Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Międzynarodowe sympozjum "S&T Trends Symposium to support the Biological and Toxin Weapons Convention (BTWC)"

W dniach 13-15 września 2015 w Warszawie odbyło się międzynarodowe sympozjum pt. „S&T Trends Symposium to Support the Biological and Toxin Weapons Convention (BTWC)”, które zgromadziło uczonych oraz ekspertów rządowych zajmujących się kwestiami bezpieczeństwa z 30 krajów. Celem sympozjum było omówienie postępu w nauce i technice, mającego istotny wpływ na sferę bezpieczeństwa. Sympozjum zorganizowała Polska Akademia Nauk przy wsparciu IAP – the Global Network of Science Academies, Towarzystwa Królewskiego w Londynie, Akademii Nauk Stanów Zjednoczonych, jako element projektu, mającego na celu przeprowadzenie niezależnego przeglądu najnowszych postępów w dziedzinie nauki i techniki, które mają implikacje dla Konwencji o zakazie broni biologicznej i toksycznej (Biological and Toxin Weapons Convention (BTWC) w celu przygotowania odpowiedniego materiału na Posiedzenia Państw Stron Konwencji w 2015 r. oraz Konferencji Przeglądowej w 2016 r.

Podczas każdej sesji, uczeni przedstawiali prezentacje nt. rozwiązań, następnie ich implikacje były dyskutowane przez wszystkich uczestników. Prezentacje na temat wydarzeń naukowych dotyczyły ostatnich osiągnięć, takich jak nowe technologie umożliwiające manipulację na poziomie genomowym (gene driver), takie jak CRISP, zminiaturyzowany i przenośny sprzęt, biologia syntetyczna oraz mikrobiologiczne metody identyfikacji pochodzenia mikrobów. Dyskusje nt. implikacji koncentrowały się na aspektach tych rozwiązań, które powodują ryzyko lub przynoszą korzyści dla BTWC.

Trendy w nauce i technice, które mają znaczenie dla BTWC:

  • przenośny sprzęt umożliwiający diagnostykę i identyfikację pochodzenia zakażeń;
  • poprawa stanu baz danych and biorepozytoriów do wspierania monitorowania i identyfikacji;
  • nowe systemy umożliwiające szybki rozwój terapii lub szczepionek np. tzw. przeciwciała ZMapp ostatnio stosowane w terapii zakażeń wirusem Ebola;
  • niskokosztowa i jednorazowa technologia powoduje, że rozwiązania są łatwiej osiągalne, łącznie z tymi podejmowanymi w złych zamiarach;
  • standaryzacja metod i sprzętu powodują, że nadzór ekspertów jest niezbędny w mniejszym stopniu niż to było dotychczas;
  • zmiany w prowadzeniu badan naukowych, zwiększony outsourcing, nie ma już potrzeby przekazywania materiałów, tylko informacji cyfrowych.

Sympozjum było okazją do ożywionej dyskusji i przedstawienia serii wykładów, dzięki którym możliwe było zapoznanie się z osiągnięciami w dziedzinie nauki i techniki mogącymi mieć zastosowanie dla przeciwdziałania ich zastosowaniom o typie podwójnego zastosowania (dual use). Wkład tego sympozjum do Konferencji Przeglądowej opierać się będzie na tych dokumentach, z podkreśleniem trendów i implikacji wskazanych przez uczestników. Przed przekazaniem tych dokumentów do Komitetu Wykonawczego IAP, ich projekty będą przeanalizowane przez ekspertów z Towarzystwa Królewskiego w Londynie oraz członków Grupy roboczej IAP ds. bezpieczeństwa biologicznego (BWG). Dokumenty w ostatecznej wersji przygotowane będą na spotkanie towarzyszące Posiedzeniu Stron Konwencji w 2015 r. i przekazane delegatom, w celu wykorzystania w dyskusji i przygotowaniach do Konferencji Przeglądowej w grudniu 2016 r.

Dokumenty te będą umieszczone na stronie BWG: www.iapbwg.pan.pl

DODATKOWE MATERIAŁY: Program konferencji BTWC