Sukcesy instytutów PAN w konkursach Horyzont 2020

Nadrzędna kategoria: Media

Poszukiwanie ciemnej materii. Monitorowanie ekosystemów z wykorzystaniem danych satelitarnych. Molekularne mechanizmy białaczek i chłoniaków. Odżywianie a genetyczne predyspozycje do chorób dietozależnych. To tematy czterech projektów instytutów PAN, nagrodzonych niedawno w konkursach ERA Chairs oraz Twinning (w ramach unijnego programu Horyzont 2020). Gratulujemy!

Czwórka naukowców pracuje w nowoczesnym laboratorium (grafika)

Finansowanie zdobyło w sumie 10 projektów z naszego kraju, w tym właśnie 4 realizowane przez instytuty Polskiej Akademii Nauk (PAN). Oto krótkie podsumowanie.

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie

  • Zrealizuje projekt WELCOME2. Chodzi o zaawansowane badania prowadzone z wykorzystaniem narzędzi nutrigenomiki. Pozwala ona zrozumieć wpływ odżywiania na genetyczne predyspozycje do tzw. chorób dietozależnych. Naukowcy skupią się szczególnie na otyłości i niepłodności – jednych z największych problemów naszej cywilizacji.
  • Dofinansowanie: blisko 2,5 mln euro w konkursie ERA Chairs.

Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN w Warszawie

  • Zrealizuje z zagranicznymi partnerami projekt DarkWave. Jego celem jest poszukiwanie tzw. ciemnej materii. Szacuje się, że jest jej we Wszechświecie ok. 5 razy więcej niż znanej nam z codziennego doświadczenia zwykłej materii. Ciemna materia wciąż pozostaje dla nas zagadką, a jej wyjaśnienie jest jednym z najważniejszych wyzwań w fizyce. Jednym z kluczowych działań będzie budowa eksperymentu DarkSide-20k, czyli największego na świecie detektora wykorzystującego ciekły argon.
  • Dofinansowanie: ok. 900 tys. euro w konkursie Twinning.

Centrum Badań Kosmicznych PAN w Warszawie

  • Zrealizuje z zagranicznymi partnerami projekt EOTiST. Celem jest rozwój kompetencji badaczy z Zakładu Obserwacji Ziemi w dziedzinie monitorowania tzw. usług ekosystemowych przy użyciu danych satelitarnych. Za usługi ekosystemowe uważa się szeroko rozumiane korzyści uzyskiwane przez człowieka ze środowiska. Mogą to być usługi zaopatrzeniowe (energia czy produkcja rolna), usługi regulacyjne (pochłanianie CO2 lub ochrona gleby przed erozją) oraz usługi kulturowe (turystyka i rekreacja oraz przestrzeń edukacyjna). Dzięki danym satelitarnym można tworzyć modele prognostyczne, istotne dla zrównoważonego zarządzania zasobami.
  • Dofinansowanie: ok. 900 tys. euro w konkursie Twinning.

Instytutu Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu

  • Zrealizuje z zagranicznymi partnerami projekt NEXT_LEVEL. Celem jest lepsze poznanie mechanizmów molekularnych leżących u podstaw białaczek i chłoniaków, a także opracowanie nowych strategii terapeutycznych. Uczeni będą współpracować przy analizach epigenetycznych, w tym profilowania miRNA, badań metylacji DNA i modyfikacji histonów w nowotworach hematologicznych.
  • Dofinansowanie: ok. 900 tys. euro w konkursie Twinning.

Nie tylko zastrzyk gotówki

Dofinansowanie to nie jedyna korzyść płynąca dla laureatów i ich zespołów. Kierownicy nagrodzonych projektów zgodnie podkreślają, jak ważne jest umocnienie doskonałości naukowej instytutu. Wskazują też na większą rozpoznawalność swoich ośrodków badawczych dzięki publikacjom w renomowanych czasopismach oraz udziałowi w międzynarodowych konsorcjach.

Przewiduje się, że realizacja projektów pozytywnie wpłynie na zainteresowanie naukowców uczestnictwem w gremiach eksperckich. Tym samym będą mieli większy wpływ na kreowanie zasad i polityk związanych z Europejską Przestrzenią Badawczą (ang. ERA – European Research Area).

Więcej informacji o nagrodzonych projektach oraz nadchodzących konkursach można znaleźć na stronie Biura Promocji Nauki PolSCA PAN w Brukseli.

Źródło informacji: Biuro Promocji Nauki PolSCA PAN w Brukseli