentyk/antyferromagnetyk/ferrimagnetyk – dr Piotr Kuświk, Instytut Fizyki Molekularnej PAN – 1 426 200 zł
 • Stany splątane dla kwantowej metrologii – dr Emilia Witkowska, Instytut Fizyki PAN – 776 520 zł
 • Ruchome granice: Międzyfazowe procesy przejścia jonów i cząsteczek w układach hydrodynamicznych – dr hab. Martin Jönsson-Niedziółka, Instytut Chemii Fizycznej PAN – 1 161 156 zł
 • Nano inżynieria cienkich warstw półprzewodnikowych fotokatalizatorów wewnątrz mikroreaktora dla waloryzacji modelowych związków składników ligniny – dr hab. inż. Juan Carlos Colmenares Quintero, Instytut Chemii Fizycznej PAN – 1 879 100 zł
 • Nowoczesne metody w zespolonej geometrii afinicznej – dr Karol Andrzej Palka, Instytut Matematyczny PAN – 774 000 zł

Listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w konkursach rozstrzygniętych 29 stycznia 2016 r.:
www.ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/2016-01-29-maestro7-harmonia7-sonatabis5.