Nauka, innowacje i biznes. Belgijsko-polskie seminarium - podsumowanie

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

13 października 2015 r. odbyło się belgijsko-polskie seminarium „Innovation in Life Sciences. Bridging Academic and Industrial Research”, które swoją obecnością zaszczycił Filip I Król Belgów. Zaproszonych gości, przedstawicieli świata nauki i biznesu, powitał Wiceprezes PAN prof. Paweł Rowiński. W wystąpieniu prof. Rowiński podkreślił, że świat stawia wyzwania i oczekiwania wobec nowych specjalizacji naukowych, co wymaga doskonałości w prowadzonych badaniach. Zauważył także, że współpraca nauki i biznesu jest niezbędna oraz że oba sektory mogą się wzajemnie od siebie wiele nauczyć.

Słowo wstępne, dotyczące rozwoju innowacji w sferze ochrony zdrowia, zarówno w badaniach naukowych sektora akademickiego, jak i transferu wiedzy do sektora przemysłu,  wygłosiła Pascale Delacomminette, dyrektor Walońskiej Agencji Eksportu i Inwestycji Zagranicznych (AWEX). Zdaniem Delacomminette współpraca obu sektorów owocuje poprawą ochrony zdrowia i konkurencyjnością ekonomiczną, a najskuteczniejsze są badania prowadzone we współpracy z innymi krajami.

Następnie zaprezentowano badania naukowe sektora akademickiego w Polsce i w Belgii. Przedstawione zostały profile działalności zaproszonych do udziału w seminarium instytucji naukowych, podana została informacja o publikacjach naukowych, współpracy z zagranicą, prowadzonej polityce naukowej oraz informacje o kosztach prowadzonej działalności badawczej. Pokrótce przedstawiono przedsięwzięcia naukowe, stanowiące szczególne osiągnięcia, np. projekt CePT i Bastion Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Kolejna część seminarium skupiła się na wybranych wynikach współpracy nauki i biznesu. Przedstawiono różne rozwiązania modelu nauka-biznes, od współpracy pomiędzy sektorami po wspólne parki technologiczne czy rozwiązania typu joint venture. Zaprezentowane zostały m.in.: Park Naukowy Uniwersytetu w Gandawie, w ramach którego w dziedzinie nauk o życiu występuje współpraca pomiędzy naukowcami, szpitalem uniwersyteckim, inkubatorem naukowym oraz firmami, małymi i tymi notowanymi na giełdzie; inicjatywę GIGA Uniwersytetu w Liège, w której badania biotechnologiczne umożliwiają współpracę naukowców, platform technologicznych, szkolenie zawodowe, transfer technologii czy szkolenie zawodowe; Centrum Cyklotronowe w Bronowicach, będące częścią Instytutu Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Jest to obecnie jedyny w Polsce i jeden z najnowocześniejszych w Europie ośrodek radioterapii protonowej, dającej możliwość precyzyjnego leczenia guzów onkologicznych umiejscowionych w różnych częściach ciała człowieka. Precyzyjniejszy od konwencjonalnych metod napromieniowania, ten rodzaj terapii dostarcza dokładną, wysoką dawkę promieniowania do nowotworu, równocześnie oszczędzając otaczające go zdrowe tkanki. Jednocześnie wiązki przyspieszonych protonów są stosowane przez fizyków, radiobiologów i inżynierów do  prowadzenia unikalnych badań jądra atomowego, reakcji organizmów żywnych na promieniowanie czy też testów elektroniki przed lotami w kosmos. 

W tej części spotkania uczestniczyli Filip I Król Belgów, Paul Magnette, Minister-Prezydent Rządu Walonii, ministrowie oraz członkowie Dworu, których powitali prof. Paweł Rowiński oraz prof. Stanisław J. Czuczwar, Wiceprezes PAN.

Na koniec seminarium Paul Magnette wprowadził słuchaczy w ogólne założenia Rządu Walonii dotyczące polityki naukowej regionu. Referenci, przedstawiciele biznesu, przedstawili najnowsze osiągnięcia belgijskiej myśli technologicznej w dziedzinie nauk o życiu, pokazane ze strony czysto technicznej, jak i w aspekcie współpracy z instytucjami naukowymi.