Polska Akademia Nauk i Rosyjska Akademia Nauk ogłaszają konkurs na trzy nagrody obu Akademii

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Zgodnie z porozumieniem o nagrodach przyznawanych przez Polską Akademię Nauk i Rosyjską Akademię Nauk za wybitne osiągnięcia naukowe oraz protokołem zmian ww. porozumienia, Polska Akademia Nauk (PAN) i Rosyjska Akademia Nauk (RAN) ogłaszają konkurs na trzy równorzędne wspólne nagrody obu Akademii za wybitne osiągnięcia naukowe uzyskane w wyniku wspólnych badań naukowych prowadzonych przez uczonych Polski i Rosji.

Na konkurs mogą być zgłaszane prace naukowe (lub serie prac) zrealizowane w ciągu ostatnich pięciu lat wspólnie przez naukowców zatrudnionych w placówkach PAN i RAN. Należy przy tym pamiętać, że w poszczególnych zgłoszeniach liczba naukowców realizujących wspólne badania nie powinna przekraczać pięciu z każdej strony. Jednocześnie, nie jest wymagany taki sam ilościowy udział uczonych z placówek PAN i RAN zaangażowanych we wspólne prace badawcze. Prawo do zgłaszania prac na konkurs mają placówki naukowe obu Akademii oraz członkowie Polskiej Akademii Nauk i Rosyjskiej Akademii Nauk.

Zgłoszenia na konkurs, z dopiskiem „Wspólna nagroda PAN i RAN", powinny być kierowane przez stronę polską do Biura Współpracy z Zagranicą PAN (Pałac Kultury i Nauki, Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa), a - jednocześnie - przez stronę rosyjską do Prezydium RAN.

Wnioski (w trzech egzemplarzach) powinny zawierać:

•    umotywowaną opinię naukową o pracy, w tym ocenę wyników wspólnych badań, ich znaczenie dla nauki i praktyki;
•    kopie prac naukowych, dokumentację techniczną i inne materiały świadczące o znaczeniu osiągniętych wyników;
•    informacje o zagranicznej placówce-partnerze i warunkach współpracy;
•    informacje o autorach: nazwisko, imię (imiona), krótka biografia naukowa (CV), miejsce pracy, stanowisko, informacja o wkładzie każdego z autorów we wspólną pracę.

Termin nadsyłania zgłoszeń na konkurs upływa z dniem 30 czerwca 2013 roku.

DO POBRANIA:

Pismo Prezesa PAN prof. Michała Kleibera w sprawie konkursu na trzy równorzędne wspólne nagrody Polskiej Akademii Nauk i Rosyjskiej Akademii Nauk za wybitne osiągnięcia naukowe uzyskane w wyniku wspólnych badań naukowych