Spotkanie kierownictwa Polskiej Akademii Nauk z Przewodniczącymi komitetów PAN

18 maja 2016 roku w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica w Warszawie odbyło się spotkanie kierownictwa Polskiej Akademii Nauk z Przewodniczącymi komitetów naukowych oraz problemowych PAN.

Spotkanie otworzył Prezes PAN Prof. Jerzy Duszyński, który przedstawił założenia zmian w ustawie o PAN dotyczące komitetów PAN. Zaproponowane zmiany mają m.in. na celu zwiększenie innowacyjności badań naukowych w Akademii, odbiurokratyzowanie procedur związanych z badaniami naukowymi i zmianami strukturalnymi w korporacji oraz zwiększenie udziału młodych naukowców w działalności korporacji.

Następnie prof. Elżbieta Frąckowiak, Wiceprezes PAN, omówiła rolę komitetów PAN w rozwoju nauki i kształtowaniu polityki naukowej w Polsce, wyniki wyboru składu i organów komitetów, finansowanie działalności komitetów PAN w 2015 r., a także sprawy organizacyjne dotyczące komitetów naukowych PAN, w tym m.in. propozycji zmian regulamin wyboru członków komitetów naukowych, strukturę komitetów oraz przygotowanie do oceny ich działalności.

Prof. Edward Nęcka, Wiceprezes PAN, podczas wystąpienia przedstawił skład oraz główne zadania Komisji ds. Działalności Upowszechniającej Naukę, omówił zasady przyznawania dotacji podmiotowej w części dotyczącej działalności upowszechniającej naukę w 2015 roku, relację środków przyznanych do środków wydatkowanych przez komitety PAN oraz liczbę zadań zrealizowanych przez komitety w 2015 roku ze środków przyznanych na działalność upowszechniającą naukę.
Wiceprezes PAN E. Nęcka przedstawił także wstępnie założenia i wytyczne Komisji ds. Działalności Upowszechniającej Naukę odnoszące się do finansowania konferencji oraz czasopism PAN.

Po wystąpieniach Kierownictwa PAN rozpoczęła się dyskusja, w trakcie której przewodniczący komitetów zwrócili uwagę na konieczność wypracowania kryteriów oceny działalności komitetów naukowych uwzględniających specyfikę poszczególnych komitetów. Mówiono także o kadencyjności komitetów, finansowaniu czasopism i ekspertyz oraz konieczności wzmocnienia roli komitetów w działalności Wydziałów i całej korporacji.