Relacja z debaty zorganizowanej przez Akademię Młodych Uczonych „Konflikt czy sztafeta pokoleń”

Nadrzędna kategoria: Wiadomości Naukowe

Debata Akademii Młodych Uczonych PAN odbyła się w dniu 4 listopada 2015 r. w Centrum Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i składała się z dwóch paneli (Panel I - „Modele kariery naukowej - zróżnicowanie i specyfika” oraz Panel II - „Idea mentoringu w polskiej nauce. Teraźniejszość i przyszłość”).

Panel I „Modele kariery naukowej - zróżnicowanie i specyfika”

Uczestnicy panelu o modelach kariery naukowej dyskutowali nad rolą doktoratu i habilitacji, zaletami i wadami rozdzielenia ścieżki kariery dydaktycznej od ścieżki kariery naukowej, oraz nad wpływem mobilności na przebieg rozwoju naukowego. Wszyscy dyskutanci zgodzili się, iż doktorat jest kluczowym momentem w karierze naukowej i że należy wspierać elitarność studiów doktoranckich m. in. poprzez zaostrzenie kryteriów naboru oraz dbałość o jakość tych studiów. Wielu uczestników wyraziło także przekonanie, że wartość habilitacji we współczesnym świecie naukowym znacząco zmalała, a znacznie bardziej wymiernymi wyznacznikami samodzielności i doskonałości naukowej jest dorobek publikacyjny i grantowy badacza.

Podkreślono również zalety łączenia obowiązków dydaktycznych z badaniami naukowymi, dotyczące zarówno badaczy, jak i studentów. Z jednej strony, jedynie osoby prawdziwie zaangażowane w badania naukowe będą mogły przekazać studentom pasję badawczą i aktualną naukową wiedzę, z drugiej - studenci mogą stanowić źródło cennej naukowej inspiracji. Uczestnicy panelu zgodzili się także, iż mobilność naukowa i związana z nią, choćby krótkotrwała, zmiana środowiska pracy, jest niezwykle korzystna dla rozwoju zawodowego naukowca: pozwala na poszerzenie zawodowych horyzontów i nawiązanie cennych kontaktów.

W panelu udział wzięli prof. Edward Nęcka - Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk z Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. Maciej Wojtkowski - członek AMU oraz Klubu Stypendystów FNP z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, dr Karolina Czarnecka - członek Rady Młodych Naukowców z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz dr Justyna Małkuch-Świtalska - Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Karier Doktorantów i Doktorów PolDoc z Université de Lorraine.

Panel II „Idea mentoringu w polskiej nauce. Teraźniejszość i przyszłość”

Paneliści podjęli próbę zdefiniowania relacji uczeń-mistrz w oparciu o własne doświadczenia, jak również analizę sytuacji w krajowych i zagranicznych ośrodkach naukowo-akademickich. Stworzyli ponadto swoisty dekalog, adresowany do młodych naukowców, który pozwoli im odnaleźć mentora-autorytet, potrafiący ukierunkować ich karierę w stronę doskonałości naukowej.

Do udziału w panelu zaproszenie przyjęli: prof. Lucyna Woźniak - Prorektor ds. Nauki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, prof. Stanisław Jerzy Czuczwar - Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, dr Emilia Obijalska z Uniwersytetu Łódzkiego i dr Emanuel Kulczycki - Przewodniczący Rady Młodych Naukowców z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Dodatkowe materiały:

Pionier TV: Materiał filmowy z panelu AMU „Modele kariery naukowej - zróżnicowanie i specyfika”

Pionier TV: Materiał filmowy z panelu AMU „Idea mentoringu w polskiej nauce. Teraźniejszość i przyszłość”